Barn i Norge
En liten jente i rosa kjole med står i gresset med søle på leggene. Vi ser henne fra livet og ned.
Illustrasjonsbilde

DET ER VOKSNES ANSVAR Å STOPPE MOBBING

Barn har rett til et godt og trygt miljø, og mobbing har alvorlige konsekvenser for barn. Når barn sier ifra om at de ikke har det bra i barnehagen eller på skolen, må de tas på alvor. Barn kan gjøre en forskjell og de bør involveres i arbeidet med å skape et trygt og godt miljø, men det er alltid de voksnes ansvar å gripe inn og stoppe det når barn blir utsatt for mobbing.

5,9%

blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere

4,6%

blir mobbet av medelever

2,2%

blir digitalt mobbet

1,2%

blir mobbet av voksne på skolen

Tall fra Elevundersøkelsen 2021/2022– spørreundersøkelse for 5. trinn til 3VGS

Hva er mobbing?

Mobbing er hand­linger som hindrer opplevelsen av å høre til og å være en viktig person i fellesskapet, enten det er på skolen, i barnehagen, på fritiden eller på nett. Alle barn har rett til en trygg hverdag hvor de opplever at de er en del av et trygt og godt fellesskap, og hvis et barn blir mobbet blir denne rettigheten brutt.

Alle barn har et grunnleggende behov å høre til et fellesskap, som de opplever er trygt og godt. I trygge miljøer får barn lov til å være seg selv, utvikle seg, si hva man mener og få påvirke det som skjer rundt en, uten å bli krenket eller diskriminert for den de er.

I en klasse vil gruppedynamikk, hierarkier og klikkdannelser ofte spille en viktig rolle i saker der elever ikke har det trygt og godt på skolen, nettopp fordi mobbing er et gruppefenomen der mange tar del i større eller mindre grad. Ønsket om å få høyere status i klassen eller frykten for å være den neste som blir utestengt eller mobbet, kan føre til at man «blir med på» mobbingen i mer eller mindre grad.

Barnets subjektive opplevelse er viktigst. Det betyr at når barn sier ifra om at de ikke har det bra på skolen eller at de blir utsatt for mobbing, så har skolen en plikt til å undersøke og sette inn tiltak i klassen og på skolen, slik at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Dette er forankret i opplæringsloven.

Digital mobbing er like alvorlig som når det skjer i klasserommet eller i skolegården, og det som skjer på mobil og nett imellom elevene, er ofte godt skjult for voksne, men det har konsekvenser for hvordan klassemiljøet utvikler seg. Spør barna om deres sosiale liv på nettet, og hvordan det påvirker deres trivsel og hverdag.

Det er de voksnes ansvar å skape trygge miljøer for barn, og alle barnehager og skoler har aktivitetsplikt, som betyr at alle barn skal få hjelp av de voksne for å bli trygge i barnehagen og på skolen. Det er de voksnes ansvar å stoppe mobbing og krenkelser når barn sier ifra eller de voksne oppdager at det skjer.

Ikke bagatelliser eller gå i forsvar. Når barn forteller, har de rett til å bli hørt og bli tatt på alvor. Det er svært viktig at de voksne ikke bagatelliserer eller går i forsvar for seg selv eller andre, hvis barn forteller om det som har skjedd.

Hvorfor oppstår mobbing?

Trenger du noen å snakke med?

Her finner oversikt over samtaletilbud der du kan chatte, snakke og få hjelp.

Mobbing er tett forbundet med behovet vårt for å høre til og være en del av et trygt fellesskap. I utrygge klassemiljøer, kan mobbing oppstå fordi barna er redde for å bli stengt ute av dette fellesskapet. Mobbing er barnas problem, men det er de voksnes ansvar å stoppe det. Se denne filmen for å forstå mer av mekanismene bak mobbing.

Mobbing av barn er handlinger fra voksne og/eller barn som hindrer opplevelsen av å høre til, å være en betydningsfull person i fellesskapet og/eller muligheten til medvirkning.

I. Lund m.fl. Mobbing i barnehage og skole. Nye perspektiver (2020)
Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing.

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø

I Norge har vi en egen lov for skoleelever, som heter opplæringsloven.
I denne loven står det at:

§ Alle elever har rett til å ha det bra og føle seg trygg i klassen sin og på skolen.

§ Alle som arbeider på skolen skal følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø og gripe inn mot krenkelser, mobbing, vold, diskriminering og trakassering dersom det er mulig.

§ Alle elever har rett til å si ifra og bli hørt. Når en elev sier ifra om at skolemiljøet ikke er trygt og godt, har skolen plikt til å gripe inn og sette inn tiltak for å sørge for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Skolen skal sørge for at alle involverte elever blir hørt.

§ Skolen skal lage en aktivitetsplan når en har gitt beskjed om at skolemiljøet ikke er trygt og godt. Skolen skal dokumentere hva de gjør for at elevene skal få det bra igjen. Hvis det ikke hjelper, kan elever klage til Statsforvalter.

§ Skolen har en plikt til å informere elever og foreldre om elevers rettigheter i kapittel 9A i opplæringslova.

Finn mer informasjon om retten til et trygt skolemiljø på flere språk her.

Dette gjør Redd Barna

Vi hjelper barn og unge slik at de blir bevisste på hvordan de kan forebygge og bekjempe mobbing ved å inkludere og vise respekt for hverandre, enten de er sammen på skolen, fritiden eller digitalt.

Vi tilbyr undervisningsmateriell til bruk i skolen og på foreldremøter. For å engasjere barn, lærere og foreldre i samtaler om temaer som mobbing, inkludering, nettvett og det å ha et positivt skolemiljø.

Vi driver opplæring til lærere og andre voksne som jobber med barn, slik at de er bedre kjent med hvordan man kan forebygge og stoppe mobbing.

Vi arbeider for at myndighetene skal styrke sitt arbeid for å forebygge og stoppe mobbing, og at barn og ungdom selv aktivt skal medvirke til dette.

Vi snakker med barn og ungdom, og innhenter ny kunnskap om hvordan vi best mulig kan forebygge og bekjempe mobbing. Og hvordan barn og unge selv ønsker at foreldre, lærere og andre voksne skal bidra til dette.

Les mer om diskriminering og inkludering:

Alle barn har rett til å ikke bli forskjellsbehandlet på grunn av sin egen eller foreldrenes kultur, hudfarge, kjønn, språk, religion, bakgrunn, funksjonsnedsettelse eller mening.

Tre måter du kan bidra på i kampen mot mobbing

Bli lærerambassadør

Bli lærerambassadør

Bidra til at barn på din skole får kunnskap om mobbing og andre temaer knyttet til barns rettigheter

Støtt arbeidet

Støtt arbeidet

Redd Barna jobber hver dag for å forebygge mobbing. Hver krone hjelper oss i arbeidet.

Bli frivillig

Bli frivillig

Bli med og bidra til at barn får et mer inkluderende miljø og positive opplevelser i form av trygg lek og aktivitet.

Pengene kommer fram!

92,4%
7,6%

Av innsamlede midler og tilskudd går 92,4% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest. Kun 7,6% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.
Les mer om hvordan vi bruker pengene.