Tema

Helt ærlig!

En lærer står foran et klasserom med ryggen til. På ryggen på hettegenseren står det

HELT ÆRLIG! Ungdom som endringsaktør

OBS! Denne siden er under utvikling, mangler kan forekomme.

Har du lyst til å gjennomføre Helt ærlig! på din skole eller i din kommune?

Ta kontakt med oss på:[email protected]


Helt ærlig! Ungdom som endringsaktør er et prosjekt der medvirkning og demokrati står i sentrum. Det skaper møteplasser for ungdom og lokalpolitikere. Elevene jobber med reelle politiske saker, i en periode på ti uker på skolen.

 • Bygger mestringstro
 • Godt verktøy for lærere å jobbe med det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap
 • Styrker skolens rolle som pådriver for meningsfull medvirkning og demokratisk deltakelse
 • Skaper mer bærekraftige og treffsikre løsninger for lokalsamfunn
 • Styrker beslutningsgrunnlaget til lokalpolitikere
 • Ungdomsråd kan styrke sin synlighet og forankring i sin kommune/bydel
 • Ungdom får økt kunnskap om og økt tillit til demokratiske prosesser

På denne siden finner du alt du trenger å vite om prosjektet: hva, hvorfor og hvordan gjennomføre? Nederst på siden finner du alt av materiell – helt gratis!

Om Helt ærlig!

For: 9. trinn (kan også gjennomføres på andre trinn på ungdomsskole og VGS)

Hva: Samarbeidsprosjekt mellom skole og lokalpolitikere, der elevene jobber med reelle, politiske saker og kommer med forslag til tiltak som politikerne tar med seg inn i sitt arbeid.

Fag: Samfunnsfag og andre aktuelle fag knyttet til hvilke politiske saker elevene jobber med

Tverrfaglig tema: Demokrati og medborgerskap

Hva er Helt ærlig!?

Jeg tror absolutt at vi har fått større tro på at barn og unge kan påvirke politikken. Jeg sitter i elevrådet, og nå vet jeg for eksempel om vi kommer med en sak som er viktig, så kan jeg gå til politikerne, som jeg har blitt kjent med, og si ifra til dem.

Elev, niende trinn

Hvorfor gjennomføre Helt ærlig!?

ELEVENE FÅR:

 • Reell innflytelse i både skolehverdagen og sitt lokalsamfunn
 • Erfaring med å praktisere ulike former for demokratisk deltakelse og medvirkning
 • Politisk mestringsfølelse
 • Bli kjent med lokalpolitikere fra sitt nærmiljø
 • Bli kjent med Ungdomsrådet i sin kommune/bydel
 • Oppfylt sin rett på deltakelse!

SKOLEN FÅR:

 • Et godt undervisningsverktøy tilknyttet det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap.
 • Engasjerte elever som får bidra med tiltak til reelle utfordringer i sitt nærmiljø
 • Læring om politiske temaer gjennom demokratiske medvirkningsprosesser
 • Styrket sin rolle som pådriver for reell medvirkning og innflytelse, og gir mulighet for opplæring i demokratiet i praksis

POLITIKERNE FÅR:

 • Innspill fra lokal ungdom
 • Økt kunnskap om hverdagen til ungdom i sin bydel/kommune
 • Mer treffsikre og bærekraftige tiltak for lokalmiljøet
 • Økt tilliten til demokratiske strukturer og prosesser
 • Økt synlighet for lokalpolitikere og lokalpolitiske saker
 • Økt synlighet og interesse for det lokale ungdomsrådet og andre måter å engasjere seg på

UNGDOMSRÅDET FÅR:

 • Mulighet for økt synlighet og rekruttering
 • Innspill fra en bred gruppe ungdom på eksisterende politiske saker i kommunen/​bydelen.
 • Styrke rådets posisjon
 • Synliggjøre rådets tilskuddsordninger

.. fordi det er gøy, engasjerende og bidrar til endring! 

Det viktigste er ikke at niendeklassingene blir eksperter, men at de forstår at det nytter å engasjere seg, og at de forstår hvordan man kan få kontakt.

Lokalpolitiker

Hvordan komme i gang med Helt ærlig! på din skole eller i din kommune/bydel?

Har du spørsmål om prosjektet?

Ta kontakt med oss på:[email protected]

Her finner du et forslag til hvordan dere kan gjennomføre prosjektet, men dere kan også tilpasse gjennomføringen slik dere ønsker. Se kommuneveilederen for eksempler. Ta gjerne kontakt med prosjektteamet i Redd Barna, så finner vi en løsning som passer best for dere.

