Ikke-diskriminering

Fordommer og rasisme

Mennesker ser rett frem, ulik hudfarge, hår, sjal og hodeplagg. Mennesker ser rett frem, ulik hudfarge, hår, sjal og hodeplagg.
Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde

Fordommer og rasisme i skolen

Elever ønsker at skolen skal vise nulltoleranse mot rasisme. På denne siden finner du tips og verktøy til hvordan skolen din kan jobbe forebyggende mot fordommer og rasisme.

FNs barnekonvensjon, artikkel 2

Ingen barn skal behandles urettferdig på grunn av sin egen eller foreldrenes kultur, hudfarge, kjønn, språk, religion, bakgrunn, funksjonsnedsettelse eller mening.

Redd Barna har samlet inn barn og unges stemmer om hvordan de opplever fordommer og rasisme på skolen og ellers i sin hverdag.  Mye av rasismen skjer særlig gjennom språk, men også gjennom handling eller i subtile former som blikking, utestengning, forskjellsbehandling og liknende. Barn og ungdom utsetter hverandre for rasisme, men de opplever det også fra voksne, på skolen, i nærmiljøet, på idrettsarenaen og i sosiale medier. 

Elever forteller at de blir sterkt preget av den rasismen de blir utsatt for. De kan få vonde tanker, oppleve seg alene og isolert. Det påvirker selvfølelsen og selvtilliten deres. Noen får ikke sove eller får mareritt, og noen kan bli så redde at de ikke vil gå ut eller gå på skolen.  

Les mer om elevers egne opplevelser med fordommer og rasisme og deres råd til foreldre, lærere, andre elever og samfunnet i rapporten «Rasisme er overalt.»:

Elevers viktigste budskap til skoler er:

 • Vis nulltoleranse mot rasisme.
  • Lærere og skoleansatte må jobbe systematisk og kontinuerlig for å forebygge rasisme. Det er en naturlig del av det systematiske arbeidet for å skape trygge klassemiljøer og som en del av aktivitetsplikten. Involver foreldrene i dette arbeidet.
 • Lytt til oss, og ta oss på alvor.
  • Lærere og skoleansatte må være oppmerksomme på at rasisme skjer. Lytt til elevene og ta dem på alvor, når de forteller om rasisme.
 • Snakk om rasisme, og vis mangfold i undervisningen
  • Elever vil ha kunnskap om rasisme, og de ønsker at lærerne tar opp temaet. Elevene ønsker at undervisningen om rasisme er mer relevant, og at undervisningen generelt gjenspeiler mangfoldet i samfunnet.

Hvordan arbeide mot fordommer og rasisme i skolen?

Se denne filmen med dine kollegaer! Hør om hvorfor det er viktig å snakke om rasisme, og få konkrete tips til hvordan du kan jobbe mot fordommer og rasisme i skolen.

Relevante undervisningsressurser om og mot rasisme

Knus rasismen! Undervisningsopplegg om rasisme

For 5.-10. trinn Undervisningshefte om og mot rasisme med lesetekster, refleksjonsoppgaver og samarbeidsaktiviteter. Elevene lærer om fordommer og diskriminering, rasisme i Norge, rasismens historie og kampen mot rasismen, med handlingsalternativer for elevene.

Les mer og bestill her

Undervisningsopplegg til NRK Supers filmer om rasisme

For 5.-7. trinn. Undervisningsopplegg tilknyttet NRK Supers informasjonsfilmer om rasisme. Bruk materiellet for å lære elevene om fordommer, rasisme og hvordan vi kan gjenkjenne, stå opp mot og bekjempe rasisme.

Les mer og bestill her

Om å bruke historiske kilder i undervisning om rasisme

I vårt undervisningsopplegg Knus rasismen!, bruker vi tre historiske kilder fra slavetiden på side 42. Vi tror oppgavene kan lære elevene mye om både rasisme, slavehandelen og samfunnsvitenskapelig metode. Men disse tekstene, og andre lignende originalkilder, krever litt ekstra av deg som lærer.

N-ordet kan forekomme i historiske kilder, og dette bør du forvente at elevene reagerer på. Mange elever vet at det er et stygt ord man ikke bør bruke, og mange opplever det som et helt uakseptabelt tabu-ord. Noen kan oppleve det som et rasistisk overtramp å få ordet servert i klasserommet. Det kan gjøre at klasserommet blir utrygt, og at elevene blir ute av stand til å lære noe.

