Om oss
En gutt har sluppet en due og står med hendene opp mot himmelen

REDD BARNAS politiske gjennomslag

Redd Barna jobber daglig med å påvirke norsk politikk som gir god oppvekst for barn i Norge og mange andre land. Her kan du lese mer om hvilke politiske saker vi har fått gjennomslag for.

Politiske gjennomslag for barn i Norge og verden:

1% av BNI til bistand i 2023

1. kvartal 2024

1% av BNI til bistand i 2023

En oversikt over bistand fra OECD-land viser at Norge er det eneste landet som gir mer enn 1 prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI) til bistand. Redd Barna har jobbet intensivt med å sikre at Norge opprettholder denne «handlingsregelen», også selv om om oljeinntektene har skutt i været på bakgrunn av krigen i Ukraina.

Regjeringen foreslo store kutt i bistanden før 2023, blant annet for å kunne dekke utgifter til flyktninger i Norge. Etter press fra Redd Barna og andre organisasjoner endte regjeringen med å vedta ekstra bevilninger, blant annet fra Oljefondet, som gjorde at vi leverte på 1%-målet!

Vis mer
Lukk
270 millioner NOK til nytt klimafond for tap og skade

Desember 2023

270 millioner NOK til nytt klimafond for tap og skade

Bidrag til det nye fondet for klimarelatert tap og skade har vært et viktig krav for Redd Barna, og på COP28 i Dubai ble det vedtatt. Norge bidro med 270 millioner NOK. Lokalsamfunn som opplever klimarelaterte tap og skader har så langt falt utenfor bidrag til klimatiltak i utviklingsland.

Bidragene vil blant annet gå til oppbygging av lokalsamfunn etter ekstremvær og støtte til migrasjon.

Vis mer
Lukk
Klimakonsekvenser for barn satt på agendaen på COP28

Desember 2023

Klimakonsekvenser for barn satt på agendaen på COP28

Redd Barna og UNICEF jobbet for å få på plass en ekspertdialog med FNs medlemsland, for å diskutere de uforholdsmessige virkningene av klimaendringer på barn og relevante politiske løsninger.

Dette ble vedtatt i teksten for den globale gjennomgangen på COP28 i Dubai.

Vis mer
Lukk
1 milliard NOK til barn i krig og konflikt

Juni 2023

1 milliard NOK til barn i krig og konflikt

I juni 2023 organiserte vi, sammen med Utenriksdepartmentet, Unicef og Internasjonale Røde Kors, en konferanse der beskyttelse av barn sto på agendaen. Delegater fra rundt 80 land deltok, sammen med representanter fra sivilsamfunnet og frivillige organisasjoner fra hele verden.

Norge annonserte på møtet at de lover 1 milliard norske kroner over de neste tre årene til arbeid for å beskytte barn som vokser opp i krig og konflikt.

Vis mer
Lukk
Nansen-pakken og ekstra bevilninger til krigen i Ukraina

Februar 2023

Nansen-pakken og ekstra bevilninger til krigen i Ukraina

I februar stemte et flertall av partiene på Stortinget for Nansen-pakken som bevilget 7,5 milliarder til sivil og humanitær hjelp i Ukraina i 2023. I tillegg ble det bevilget 5 milliarder kroner til land i sør som er rammet av krigens ringvirkninger.

Gjennomslaget kom etter regjeringens budsjettforhandlinger med SV, og pengene ble tatt fra Oljefondet. Statsministeren slo fast noe Redd Barna har argumentert for lenge: Bistandsbudsjettet er penger som går ut av landet, og bidrar derfor ikke til prispress i Norge.

Politikerne i utenrikskomiteen fra nesten alle partier mente at dette gjennomslaget ikke hadde kommet uten press fra sivilsamfunnet, med Redd Barna som pådrivere!

Vis mer
Lukk
Skattesystem til det beste for barna

Desember 2022

Skattesystem til det beste for barna

På slutten av året vedtok FNs andre komité en resolusjon om å behandle spørsmål om skatt i FN, som åpner veien for en internasjonal skatteresolusjon. Redd Barna har aktivt jobbet for at norske myndigheter skal ta en internasjonal lederrolle på disse temaene, og Norge spilte en konstruktiv rolle i forhandlingene som brobygger mellom OECD-landene og de fattigste landene.

En internasjonal skattekonvensjon er første steg mot et mer rettferdig globalt skattesystem, som sikrer at land kan beholde mer av sine egne skatteinntekter og bruke disse til å finansiere utdanning, helsesystemer og sosiale sikkerhetsnett for egen befolkning. Et mer rettferdig skattesystem vil også komme rike land som Norge til gode.

Vis mer
Lukk
Barn skal beskyttes mot eksplosive våpen

November 2022

Barn skal beskyttes mot eksplosive våpen

I november 2022 ble den politiske erklæringen om eksplosive våpen i befolkede områder (EWIPA) signert. Redd Barna har sammen med International Network on Explosive Weapons jobbet for å få inn også beskyttelse av barn i denne deklarasjonen.

