Om oss

Organisasjon

Redd Barna er en del av den internasjonale organisasjonen Save the Children, som har over 24.000 ansatte i rundt 120 land over hele verden. Redd Barna er en medlemsstyrt rettighetsorganisasjon som er partipolitisk og religiøst nøytral. Redd Barnas verdier bygger på FNs konvensjon om barnets rettigheter og menneskerettighetserklæringen.

Medlemsdemokrati

Redd Barna er en medlemsdemokratisk organisasjon. Alle medlemmer har rett til å delta i medlemsdemokratiet i organisasjonen. Alle som har betalt årets medlemskontingent har stemmerett i sin lokale Redd Barna gruppe, på regionmøtet og på landsmøtet dersom man blir valgt til delegat fra sin region. Medlemmer kan la seg velge til tillitsverv i organisasjonen. Med mange medlemmer i ryggen kan vi heve stemmen vår enda høyere på vegne av de barna som trenger det mest. Bli medlem og bli en del av verdens største bevegelse for barns rettigheter.

Våre styrende organer

Landsmøtet er Redd Barnas høyeste myndighet og møtes hvert tredje år. Her møter valgte representanter fra Redd Barna-gruppene fra hele landet og velger blant annet medlemmer til medlemsstyret og hovedstyret, i tillegg til strategien for de neste tre årene. 

  • er bindeleddet mellom medlemmene, hovedstyret og Redd Barnas administrasjon. 
  • er medlemsorganisasjonens øverste organ mellom landsmøtene.
  • er rådgivende for Redd Barnas utviklingsarbeid i Norge og internasjonalt. 
  • representerer medlemmene og skal fremme medlemmenes synspunkter inn i organisasjonen. 
  • ledes av Cecilie Lund i perioden.

Hovedstyret skal sørge for strategisk utvikling, forsvarlig forvaltning og organisering av virksomheten, og i nødvendig utstrekning fastsette planer, retningslinjer og budsjetter for Redd Barnas virksomhet.

Ingen av Redd Barnas verv er lønnet.

Leder Kristin Veierød
Nestleder Marte Heian-Engdal

Medlem Torbjørn Aas
Medlem Anne Trine Kjørholt
Medlem Jon Lomøy
Medlem Laila Susanne Vars
Medlem Kjell Johnsen
Medlem Maja Enerhaug Egge – leder av Press
Ansattes representant Anne Bleiklie
Ansattes representant Elin Langlie

Varaer  
1. varamedlem Mia Milde
Vara ansattes representant : Monica Johansen¸ Julia Wong og Espen Bjerknes
Vara Press: Aksel Vestavik og Marius Sjølyst

Hovedstyret kan kontaktes på epost

  • Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med Redd Barnas virksomhet og påse at statutter, vedtekter og vedtak i besluttende organer blir fulgt.
  • Statuttkomiteen skal sikre at Redd Barnas statutter og vedtekter er tidsmessige og bidrar til realisering av Redd Barnas formål. Statuttkomiteen skal fremme forslag til eventuelle endringer, avgi uttalelser om innkomne endringsforslag og fremme forslag til forretningsorden og valgreglement for landsmøtet.
  • Valgkomiteen skal fremme forslag på kandidater til de valg som skal foretas av landsmøtet unntatt valg av statuttkomité, valgkomité og revisor.

Redd Barnas kontor (sekretariat)

Redd Barna har ca 200 ansatte, fordelt på hovedkontoret vårt i Oslo og rundt om i landet på våre fem regionkontor. Vår generalsekretær er Birgitte Lange.

Redd Barna jobber etter disse dokumentene 

Vårt arbeid er forankret i statutter, vedtekter og norsk lov. Statuttene vedtas av landsmøtet og vedtektene av medlemsstyret. Statuttene står over vedtektene.

Andre viktige dokumenter

Eglantyne Jebb

Vår historie

På begynnelsen av 1900-tallet hadde to søstre en visjon om å beskytte barn og deres rettigheter. I mai 1919 ble Save the Children Fund opprettet. Pengene finansierte utdeling av mat og utdanning for flyktningbarn i Tyskland, Østerrike, Frankrike, Belgia, Ungarn, Balkan og for armenske flyktninger i Tyrkia. Redd Barna Norge ble stiftet i 1946.  I dag, 100 år senere kjemper vi fortsatt for barn – både her hjemme i Norge og ute i verden. Her kan du lese vår historie helt siden starten og frem til i dag