Presiser gjerne for elevene at ordet ikke bør sies høyt i klasserommet, selv om ordet finnes i en historisk kilde. Å si n-ordet i stedet gjør det mulig å snakke om ordet og samtidig vise respekt for hvor mye smerte ordet kan påføre andre.

Historiske kilder fra slavetiden byr også på sterke inntrykk. Husk at du kan ha elever i klasserommet med en familiehistorie som gjør dem sårbare, og at også andre elever kan bli svært påvirket av å forstå at dette er noe som har skjedd med mennesker som så ut som dem bare fordi de så ut som dem. En god kontroll av hvordan du møter slike elever, er å sammenligne med hvordan du ville møtt elever som har grunner til å ta undervisning om Utøya eller Holocaust personlig. Alle elever bør møtes med den samme empatien, respekten og tilretteleggingen for sine følelser og følelsesuttrykk.

Hvordan snakke om fordommer og rasisme i klasserommet:

 • Vær åpen og ydmyk med elevene om å snakke om temaet rasisme
 • Sett av tid til å snakke om rasisme, både når det dukker opp og elevene selv har spørsmål eller har noe på hjertet de ønsker å si. Bare det at du som lærer starter samtalen, er til stor hjelp for elevene.
 • Viktig at elevene blir hørt, at de får uttrykke seg, og at elevene få stille spørsmål. Du trenger ikke ha svarene klare, men heller la elevene selv utforske svarene.
 • Få støtte fra kolleger og ledelse.
 • Lytt til elevene og ta dem på alvor når de forteller om at rasisme har skjedd. Sett inn tiltak, evaluer tiltaket over tid, og gjør om på tiltaket hvis det ikke har fungert.
 • Reager likt på rasistisk språkbruk og rasistiske handlinger, og vær en god rollemodell.
 • Møt berøringsangsten, og bare begynn et sted: Ta utgangspunktet i rettferdighetssansen.
 • Bruk litteratur eller film for å komme i gang med å snakke om temaet.
 • Gjerne sett det i et større lys om hvordan diskriminering rammer alle, og ikke sette ulike grupper mot hverandre, men at mangfold er noe som alle har godt av og er viktig for demokratiet vårt.
 • Knytt undervisningen til situasjoner som elevene kjenner seg igjen i. For eksempel har rasisme skjedd i skolegården, på fotballbanen eller andre arenaer.
 • Ha tydelige klasseregler. Ha klare og tydelige forutsigbare regler, som alle elever kjenner godt.
 • En god relasjon til elevene er avgjørende for å skape et trygt rom for samtale rundt rasisme.
 • Still åpne spørsmål, gi elevene mulighet til refleksjon og la elevene korrigere seg selv. .
 • Ha rollespill for å utforske temaet mer enn de ville gjort i en dialog.
 • Forankring i ledelsen er viktig.
 • Lærere må få tid og ressurser til å jobbe med dette i utviklingsarbeid. Lag undervisningsopplegg, som lærere sammen kan modellere og justere.
 • Skolen og foreldre må være på lag i arbeidet mot rasisme. Involver foreldrene tidlig og i fredstid, så det er lettere å kontakte dem hvis det skulle oppstå rasistiske hendelser.
Redd Barnas skoleteam - fem smilende damer med hjerte, bok, nettbrett og jordklode

Spørsmål?

Vi vil gjerne høre fra deg om du har tilbakemeldinger eller spørsmål til vårt skolemateriell.

Kontakt oss på e-post: [email protected]o eller [email protected]

Tre måter du kan bidra på

Skoleinnsamling

Skoleinnsamling

Bidra til å hjelpe barn i andre land med å få en trygg oppvekst og mulighet til å forandre og utvikle samfunnet de lever i.

Bli lærerambassadør

Bli lærerambassadør

Bidra til at barn på din skole får kunnskap om barns rettigheter.

Del informasjon med en kollega

Del informasjon med en kollega

Del linken til Redd Barnas skolesider med en kollega, og bidra til at flere barn kan få kunnskap om barns rettigheter.