Undervisning: Inkludering og trygt skolemiljø

Elevmedvirkning

Elevmedvirkning

Elevmedvirkning

Hvordan kan skolen legge til rette for elevmedvirkning? Gjennom å gi elevene mulighet til å kunne uttrykke sine meninger om hvordan de lærer best i de ulike skolefagene, hvordan de opplever skolemiljøet og ved at de involveres i, og får komme med forslag til, forbedringer og løsninger i alle saker som angår dem.

Hva er elevmedvirkning?

Elevmedvirkning betyr at elevene får uttrykke meningene sine, blir tatt på alvor og har innflytelse i alt som berører dem på skolen.

Elevmedvirkning handler både om hvordan hver enkelt elev får påvirke sin skolehverdag, og hvordan elevene får påvirke i fellesskap det som angår dem alle, for eksempel gjennom representative organ som elevrådet.  

Elever skal for eksempel kunne gi innspill til:

  • Hvordan de opplever undervisningen, hvordan de lærer best og hva de trenger av hjelp
  • Lekser og ukeplan
  • Klasseregler – hvordan ønsker elevene å ha det i klassen
  • Miljøet i klassen og på skolen
  • Friminutt og skolegården
  • Hvordan skolen kan skape trivsel og forebygge mobbing
  • Regler og prosjekter som igangsettes på skolen

Hvorfor legge til rette for elevmedvirkning?

Alle elever i skolen har rett til å bli hørt og tatt på alvor. Dette er lovpålagt både jf. formålsparagrafen i opplæringsloven og i barnekonvensjonens artikkel 12. Elevene har ikke bare rett, men også behov for å påvirke skolehverdagen sin.

Å si sin mening og bli hørt

Alle barn har rett til å si sin mening og bli hørt i saker som angår dem.
FNs barnekonvensjon, artikkel 12

Retten til å bli hørt gjelder alle barn, uavhengig av hvem de er. Voksne skal se hen til barnets alder og modenhet når de skal vurdere hvordan de skal vektlegge barnets synspunkter, men alderen skal aldri være til hinder mot å få si hva en mener og bli hørt. 

Elevmedvirkning er et viktig bidrag for å nå målet om tilpasset opplæring for den enkelte elev og er viktig i skolens systematiske arbeid for å skape trygge og inkluderende skolemiljøer og forebygge mobbing. Legger skolen til rette for elevmedvirkning vil det gi positive utslag på elevenes motivasjon, trivsel, mestringsfølelse og læringsutbytte.

Elever er eksperter på sin egen skolehverdag

to elever viser frem en liste for rektor og peker ut på resten av elevene på skolen
Illustrasjon: Tomas Drefvelin

Elevene vet hvordan det er å gå på skolen. Derfor er det viktig at elevene får påvirke sin egen skolehverdag. Hver enkelt elev på en skole har noe å bidra med som er betydningsfullt. Lærere og skoleledelse vet mye om skolen, men det er elevene som vet mest om hvordan det er å være elev, hva som gjør at de trives og hvordan de liker å lære. En skole som lytter til elevene, blir mer tilpasset elevenes behov, og dermed en bedre skole.

Hva er elevråd?

Se denne filmen sammen i klassen, og lær mer om hva elevråd er og hvordan du kan påvirke ting som skjer på skolen.

Prinsipper for elevmedvirkning i skolen

Elevmedvirkning må gjennomsyre skolens struktur og kultur.
Det er en måte å være sammen på, en måte å jobbe på og en holdning som involverer alle voksne i skolen, elever og foreldre.

Bruk FNs ni prinsipper som en sjekkliste på om dere har reell medvirkning på skolen:

For at elevene skal kunne si hva de mener om saker må de få informasjon som er lett å forstå. De skal få vite hva som skjer på skolen, hvordan de kan påvirke, hvem som bestemmer hva og hvorfor.

Å si meningene sine og påvirke skal være frivillig. Elevene skal ha lyst til å delta og føle at det de er med på er viktig. De skal aldri tvinges, presses eller lures til å delta eller til si hva de mener.

Alle elever skal bli møtt med respekt. Det betyr at ingen skal bli ledd av, overhørt eller utestengt på grunn av den de er eller meningene deres.

Det elevene er med på, og det elevene blir spurt om å mene noe om, må være relevant for dem. Det betyr at elevene må føle at det angår dem og livet deres. Voksne kan ikke alltid vite hva som er best for barn.

Elevene skal få si meningene sine og påvirke på en måte som passer for dem. Elevene er forskjellige, og det som passer for en elev, passer ikke alltid for en annen. Barnevennlig betyr også at elevene må få nok tid og hjelp av voksne til å kunne finne ut av hva de selv mener om ulike saker og hvordan de kan si ifra om meningene sine.

Alle elevene på skolen skal ha den samme muligheten til å bli hørt og påvirke, uansett hvor gamle de er, hvilket kjønn de har, hvor de bor, hvor de kommer fra, om de har nedsatt funksjonsevne eller noe annet. Alle elevene er like mye verdt og er like viktige å lytte til uansett hvem de er!

Skolens ansatte må være godt forberedt og ha de ferdigheter og hjelpemidler som trengs for å kunne legge til rette for at elevene får medvirke på en god og meningsfull måte. Elevene trenger kunnskap om hvilke rettigheter de har, få styrket sine ferdigheter og få opplæring for å kunne ta i bruk sin rett til å bli hørt effektivt og på egne premisser. 

Når elevene sier hva de mener, skal de føle seg trygge og bli møtt med respekt. Dersom de opplever noe skummelt eller ekkelt, er det viktig at de har noen dere kan si ifra til. Ingen elever skal bli ertet, mobbet eller fryst ute på grunn av meningene sine. Elevene skal heller ikke oppleve at andre barn eller voksne sier noe som er sårende for dem.

Å være ansvarlig betyr at man er til å stole på og holder det man lover. Skolens ansatte skal være ansvarlige overfor elevene. Det betyr at du ikke skal late som du lytter til elevene, men du skal ta elevene på alvor. Dere er også ansvarlig for å informere om hva som er bestemt og hvordan dere har hørt på det elevene har sagt. Dersom dere har bestemt noe annet enn det elevene ønsket skal dere forklare hvorfor.

Redd Barnas skoleteam - fem smilende damer med hjerte, bok, nettbrett og jordklode

Spørsmål?

Vi vil gjerne høre fra deg om du har tilbakemeldinger eller spørsmål til vårt skolemateriell.

Kontakt oss på e-post: [email protected]o eller [email protected]

Tre måter du kan bidra på

Skoleinnsamling

Skoleinnsamling

Bidra til å hjelpe barn i andre land med å få en trygg oppvekst og mulighet til å forandre og utvikle samfunnet de lever i.

Bli lærerambassadør

Bli lærerambassadør

Bidra til at barn på din skole får kunnskap om barns rettigheter.

Del informasjon med en kollega

Del informasjon med en kollega

Del linken til Redd Barnas skolesider med en kollega, og bidra til at flere barn kan få kunnskap om barns rettigheter.