Foreldretips
Slik snakker du med barn om rasisme og diskriminering
Illustrasjonsbilde

Slik snakker du med barn om rasisme

Mange barn og ungdommer opplever eller er vitne til rasisme på skolen, på fritiden, på idrettsbanen, på sosiale medier og i gaming. Rasisme er vondt og vanskelig for de som blir utsatt for dette, og rasisme bidrar til utenforskap og gjør fellesskapet utrygt for alle.

Det er viktig at foreldre og andre voksne vet hvordan de kan snakke med barn om rasisme og urettferdig forskjellsbehandling på bakgrunn av hudfarge, etnisitet eller religion. Rasisme kan ta mange ulike former, alt fra fordomsfulle holdninger, små kommentarer, utestenging, blikking, hatefulle ytringer, trakassering og vold.

Barn og unge ønsker at foreldre, lærere og andre voksne har kunnskap om rasisme og tør å snakke om det. De vil at voksne lytter til dem og tar dem på alvor når de forteller om rasisme, og at voksne aktivt tar tak i og stopper rasisme når det skjer. 

Barn kan utsettes for rasisme fra både andre barn og voksne, men barn kan også selv utsette andre gjennom å si rasistiske ord og gjennom handling. Unge mennesker trenger at vi voksne våger å snakke åpent om rasisme samt lytte og veilede dem på en respektfull måte. Slik kan barn lære hva rasisme er, de får et språk om problemet og handlingsalternativer til å kunne identifisere, forstå og si ifra om rasisme de selv eller andre opplever.

Temaet rasisme har de siste årene blitt satt høyt på agendaen i Norge. Det snakkes mer åpent om dette i mediene og flere har delt historier og opplevelser av rasisme og urettmessig forskjellsbehandling. Politiets brutale behandling og drap av George Floyd i USA i 2020 har vært en oppvekker for mange og førte til «Black Lives Matter»-bevegelsen med demonstrasjoner mot rasisme, diskriminering og urettferdighet verden over.

Her er Redd Barnas fem råd

  1. Vis nulltoleranse mot rasisme

Barn og unge ønsker at foreldre viser nulltoleranse mot rasisme, for egne og andres barn. De ønsker tydelige voksne som griper inn om de overhører kommentarer eller er vitne til handlinger som kan være sårende, fordomsfulle eller rasistiske, og at voksne må støtte barn og unge som utsettes for rasisme, og ivareta dem i etterkant av hendelsen.

Samtidig mener barn at det er viktig å ikke straffe eller kjefte på barn og ungdom, som har utsatt andre for rasistiske ord eller hendelser. For å skape varig endring, mener barn at det beste er dialog og bevisstgjøring. Straff og kjeft hjelper lite. Utforsk sammen med barn og ungdom hvorfor det som skjedde er rasisme. Hvorfor gjør rasisme mennesker vondt? Hvilke holdninger ligger bak det som skjedde? Snakk om ord, begreper og handling, og hvor ødeleggende og sårende rasisme kan være for enkeltindivider og for fellesskapet for barn og ungdom – og samfunnet ellers.

  1. Gi barn kunnskap om rasisme

Forklar barnet ditt hva rasisme og fordommer er, på en måte som barnet kan forstå. Du kan forklare at «rasisme er når noen blir behandlet dårligere enn andre fordi de har en annen hudfarge, kultur, religion eller etnisitet. Det er viktig å snakke åpent om hva barnet vet eller tror fra før, for å kunne avkrefte eventuell feilinformasjon eller avdekke feiltolkninger eller misforståelser.

Ofte kan barn stille spørsmål som voksne synes det er vanskelig å svare på. Det er lov å ikke ha svar på alt og fortelle barnet at du ikke vet. Kanskje kan dere sammen finne ut av det barnet lurer på. Utforsk gjerne begreper og ulike perspektiver sammen med barnet, og oppmuntre barnet til å fortsette å snakke om temaet og stille spørsmål.

