Bedriftssamarbeid
Kambodsja 2

Bærekraftsmål

Jobber din bedrift med bærekraftsmål?

Les mer om hvordan Redd Barna jobber med de ulike målene og støtt arbeidet vårt for å nå bærekraftsmålene.

Bærekraftsmål nr 1

FNs bærekraftsmål 1: Utrydde fattigdom

Redd Barna jobber med å utrydde fattigdom i Norge og i resten av verden ved å sette barnas situasjon på dagsorden i fattigdomsdebatten. Vi ser en økende fattigdom i verden og jobber for å bistå familier som sliter økonomisk. Vi påvirker myndigheter til å satse mer på barns beskyttelse, utdanning og helse. Samtidig jobber vi politisk for å stoppe at penger fra fattige land forsvinner i kapitalflukt, og påvirker land og finansinstitusjoner til å enten fryse eller slette gjeld som fattige land har.

I Norge tilbyr vi inkluderende fritidsaktiviteter til flere tusen barn i familier som har dårlig råd. Vi jobber i tett relasjon med barn og deres familier. Våre frivillige følger mange av familiene over tid for å sikre en langsiktig effekt av tiltakene våre. Vi når ut til noen av de mest sårbare barna, som barn med fluktbakgrunn og barn som har opplevd vold eller overgrep.

Bærekraftsmål nr 3

FNs bærekraftsmål 3: God helse

Vi jobber med å gi helsetjenester og styrke livskvaliteten til barn verden over. Mange kvinner og barn får skader eller dør før og under fødsel, ofte fordi de ikke får hjelp fra kvalifisert helsepersonell. Spesielt sårbare er millioner av tenåringsjenter som blir gravide og føder barn før kroppene deres er klare for det. Unge jenter føder oftere premature barn eller barn med lav fødselsvekt, og det oppstår oftere komplikasjoner, også knyttet til utrygge aborter.

Vi jobber derfor med å sikre kvinner tilgang på god mor-barn-helse noe som innebærer: svangerskapskontroller, fødselshjelp, opplysningsarbeid og bedre kapasitet og kvalitet ved helsesentre. Vi jobber også med å forhindre tenåringsgraviditeter og tidlig ekteskap, hvor vi driver opplæring av samfunnsledere og lærere i opplysningsarbeid og seksualundervisning i skolen.

Bærekraftsmål nr 4

FNs bærekraftsmål 4: God utdanning

Redd Barna har som mål å gi alle barn utdanning av god kvalitet. Barnekonvensjonens artikkel 28 slår fast at barn har rett til utdanning. Å gi barn en god og trygg utdanning er et av Redd Barnas viktigste satsningsområder. Spesielt gjelder dette for barn berørt av konflikt, barn i fattige lokalsamfunn, jenter spesielt og barn med funksjonsnedsettelser.

Vi jobber derfor verden over for å gi alle barn tilgang til skolegang av god kvalitet. Vi samarbeider tett med lokale utdanningsmyndigheter, lokalsamfunn og foreldre, slik at de skal kunne videreføre arbeidet uten oss i fremtiden. Vi jobber også politisk for at myndigheter verden over prioriterer utdanning.

Pandemien har skapt en av de største utdanningskrisene i historien. 750 millioner barn står i dag utenfor skolen. Redd Barna globalt har gått sammen for å få så mange barn som mulig tilbake på skolebenken. Les mer om dette arbeidet her.

Bærekraftsmål nr 5

FNs bærekraftsmål 5: Likestilling mellom kjønnene

Redd Barna arbeider for at alle barn skal ha like rettigheter uavhengig av kjønn, seksuell orientering og kjønnsidentitet. Barnekonvensjonen slår fast at alle barn har rett til å bli behandlet på en god måte uavhengig av kjønn. Manglende likestilling mellom gutter og jenter bidrar likevel til at ikke alle barn har like muligheter til å overleve, lære og være trygge.

For å sikre at vi når alle barn på en god måte tar vi derfor hensyn til at gutter og jenter har ulike roller, behov og muligheter. Vi jobber også med å avdekke underliggende årsaker til manglende likestilling og endre diskriminerende holdninger. På denne måten bidrar vi til å sørge for at både gutter og jenter får innfridd sin rett til å gå på skole, bli beskyttet og ha tilgang til helsehjelp.

Bærekraftsmål nr 10

FNs bærekraftsmål 10: Mindre ulikhet

Redd Barna er med på å sikre at barn kan delta og påvirke samfunnsutviklingen på en rettferdig måte. Vi jobber både i Norge og i resten av verden for å redusere sosial, politisk og økonomisk ulikhet, uansett kjønn, etnisitet, religion eller opprinnelse.

Redd Barna jobber med likestilling – spesielt for jenter – noe som er sentralt for å oppnå større likestilling i samfunnet. God utdannelse er også en nøkkel til bedre likestilling og Redd Barna jobber med å få flere jenter til å fullføre utdanningen sin.

Bærekraftsmål nr 13

FNs bærekraftsmål 13: Stoppe klimaendringene

Klimaendringer berører barn i stor grad og har store konsekvenser for barns framtid. En analyse viser at barn som er født i 2020 i gjennomsnitt vil bli rammet av mer enn dobbelt så mye tørke og flom sammenlignet med de som ble født i 1960. I tillegg vil dagens oppvoksende generasjon i snitt oppleve dobbelt så mange skogbranner som sine besteforeldres generasjon, som følge av klimaendringer og mer ekstremvær.

Grafikk som viser forverringene i ekstreme klimahendelser for en person født i 1960 sammenlignet med en person født i 2020.
Grafikk som viser forverringene i ekstreme klimahendelser for en person født i 1960 sammenlignet med en person født i 2020. Grafikk laget av prof. Wim Theiery og McGill

Grafikk som viser forverringene i ekstreme klimahendelser for en person født i 1960 sammenlignet med en person født i 2020. Grafikk laget av prof. Wim Theiery og McGill Redd Barna jobber for å redusere barns sårbarhet i møte med klimaendringene gjennom blant annet katastrofeforebygging og klimatilpasning. Forebygging og tilpasning handler om å styrke lokalsamfunnenes evne til å håndtere naturhendelser og redusere katastrofeomfanget.  For eksempel jobber vi for at skolebygningene skal være trygge, at skolen har planer for å håndtere katastrofer og at skolen gir barn kunnskap om katastrofeforebygging og klimatilpasning i undervisningen.  

Vi jobber for at barn skal bli hørt og ha reelle påvirkningsmuligheter i klimasaken, både i Norge og i våre programland. Vi påvirker myndighetene til å øke sin støtte til klimafinansiering, og for at det satses mer på at klimatilpasning bidrar til å hjelpe sårbare barn og deres familier som er særlig utsatt for klimaendringene.  

Vi støtter unge klimaaktivister, og bidrar med å bygge kunnskap og kompetanse om sammenhengen mellom barns rettigheter og klima igjennom blant annet å utvikle eget skolemateriell om klima.  

Les mer om hvordan Redd Barna jobber med klima.