Det er vanskelig å forstå at de aller yngste barna kan bli utsatt for seksuelle overgrep, men fordi de er små er de både mer sårbare og mindre i stand til å si ifra, vise at de har det vondt eller forstå at det de opplever er et overgrep. Overgrep kan forekomme både fra personer i barnas familie og nærmiljø og fra ansatte i barnehagen. Noen ganger kan også barn utsette andre barn for overgrep. 

De ansatte i barnehagen ser barn daglig og over tid. Derfor har de en unik mulighet til å holde øye med og følge opp barnas trivsel, endringer i atferd, tegn på skader og andre tegn som kan tyde på om barna lever i en vanskelig situasjon. Oppmerksomhet og kunnskap om seksuelle overgrep mot barn er de enkleste og beste tiltak for å forebygge.

Du kan gjøre en forskjell – bryt tausheten!

 

Still din barnehage disse tre spørsmålene: 

 

Foto: Lisbeth Michelsen

 

Hvorfor skal barnehagen ha en beredskapsplan for å forebygge og avdekke seksuelle overgrep mot barn?

 

En klar plan og tydelige rutiner på hva man gjør om man er bekymret for et barn bidrar til å gi ansatte trygghet på å gi barna god oppfølging. En god beredskapsplan gjør det klart:

 • Hva som skal omfattes av planen
 • Hva de ansatte skal se etter
 • Hvilke tiltak som skal settes igang
 • Hvem som gjør hva
 • Hvilket ansvar og plikt hver enkelt og barnehagen som helhet har
 • Juridiske plikter barnehagen har
 • Hvem som skal kontaktes og rolleavklaring knyttet til ulike sitasjoner og instanser
 • Hvordan og når barnehagen skal ha øvelser på akuttsituasjoner

 

Tydelig formidling til foresatte og omverdenen om at barnehagen har en beredskapsplan gir et viktig signal om hvordan barnehagen ser på seksuelle overgrep mot barn, og kan forebygge at de finner sted.

 

Hva kan jeg gjøre?

 

Vær detektiv og let på hjemmesidene til barnehagen og kommunen for å se om de har en beredskapsplan mot seksuelle overgrep

 • Spør om de har en beredskapsplan og be om å få se den
 • Spør hvor de er tilgjengelige for foreldre og andre
 • Ta opp temaet på foreldremøter og i dialog med barnehagen
 • Finner du ikke en beredskapsplan? Skriv brev til barnehagen og be om å få se beredskapsplanen. Her er Redd Barnas mal til brev.

 

Vi anbefaler:

At alle barnehager lager en egen beredskapsplan mot seksuelle overgrep!

Her kan du laste ned Redd Barnas forslag til Beredskapsplan for barnehagen.

 

 

Hvorfor skal alle ansatte i barnehagen ha kunnskap om seksuelle overgrep mot barn og hva man skal gjøre ved mistanke eller avdekking?

 

Det kan være vanskelig å se på et barn at det er eller har vært utsatt for seksuelle overgrep, og det skal mye til før et barn forteller om hva det er utsatt for. Ofte forteller barnet likevel om det gjennom kroppsspråk eller ved bruk av andre virkemidler enn å si det direkte. Barn utsatt for seksuelle overgrep trenger voksne som er i stand til å se, forstå og tro på disse signalene.

Kunnskap om seksuelle overgrep er den viktigste nøkkelen til å ta inn over seg hva barnet kanskje har opplevd og få mot til å handle. Det gir også kompetanse til å se utover individuelle forklaringer på barns atferd, som at barnet har lære- eller konsentrasjonsvansker, og heller se etter årsaker i barnets livssituasjon.

 

Hva kan jeg gjøre?

 

Spør de ansatte i barnehagen:

 • Får de opplæring om seksuelle overgrep mot barn?
 • Er dette er tema som diskuteres internt i barnehagen?

Gi dem gjerne informasjon om hvor informasjon og kompetansehevende tiltak er tilgjengelig, for eksempel på Jeg er her-sidene.

 

Vi anbefaler:

At alle ansatte gjennomgår opplæring og får kompetansebevis på at de har gjennomgått e-kurset "Vold og seksuelle overgrep mot barn" fra RVTS Nord og Høgskolen i Narvik, utviklet i samarbeid med Helsekompetanse.no

 

 

 

Får barna i barnehagen opplæring om seksualitet og om seksuelle overgrep mot barn?

 

Å snakke med barn om seksualitet kan føles unaturlig for voksne, men de minste barna har ikke utviklet en oppfatning av at seksualitet er knyttet til tabu. Forskning viser at det å snakke med og forklare barn om seksualitet, gjør barn trygge. Derfor er det viktig at barna får opplæring om seksualitet og seksuelle overgrep. I barnehagen har man en unik mulighet til å gi barn informasjon uten at det oppleves som vanskelig for dem.

Om barna føler seg trygge på å prate med noen om seksualitet, er sjansen større for at de vil fortelle om et eventuelt overgrep. Har de derimot lært eller forstått på voksne at seksualitet er tabu og noe man ikke skal snakke om, kan overgrepene fortsette fordi handlingene og ordene er omgitt av skam.

Mange små barn som blir utsatt for seksuelle overgrep, vet ikke at det som foregår ikke er vanlig og ikke er lov. Kanskje har de aldri opplevd annet, og tar handlingene som en del av det å være menneske. Ved å gi dem informasjon og opplæring kan man oppnå:

 • at de føler seg trygge på å kunne snakke om det de har opplevd uten å føle skam
 • at de forstår at det er viktig å snakke med en voksen
 • at de vet hva de skal gjøre hvis det oppstår en situasjon de ikke er trygge på

 

Hva kan jeg gjøre?

 

Spør de ansatte i barnehagen

 • Har barna fått informasjon og fått snakke om seksualitet og seksuelle overgrep?
 • Hva barna har lært og hvordan kan foreldrene følge opp hjemme?
 • Har de fått opplæring i hvordan de kan snakke med barn om dette og fått verktøy til å ta det opp?

Ta opp temaet på foreldremøter og i samarbeidsutvalg og hør med andre foreldre hva de tenker om dette temaet.

 

Vi anbefaler:

At alle barnehager systematisk gir barna opplæring og informasjon om seksuelle overgrep.

Ressurser for å snakke med barn i barnehagen om seksuelle overgrep.

 

Her finner du lenke til verktøykassen > og lenke til JegErHer-siden >