Skole
Illustrasjon ovenfra, fem elever står i ring med en hånd hver inn mot midten. Til venstre for barna ser vi et paradis tegnet med kritt og tre skolesekker ligger på bakken

Ingen utenfor

Her finner du undervisningmateriell og verktøy til barnehage og 1.-7. trinn for et trygt skolemiljø, elevmedvirkning og forebygging av mobbing.

Om Ingen Utenfor-materiellet:

For: Barnehage, 1.-7. trinn og foreldre

Hva: Metodehefter, plakater og materiell til foreldre

Fag: Norsk, KRLE, samfunnsfag, elevråd og klassemiljø

Tverrfaglig tema: Folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Ingen Utenfor-materiellet kan bidra til å skape gode og trygge miljøer, forebygge mobbing og legge til rette for elevmedvirkning.

Vet du allerede hva du leter etter, kan du gå rett til bestillingsskjemaet for Ingen Utenfor her.

Gå til:

Undervisningsmateriell til 1.-7. trinn

Forsiden av underviningsmateriellet Ingen utenfor

Ingen Utenfor-hefte

For 1.-7. trinn.
Metodehefte for lærere med aktiviteter for å jobbe for et godt og inkluderende klassemiljø, elevmedvirkning og forebygge mobbing.
Tilgjengelig på bokmål.

Ingen utenfor-heftet revideres skoleåret 2021/2022, og derfor er dette heftet kun tilgjengelig for nedlastning.

Skap gode vennskap – Diskusjonskort og lydfiler

Forside for diskusjonskort om vennskap - illustrerer en skoleklasse som sitter i ring og samarbeider. Læreren står ved siden av.

For 1.–4. trinn
Diskusjonskort om vennskap som skal bidra til at elevene kan øve seg på hvordan de kan håndtere ulike situasjoner, og at de selv kommer med forslag til løsninger som de tror vil skape trivsel og et
trygt og godt klassemiljø.
Tilgjengelig på bokmål, nynorsk og nordsamisk.

«Gi oss spilleregler!» – Hvordan jobbe med språkbruk i barneskolen?

For 1.–7. trinn
Hefte med elevrapport og metodedel med tilhørende ressursark om hvordan jobbe med språkbruk i barneskolen.
Tilgjengelig på bokmål og nynorsk.

Se opptak av lansering og språkbrukseminar.

plakat om elevers rett til et trygt skolemiljø

Plakat om trygt skolemiljø

For 1.-7. trinn
Plakat om elevers rett til et trygt og godt skolemiljø, som dere kan henge opp i klasserommet. Tilgjengelig på bokmål, nynorsk, nordsamisk, sørsamisk, lulesamisk og 14 utenlandske språk.

Les mer om elevenes rett til et trygt skolemiljø.
Gå til barnevennlig informasjon om retten til et trygt skolemiljø.

Klassevenner – Animasjonsserie og øvelser

Forsiden til undervisningsopplegg til animasjonsserien Klassevenner, viser ei jente som står foran en gjeng med barn som hopper paradis i skolegården

For 1.-4. trinn
Hefte med øvelser knyttet opp mot animasjonsserien «Klassevenner», om å skape trygge klassemiljøer og forebygge og redusere på skolen.

plakat med glødetermometer

Glødetermometer

For 1.-7. trinn
Plakat med glødetermometer for å få raske tilbakemeldinger fra elever.

forsiden av undervisningsmateriellet Elevrådshåndboka

Elevrådshåndboka

For 1.-7. trinn
Håndbok til elevrådsrepresentanter, der de får tips og råd til hvordan gjennomføre elevrådsarbeidet på skolen, og hvordan gjennomføre klassemøter. Bestill et eksemplar til hver elevrådsrepresentant på skolen din, og bidra til økt elevdemokrati!
Tilgjengelig på bokmål og nynorsk.

Materiell til foreldre

forsiden av materiellet Rollemodeller mot mobbing for foreldre i barnehagen

Rollemodeller mot mobbing

For foreldre i barnehagen
Samtaleopplegg med diskusjonskort til foreldremøtet i barnehagen, for å bevisstgjøre foreldre og barnehageansatte på hvor viktige rollemodeller de er i arbeidet med å skape vennskap og forebygge mobbing i barnehagen.
Tilgjengelig på bokmål og nynorsk.

foreldretips om vennskap flyer

5 foreldretips om vennskap

For foreldre i barnehage og skole
Liten folder med 5 foreldretips om hva foreldre kan gjøre for å bidra til et mer inkluderende miljø i barnehage og skole.
Tilgjengelig på bokmål, nynorsk, urdu, polsk, somali, arabisk, nordsamisk og engelsk.

forsiden av på nett med barna?

På nett med barna?

For foreldre på 1.-7. trinn.
Diskusjonskort til foreldremøtet for å ansvarliggjøre foreldrene i arbeidet med å styrke trivsel, vennskap, inkludering og å forebygge mobbing, mellom elever på nett og i klassen.
Tilgjengelig på bokmål.