Vi lykkes endelig med dette arbeidet da den siste deklarasjonen ble vedtatt i 2022. Redd Barna er glad for at Norge har signert erklæringen og ser frem til Norges første konferanse i 2024.  

Vis mer
Lukk
Barn skal bli hørt i klimapolitikken

November 2022

Barn skal bli hørt i klimapolitikken

På klimaforhandlingene i Egypt (COP27) i november 2022 ble alle medlemslandene enige om at barn har viktige bidrag å komme med for å få til endring i klimakampen. Alle regjeringer ble oppfordret til å inkludere barn i både utforming og implementeringen av klimapolitikken.

Dette jobbet Redd Barna aktivt for, i forkant av, og under klimaforhandlingene, og det er en viktig seier for barns rett til å bli hørt i spørsmål som angår dem.

Vis mer
Lukk
Amming er viktig for matsikkerheten

November 2022

Amming er viktig for matsikkerheten

I slutten av november lanserte utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim regjeringens nye strategi for matsikkerhet. Redd Barna jobbet med å påvirke denne siden starten av året, og strategien er sentral fordi den også følges opp av mye penger.

Gjennom året tok Redd Barna opp blant annet behovet for å fokusere på barns 1000 første dager, skolemat og barns deltakelse. Vi ble veldig glade for å se at regjeringen inkluderte flere av de punktene vi tok opp, blant annet behovet for å beskytte og fremme amming, og viktigheten av å konsultere barn i spørsmål som angår dem.

Vis mer
Lukk
Barn har rett til et sunt og bærekraftig miljø

Juli 2022

Barn har rett til et sunt og bærekraftig miljø

I juli 2022 bestemte FNs generalforsamling at tilgang til et sunt og bærekraftig miljø er en menneskerettighet. De fastslo også at barns rettigheter er spesielt utsatt ved miljøødeleggelser.

Redd Barna har jobbet aktivt med andre sivilsamfunnsorganisasjoner, og blant annet opp mot norske myndigheter, for å få dette på plass.

Vis mer
Lukk
Bedre for vilkår for barn med funksjonsnedsettelse

Februar 2022

Bedre for vilkår for barn med funksjonsnedsettelse

I februar var Norge vertskap for The second Global Disability Summit (GDS) – historiens andre toppmøte om mennesker med funksjonsnedsettelse. I flere år har Redd Barna jobbet for at Norge skal ta et slikt ansvar. Norge forpliktet seg her blant annet til at utdanningsstøtte skal gis på en måte som fremmer inkludering, da halvparten av barn med funksjonsnedsettelser ikke fullfører grunnskolen. Dette skjedde blant annet etter press fra Redd Barna.

Regjeringen lanserte sin egen likestillingsstrategi kalt «Likestilling for alle» som også skal bidra til sterkere samarbeid med barn med funksjonsnedsettelser i utarbeidelsen av global politikk. Redd Barna kom også med innspill til denne strategien.

Vis mer
Lukk
Økt bistand til Ukraina og utviklingsland

2022

Økt bistand til Ukraina og utviklingsland

I 2022 kjempet Redd Barna for at Norge skulle opprettholde et høyt bistandsnivå til verdens fattige samtidig som Norge tar godt imot de mange ukrainske flyktningene og bidrar med humanitær hjelp til Ukraina.
Russlands invasjon av Ukraina ga umiddelbart konsekvenser for norsk bistand til resten av verden. Regjeringen foreslo allerede i mai å kutte 4 milliarder kroner på tvers av hele bistandsbudsjettet for 2022 for å dekke økte kostnader til å motta flyktninger i Norge.

Sammen med andre organisasjoner gikk vi på møter med politikere, demonstrerte foran Stortinget og arrangerte debatt for å stanse kuttene. Vårt arbeid bidro til at SV til slutt fikk reversert 2,5 milliarder kroner av det foreslåtte kuttet.

Noen måneder senere foreslo regjeringen et bistandsbudsjett for 2023 på 0,75 % av Norges inntekter, til tross for en tverrpolitisk enighet om at Norge skal gi 1%.

Gjennom høsten doblet vi innsatsen. Vi dokumenterte behovene i utviklingsland og resultatene av norsk bistand, og vi tilbakeviste argumentet om at bistand til utlandet påvirker inflasjon i Norge. Vi brukte mange av de samme verktøyene som før sommeren, med møter og initiativ til offentlig debatt.

Kampen for bistandsbudsjettet ga resultater. På tampen av året ble regjeringen og SV enige om en helt ny mekanisme for å tilføre ekstra penger til bistandsbudsjettet. Denne mekanismen kom på plass vinteren 2023, og sikrer hele 12,5 milliarder kroner til Ukraina og andre land som opplever konsekvenser av krigen.

Vis mer
Lukk

Politiske gjennomslag 2021

Se hvilke politiske saker Redd Barna kjempet for i 2021.

Bruk din stemme!

Finn viktige underskriftskampanjer du kan signere i dag.

Pengene kommer fram!

92,4%
7,6%

Av innsamlede midler og tilskudd går 92,4% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest. Kun 7,6% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.
Les mer om hvordan vi bruker pengene.