Barn i verden
Jente foran bombet hus i Gaza

redd barna krever en mer ansvarlig våpeneksport

Drap, lemlestelser, ødelagte skoler og sykehus, tap av foreldre og familie er bare noen av konsekvensene av krig og våpenbruk som rammer barn i konflikter verden over. Krigføring rammer barn ekstra hardt. Ikke bare fordi krig skaper frykt og tap av liv, men også fordi den tar utdanning og framtidshåp fra barna.

Folkerett, folkemord og krigsforbrytelser

Folkerett er et eget internasjonalt rettssystem som tradisjonelt regulerer forhold mellom statene og forhold mellom stater og internasjonale organisasjoner. Folkeretten regulerer i stadig større grad også enkeltpersoners rettigheter og plikter. Folkeretten reguleres både gjennom sedvanerett og konvensjoner.

Folkemord er handlinger som drap med den hensikt å ødelegge helt, eller delvis, en nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs gruppe som sådan.

Krigsforbrytelser er angrep mot beskyttede personer og gjenstander i væpnet konflikt i strid med humanitærretten.

Flere tusen barn drepes og lemlestes i krig.

Skoler, hjem og sykehus bombes i stykker og tilgangen til humanitær hjelp er kritisk. Barn betaler en høy pris for de voksnes krigføring.

I flere år har Redd Barna kjempet for at norske våpen ikke skal bidra til kriger hvor barns rettigheter brytes. Gang på gang ser vi likevel at dette skjer.

Norge er forpliktet etter folkeretten til å hindre folkemord og krigsforbrytelser selv om vi ikke er part i konflikten. Statene er også forpliktet til å hindre at selskaper bidrar til slike handlinger.

For å kunne gi det norske folk en garanti om at vi har god kontroll på norsk våpeneksport mener Redd Barna at Norge må drive en mer ansvarlig våpeneksport.

Redd Barna krever en mer ansvarlig våpeneksport

Redd Barna etterlyser gode nok vurderinger av situasjonen i landene Norge eksporterer til, og at kontrollen av eksporterte varer strammes inn.

Våre politiske krav til en mer ansvarlig våpeneksport:

Redd Barna krever at norske våpenprodusenter, som Nammo og Kongsberg Gruppen, ikke selger forsvarsmateriell til land som bryter folkeretten eller som videreformidler dette til land som bryter folkeretten.  

Redd Barna foreslår endringer i Åpenhetsloven for selskapers samfunnsansvar slik at norske selskaper må utføre grundige undersøkelser av hvorvidt deres forretningsforbindelser bruker deres våpen eller komponenter til ulovlige krigshandlinger. 

Redd Barna vil sikre at norskproduserte våpen og våpenkomponenter ikke eksporteres til autoritære regimer med risiko for misbruk. Vi foreslår å tolke EU-kriteriet for menneskerettighetssituasjonen i mottakerland strengere enn i dag. Slik kan man forhindre eksport til land hvor våpnene kan brukes til intern undertrykkelse, aggresjon eller grove menneskerettighetsbrudd.  

Redd Barna mener at all norsk eksport av militært materiell skal offentliggjøres. Dette innebærer også eksport fra datterselskaper som har sin produksjon i andre land. Økt åpenhet og tydelige kriterier vil styrke tilliten til norsk våpeneksport og sikre nødvendig transparens.  

Redd Barna mener det er helt nødvendig at myndighetene setter ned et offentlig utvalg for gjennomgang av eksportregelverket. Utvalget skal vurdere muligheten for å innføre et parlamentarisk utvalg eller etikkråd spesifikt for eksport av norsk forsvarsmateriell. Målet er å styrke kontrollen og sikre at norske eksportprinsipper er i samsvar med internasjonale normer og regler. 

Redd Barna mener at Norge skal være en pådriver for en internasjonal sluttbrukererklæring i eksport og handel av våpen og militært materiell. Det vil bidra til globale standarder for ansvarlig våpeneksport og sikre at norsk eksport følger internasjonale retningslinjer også når det selges videre fra våre allierte. 

Redd Barna vil oppheve skillet mellom A- og B- materiell i våpeneksportregelverket. Vi mener at inndelingen av A- og B materiell gir lite mening siden bruken av B-materiell også kan være dødelig i bruk med A-materiell. Her finnes det en gråsone som gir fleksibilitet i regelverket.

Nærbilde av ei jente som har bandasje over det ene øyet

Debatt siden 2015:

Krigen i Jemen og norsk våpeneksport ute av kontroll

I flere år ble Redd Barnas bekymring over at norske våpen kunne havne på avveie i krigen i Jemen avfeid som grunnløs av regjeringen og flertallet på Stortinget. 

I 2021 kom det et vendepunkt i debatten om risiko og norsk våpeneksport: Riksrevisjonen gransket norsk våpeneksport, og konkluderte med at den samlede kontrollen for å hindre ulovlig eksport er for dårlig.  

Jente foran bombet hus i Gaza

Redd Barna krever at norske våpen ikke brukes i Gaza

Flere tusen barn er drept og lemlestet siden krigen brøt ut mellom Israel og Gaza i oktober 2023. Det er svært sannsynlig at norske våpen brukes i krigen. Sykehus, skoler og hjem blir bombet – det kan vi ikke akseptere. Vær med og krev handling nå fra norske myndigheter!

Pengene kommer fram!

92,4%
7,6%

Av innsamlede midler og tilskudd går 92,4% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest. Kun 7,6% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.
Les mer om hvordan vi bruker pengene.