Forside til foreldretips om inkludering

5 foreldretips for å inkludere alle barn på fritiden

For foreldre i barnehage og skole
Liten folder med fem foreldretips om hva foreldre kan gjøre for å bidra til å inkludere barn og unge på fritiden.
Tilgjengelig på bokmål, nynorsk, nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk.

Bestill og last ned undervisningsmateriell

Ta i bruk undervisningsmateriell som bidrar til økt elevmedvirkning, skaper trygge miljøer og forebygger mobbing. Alt materiell kan lastes ned og/eller bestilles gratis.

Om elevers rett til et trygt skolemiljø i kapittel 9A i opplæringslova

§ Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø.

§ Alle som arbeider på skolen, skal følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø, og gripe inn mot krenkelser, mobbing, vold, diskriminering og trakassering dersom det er mulig.

§ Alle elever har rett til å si ifra og bli hørt. Skolen skal sørge for at alle involverte elever blir hørt. Hva som er best for elevene, skal vere eit grunnleggjande omsyn i skolen sitt arbeid.

§ Skolen har en plikt til å informere elever og foreldre om elevers rettigheter i kapittel 9A i opplæringslova.

Gå til barnevennlig informasjon om retten til et trygt skolemiljø.

Gå til plakat med barnevennlig informasjon om retten til et trygt skolemiljø.

Hvordan skape et trygt og godt skolemiljø?

Elever i klasserom smiler og deltar i klassens time
Illustrasjon: Tomas Drefvelin

Jobb med klassemiljøet hver dagJobb med å bygge et trygt og godt «vi»-fellesskap i klassen, der elevene har gode relasjoner til hverandre og opplever tilhørighet til klassen. Elevene må komme fram til en felles enighet om at her i klassen, skal vi ha det godt sammen. Hvis en eller flere elever i klassen ikke er trygge, påvirker det alle elevene i klassen.  

Elevene ønsker seg snille og rettferdige lærere som stiller krav! Lærere som har en inkluderende og varm lærerstil, men som samtidig er rettferdig og stiller krav til alle elevene i klassen sin, bidrar til et godt klassemiljø med mindre mobbing.  

Å si sin mening og bli hørt

Alle barn har rett til å si sin mening og bli hørt i saker som angår dem.
FNs barnekonvensjon, artikkel 12

Sett av tid til elevmedvirkning. Elevene må få påvirke sin skolehverdag og gis reell innflytelse. Elever bør få uttale seg om undervisningen, hvordan de lærer best, om skolemiljøet, om utforming av ukeplaner og i alle saker alt som skjer på skolen som angår dem, også i beslutningsprosesser.  Les mer om elevmedvirkning her.

Vær oppmerksom på hvordan gruppedynamikk, hierarkier og klikkdannelser spiller inn på skolemiljøet. Mobbing er ofte et gruppefenomen der mange tar del i større eller mindre grad. Ønsket om å få høyere status i klassen eller frykten for å være den neste som blir utestengt eller mobbet, kan føre til at man «blir med på» mobbingen i mer eller mindre grad.  

Barnets subjektive opplevelse er viktigst. Det betyr at når barn sier ifra om at de ikke har det bra på skolen eller at de blir utsatt for mobbing, så har skolen en plikt til å undersøke og sette inn tiltak i klassen og på skolen, slik at eleven får et trygt og godt skolemiljø. 

Ikke bagatelliser eller gå i forsvar. Når barn forteller, har de rett til å bli hørt og bli tatt på alvor. 

Unngå forskjellsbehandling. Det blir ofte ikke godt imøtekommet av elevene, og det kan bidra til misunnelse, uro og utestengelse når læreren ikke er til stede.  

Ord er makt. Hvordan lærere og foreldre snakker om og til elever, påvirker hvordan elever selv snakker. Jobb for en positiv språkkultur i klassen, i personalgruppa og i foreldregruppa.  

Jobb imot hatytringer, stereotypier og fordommer i klassen og på nett.  

Sett nettvett på timeplanen. Digital mobbing og krenkende kommentarer og bilder på nett og mobil øker i takt med elevenes alder. Jobb med holdninger, digital dømmekraft, kildekritikk og sunn nettbruk – både i klassen og på foreldremøtet. 

Elevrådet må prioriteres og løftes fram! Elevrådet må få god opplæring, få møtes jevnlig og bli involvert i alle saker. De skal få snakke av alle elevene som de representerer, og derfor må de få tid i klassene sine til å kunne diskutere saker.  

Innfør klassens time hver uke. Elevene trenger tid sammen med klassen sin til å diskutere saker de er opptatte av, til å jobbe med elevrådssaker, til å være sosiale sammen og bli bedre kjent.  

Foreldrene må involveres i arbeidet for å jobbe for et positivt klassemiljø. Et godt og velfungerende skole-hjem-samarbeid, påvirker i stor grad skolemiljøet.  

