Om oss
Foto av barn på ett år som testes for malaria av Redd Barna ansatt i Uganda. Bistand nytter! En gutt har sluppet en due og står med hendene opp mot himmelen

BISTAND nytteR!

I 2023 nådde internasjonale Redd Barna 47,4 millioner barn i 116 land. Millioner av barn fikk oppfylt sin rett til bedre skolegang, helse og beskyttelse.

I Norge støtter nesten 100.000 privatpersoner Redd Barnas arbeid. Sammen med næringsliv, staten og internasjonale givere bidrar dere til gode resultater for verdens mest sårbare barn.

Her kan du lese mer om hvordan bistanden faktisk hjelper barna der de bor.

0
Over 47 millioner barn ble nådd direkte av internasjonale Redd Barna i 2023.

0
Over 16 millioner barn mottok nødhjelp som følge av en humanitær krise.
0
Over 33 millioner barn fikk tilbud om helsetjenester og ernæring.
0
Over 8 millioner barn fikk støtte til gå på skole.

Men hjelper bistand – sånn egentlig?

Å telle barn sier noe om hvor mange barn vi når, men ikke så mye om hvordan bistanden vi yter faktisk hjelper barna der de bor. Her kan du se eksempler på hva arbeidet førte til i 2022:

Her skaper vi resultater!

Redd Barna er verdens ledende organisasjon for barn.
På dette kartet kan du fordype deg i landene norske Redd Barna jobber i:

Bistand virker positivt!

Selv om nordmenn flest støtter at Norge gir internasjonal bistand for å bekjempe ulikhet og fattigdom, lurer mange likevel på om bistanden nytter.

0
Så mange barn har vi nådd så langt i år

Tallet er basert på gjennomsnittet av antall barn Redd Barna har nådd de siste 14 årene.

Hvordan går det med barna?

Hva har det å si for et enkelt barn at de fanges opp i Redd Barnas programmer? Noen få ganger klarer vi å dokumentere livet videre, også etter at barna blir voksne. Deres rørende historier er vel verdt å lytte til.

Politiske gjennomslag for barn

Norsk politikk påvirker barns oppvekst i Norge og mange andre land. Dette er noen av våre politiske gjennomslag i 2023:

I juni organiserte vi, sammen med Utenriksdepartmentet, Unicef og Internasjonale Røde Kors, en konferanse der beskyttelse av barn sto på agendaen. Norge annonserte på møtet at de lover 1 milliard norske kroner over de neste tre årene til arbeid for å beskytte barn som vokser opp i krig og konflikt.

Norge bidro med 270 millioner NOK til nytt klimafond for tap og skade. Bidrag til det nye fondet for klimarelatert tap og skade har vært et viktig krav for Redd Barna det siste året. Lokalsamfunn som opplever klimarelaterte tap og skader har så langt falt utenfor bidrag til klimatiltak i utviklingsland.

I februar stemte et flertall av partiene på Stortinget for Nansenpakken som bevilget 7,5 milliarder til sivil og humanitær hjelp i Ukraina i 2023. I tillegg ble det bevilget 5 milliarder kroner til land i sør som er rammet av krigens ringvirkninger. Politikerne i utenrikskomiteen fra nesten alle partier mente at dette gjennomslaget ikke hadde kommet uten press fra sivilsamfunnet, med Redd Barna som pådrivere!

Hva med barn og unge i Norge?

Redd Barna er en av de fremste aktørene i Norge til å fremme barns rettigheter og oppvekstsvilkår.

Vi møter barn på alle arenaer; på treningsfeltet, på fritidsklubben, på skolen og i mottak, og skaper positive endringer for barn – også i Norge.

Hva er situasjonen for barn i verden i dag?

Bistand nytter, men i vår kompliserte verden er fortsatt millioner av barn utsatt. Derfor er gode resultater desto viktigere.

Alle lands myndigheter er forpliktet til å sørge for at barn lærer, overlever og er trygge. Men fattigdom og konflikt er blitt forsterket av pandemi og klimakriser de siste årene, og gjort mange av bærekraftsmålene enda mer krevende å nå.

Her kan du se tre globale trender på utdanning, helse og beskyttelse som viser hvilke oppgaver verden står overfor når det gjelder barn.
Og hvorfor det er så viktig at vi lykkes.

Utdanning

Utdanning

Fra år 2000 til i dag har antall barn som ikke går på skolen falt med mer enn 40%, fra 99 millioner til 58 millioner. Og det er bra. Men de siste årene har utviklingen stanset opp. Mye mer må gjøres for å få enda flere barn på skolen!
Kilde: UNICEF

Helse

Helse

Siden 1990 er det gjort en fantastisk jobb innenfor global helse med å redusere antall barn som dør før de fyller fem år. Tallet falt fra 12.6 millioner I 1990 til 5,2 millioner i 2019. Men det er altfor stor forskjell mellom rike og fattige land.
Kilde: WHO

Beskyttelse

Beskyttelse

I 2017 bodde flere enn 420 millioner barn bor innenfor 50 kilometer av en konflikt. Det var 30 millioner mer enn året før. Flere enn dobbelt så mange barn er rammet av konflikt i dag enn på slutten av andre verdenskrig.
Kilde: PRIO

Historiske resultater

Varige endringer skapes over tid. I mange land har Redd Barna vært til stede over flere tiår og skapt omfattende resultater til beste for barn.

– Nøkkelen til varige endringer er å jobbe med folk, og ikke for dem, sa en klok kollega fra Nepal.

Den respektfulle tilnærmingen, sammen med langvarig og forutsigbar finansiering fra norske givere og Norad, har gitt positive bidrag til samfunnsutviklingen i mange lavinntektsland.

Pengene kommer fram!

92,4%
7,6%

Av innsamlede midler og tilskudd går 92,4% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest. Kun 7,6% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.
Les mer om hvordan vi bruker pengene.