  1. Lytt til barn – og ta dem på alvor

Skap et trygt rom for barn å snakke om og si ifra om rasisme, og ta dem og det de forteller på alvor. Mange barn og unge som opplever rasisme, blir ikke lyttet til eller trodd på, og det gjør terskelen for å si ifra veldig høy.

Barn og unge som Redd Barna har snakket med, ønsker at foreldre er tydelige og at de åpner opp for dialog rundt temaet rasisme. La barnet styre samtalen og ikke press barnet til å snakke om noe det ikke selv tar initiativet til. La barnet snakke ferdig, og gi litt tid til refleksjon før du svarer.

Det er viktig å være oppmerksom på at barn selv kan ha opplevd eller vært vitne til rasisme eller urettferdig forskjellsbehandling. Å være til stede og tilgjengelig for barnet i hverdagen, gjør det også mer sannsynlig at barnet vil komme til deg og fortelle hva det har opplevd eller vært vitne til. Ta det barn forteller om på alvor. Når du som voksen lytter og setter ord på det du hører barnet fortelle deg, gjør du også barnet tryggere på å gjenkjenne rasisme når det skjer, snakke om det, håndtere det og å si ifra.  

  1. Ta vare på barn som forteller om rasisme

Vær oppmerksom på at barn som har opplevd rasisme, vært vitne til det, eller selv sagt eller gjort noe rasistisk mot andre, kan synes det er vanskelig å dele sin opplevelse. Hvis et barn ytrer noe som er rasistisk, still barnet oppfølgingsspørsmål for å forstå bakgrunnen for at barnet sier dette.

Noen barn holder sine erfaringer med rasisme tilbake og lar være å dele tankene sine selv om de egentlig ønsker å gjøre det. Gi barnet tid, og ta gjerne opp igjen temaet rasisme i en samtale på et senere tidspunkt. Husk at barn ofte vet og forstår langt mer enn vi voksne gjerne tror.

Lytt og førsøk å sette deg inn i barnets følelser, i stedet for å fornekte dem. Ta barnet på alvor, vær respektfull og saklig. Ikke snakk bort det barnet forteller om, eller bagatellisere det eller le av det. Støtt barn og unge som utsettes for rasisme, og ivareta dem i etterkant av hendelsen.

  1. Vær en god antirasistisk rollemodell

Vær en god antirasistisk rollemodell og reager aktivt mot rasistiske ord og handlinger. Tenk over hvilke holdninger du selv har, og vær konsekvent på at alle mennesker er like mye verdt og skal behandles rettferdig. Legg til rette for at barnet får bli kjent med et mangfold av mennesker, gjennom bøkene dere leser, filmene dere ser, mennesker dere er sammen med eller steder dere oppsøker. Ikke snakk ned andres hudfarge, etnisitet og religion.

Snakk med barnet ditt om hva som kan gjøres for å forebygge og bekjempe rasisme. Del gjerne egne erfaringer eller hva du har gjort for å stå opp mot rasisme. Anerkjenn og støtt barnets egne initiativ for å forebygge og bekjempe mot rasisme. Lær mer om rasisme sammen. Se filmer, lytt til musikk og les bøker som omhandler rasisme og antirasisme, og bruk tid sammen til å lære om rasisme i Norge og i verden.

Vil du vite mer? I Redd Barnas rapport Rasisme er overalt har vi innhentet erfaringer og råd fra barn og unge om hvordan vi kan forebygge og bekjempe rasisme.

Filmtips! Lær om rasisme sammen med barn! Se filmene til NRK Super om fordommer og rasisme, lær om rasismens historie og ulike begreper, og ha gode samtaler på temaet.

Lurer du på noe eller ønsker du å få råd om hvordan du kan håndtere en konkret situasjon?
Du kan ta kontakt med Antirasistisk senter her, eller kontakte Likestillings- og diskrimineringsombudet

Har du opplevd noe rasistisk eller blitt utsatt for rasistisk vold eller krenkelser kan du anmelde hendelsen til politiet her eller ved din lokale politistasjon.