Informer elevene og foreldrene. Skolen har en plikt til å informere elever og foreldre om hvordan de jobber forebyggende med skolemiljøet, og hvilke rettigheter elevene har.
Spre gjerne denne siden til elever og lærere for å informere dem om deres rett til et trygt og godt skolemiljø.  

Jobb med skolekulturen. Det er viktig å jobbe jevnlig med normer og holdninger hos lærere, i skoleledelsen og hos øvrige skoleansatte. 

Skoleledelsen må legge til rette for at lærerne får tid og verktøy til å jobbe systematisk med læringsmiljøet både i klassene og på tvers av trinn.  

Dette mener elevene påvirker skolemiljøet

I rapporten «Ikke bare si at det kommer til å ordne seg» kan du lese om hva elevene selv mener fører til gode eller utrygge klassemiljøer og hvilke anbefalinger de har til skolen og foreldrene om hvordan de kan skape trivsel og forebygge mobbing i skolen.

Under kan du lese en oppsummering av hva elevene mener fremmer trivsel, og hva som kan føre til uro, mobbing og utrygghet. Du kan også laste ned rapporten i sin helhet her.

Hva fremmer trivsel og et trygt klassemiljø?

illustrasjon av glade elever med TRIVSEL-tskjorter
Illustrasjon: Tomas Drefvelin
 • Godt vennskap mellom alle elevene i klassen.
 • Å bli hørt og få mulighet til å påvirke alt som skjer på skolen.
 • Klassemøter og tid til å snakke sammen.
 • Mer lek på tvers av kjønn og grupperinger, skaper bedre samarbeidskultur og rom for å feile.
 • Lærere som ser elevene, hører på dem og er snille og rettferdige.
 • Lærere som griper inn i konflikter og stopper mobbing tidlig, samt slår ned på negative kommentarer.
 • Lærere som underviser på en måte som elevene forstår.
 • Mer lek og variert undervisning. Fysisk aktivitet og praktiske og estetiske fag på alle trinn.
 • Mer tid og ro til å spise sammen, og flere og lengre friminutt.
 • Flere oppmerksomme voksne og trivselsledere ute i friminuttene.
 • Foreldre som bryr seg, og som samarbeider godt med hverandre.

Hva skaper et dårlig miljø og mobbing i klassen?

Illustrasjon av barn og voksne. Til høyre en gutt som holder hendene for ansiktet, voksen dame trøster. Til venstre to barn som ser spørrende bort på gutten, og en voksen som sitter på kne og snakker med barna.
Illustrasjon: Tomas Drefvelin
 • Mobbing, inkludert utestengelse og baksnakking.
 • Negative kommentarer og stygt språkbruk både fra barn og voksne.
 • Digital mobbing.
 • Ensomhet og ikke-tilhørighet.
 • Når elever ikke blir hørt når de sier ifra.
 • Når voksne ikke tar tak i konflikter med en gang, men griper inn og håndterer dem altfor sent.
 • Når voksne ikke klarer å løse situasjoner på en god måte.
 • For mye kjefting fra de voksne.
 • Forskjellsbehandling i klassen og lærere som favoriserer enkeltelever.
 • Mye stillesitting og lite variert undervisning, som skaper uro.
 • Dårlig samarbeid mellom foreldrene.

Hvorfor oppstår mobbing?

Mobbing er tett forbundet med behovet vårt for å høre til og være en del av et trygt fellesskap. I utrygge klassemiljøer, kan mobbing oppstå fordi barna er redde for å bli stengt ute av dette fellesskapet. Mobbing er barnas problem, men det er de voksnes ansvar å stoppe det. Se denne filmen for å forstå mer av mekanismene bak mobbing.

Foreldre med på laget!

Foreldre bør snakke sammen, bli venner og bli bedre kjent, for da lærer barna sikkert det samme og blir bedre kjent og venner

Elev i 7. klasse, fra rapporten “Ikke bare si at det kommer til å ordne seg”

Barnehagen og skolen må legge til rette for gode foreldremøter og sikre en åpen og god tone, slik at det etableres en god kultur for foreldresamarbeid.  Foreldremøter er en viktig arena å styrke elevenes trivsel i skolen og barnas trivsel i barnehagen. Foreldre som kjenner hverandre og som lager felles kjøreregler for bursdagsfeiringer og sosiale spilleregler i sosiale medier, legger et godt grunnlag for trivsel.

Dersom barnehagen og skolen får til gode foreldremøter hvor alle foreldre opplever at det er meningsfullt å delta og får diskutere i grupper, er skolen med på å sette en standard for godt foreldresamarbeid og forebygge mobbing og digitale krenkelser mellom elevene.

Se vårt materiell for å involvere foreldrene i arbeidet med å forebygge mobbing her.

Redd Barnas skoleteam - fem smilende damer med hjerte, bok, nettbrett og jordklode

Spørsmål?

Vi vil gjerne høre fra deg om du har tilbakemeldinger eller spørsmål til vårt undervisningsmateriell.

Kontakt oss på e-post:
[email protected] eller [email protected]

www.reddbarna.no/skole