Veiledere

Hva forventes av…

KOMMUNEN/BYDELEN

 • Planlegge, veilede og koordinere politikere, ungdomsråd og skolen.  ​
 • Delta på forberedelsesmøter med skolen og lokalpolitikere
 • Er tilgjengelig for lærerne for råd og veiledning gjennom hele prosjektperioden

SKOLEN:

 • Planlegger prosjektløpet, og tilrettelegger for tverrfaglighet
 • Planlegger og gjennomfører undervisning som er relevant for å lære om lokaldemokrati, og legge til rette for at elevene skal kunne utforme tiltak til den politiske saken de jobber med
 • Sette av tid til at elevene kan utforme tiltak til den politiske saken

POLITIKERNE:

 • Legge frem 3-5 reelle politiske saker/temaer for elevene på Valgdagen
 • Delta på Dialogmøtene med elevene
 • Er lydhøre for elevenes tanker og forslag underveis i prosessen
 • Tar imot elevenes endelige tiltak og informerer elevene om videre saksgang
 • Tiltakene til elevene behandles i relevante politiske organer i bydelen eller kommunen

UNGDOMSRÅDET:

 • Bidra på arbeidsmøtet med politikerne, der man skal komme frem til saker som skal legges frem for elevene
 • Støtte med input
 • Kan følge opp tiltakene i etterkant

Gjennomføringsplan

Ett-to oppstartsmøter mellom kommunen/bydelen og skolen og kommunen/bydelen og politikere for planlegging av prosjektet. 1-2 timer.

Se her for guider på fellesmøtene.

Arbeidsmøte hvor politikere og ungdomsrådet kommer frem til 3-5 saker de ønsker forslag til tiltak på fra ungdommene. 1 time.

Kick off på skolen. Politikerne legger frem 3-5 reelle politiske saker for elevene, og elevene stemmer deretter over hvilken sak de vil jobbe med. 1 time.

Elevene får opplæring av sine lærere i politikk, økonomi, demokratiske prosesser og inkludering, og blir slik rustet til å utarbeide konkrete forslag til reelle politiske saker. Elevene jobber frem tiltak til den politiske saken som er valgt ut. Anbefaler minimum 2 timer per uke.

Se her for forslag til fag og kompetansemål prosjektet svarer på og hvordan prosjektet kan gjennomføres på skolen.

Dialogmøte mellom elevene og politikerne, der elevene legger frem sine utkast, og får innspill og tilbakemeldinger fra politikerne. 1 time per klasse.

Elevene jobber videre med sine tiltak til den politiske saken som er valgt ut. Skolen velger selv hvor mye tid de ønsker å bruke på prosjektet. Anbefaler minimum 2 timer per uke.

Avslutningen presenterer og overrekker elevene tiltakene sine til politikerne under en høytidelig avslutningsseremoni. Elevene kan være ansvarlige for innhold og gjennomføring av avslutningen. 1-2 timer.

Oppdateringen gjennomføres noen måneder etter avslutningen. Da kommer politikerne tilbake for å oppdatere elevene om hvordan de har arbeidet med tiltakene i den politiske prosessen. 1 time.

Total periode fra første til siste møte: rundt 8 måneder

Skole: Anbefaler minimum 2 timer uken + møtene med politikerne (= ca 20 timer)

Politikere: 7-8 timer

Ungdomsråd: minimum 2 timer

Kommune: mellom 15-25 timer

Hele prosjektet er bygget på at man skal kunne trekke inn mange fag. Det var også positivt at elevene fikk kjennskap til bydelsutvalget og kunne være med helt konkret å påvirke politikken. Elevene fikk et eierforhold til prosjektet. Positivt at det var elevene som skulle gi råd til politikerne. Det gav elevene en god følelse at de eide prosjektet.

Lærer, 9. trinn

Bestill GRATIS materiell til Helt ærlig!

Her kan du laste ned alt du trenger for å planlegge og gjennomføre prosjektet, både lærer- og politikerveiledningen, undervisningsmateriell, filmer og malene for de forskjellige møtene.

Prosjektet er støttet av:

Stiftelsen Dam
Sparebankstiftelsen DNB
Logoen til Gjensidigestiftelsen
Gjensidigestiftelsen
EU-logo
Erasmus+
Oslo Handelsstands Forening

Spørsmål om prosjektet?

Kontakt oss på e-post: [email protected]

Redd Barnas skoleteam - fem smilende damer med hjerte, bok, nettbrett og jordklode

Spørsmål?

Vi vil gjerne høre fra deg om du har tilbakemeldinger eller spørsmål til vårt skolemateriell.

Kontakt oss på e-post: [email protected]o eller [email protected]

Tre måter du kan bidra på

Skoleinnsamling

Skoleinnsamling

Bidra til å hjelpe barn i andre land med å få en trygg oppvekst og mulighet til å forandre og utvikle samfunnet de lever i.

Bli lærerambassadør

Bli lærerambassadør

Bidra til at barn på din skole får kunnskap om barns rettigheter.

Del informasjon med en kollega

Del informasjon med en kollega

Del linken til Redd Barnas skolesider med en kollega, og bidra til at flere barn kan få kunnskap om barns rettigheter.