Tema

Undervisning: Inkludering og trygt skolemiljø

Undervisning for å forebygge mobbing

Ingen utenfor: Inkludering og trygt barnehage- og skolemiljø

Her finner du undervisningmateriell og verktøy til barnehage og 1.–7. trinn som handler om inkludering, ikke-diskriminering, elevmedvirkning og forebygging av mobbing.

Om undervisningsmateriellet:

For: Barnehage, 1.–7. trinn og foreldre

Hva: Metodehefter, plakater og materiell til foreldre

Fag: Norsk, KRLE, samfunnsfag, elevråd og klassemiljø

Tverrfaglig tema: Folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap

Bestill materiell:

Om elevers rett til et trygt skolemiljø i kapittel 9A i opplæringslova

§ Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø.

§ Alle som arbeider på skolen, skal følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø, og gripe inn mot krenkelser, mobbing, vold, diskriminering og trakassering dersom det er mulig.

§ Alle elever har rett til å si ifra og bli hørt. Skolen skal sørge for at alle involverte elever blir hørt. Hva som er best for elevene, skal vere eit grunnleggjande omsyn i skolen sitt arbeid.

§ Skolen har en plikt til å informere elever og foreldre om elevers rettigheter i kapittel 9A i opplæringslova.

Hvordan skape et trygt og godt skolemiljø?

Jobb med å bygge et trygt og godt «vi»-fellesskap i klassen, der elevene har gode relasjoner til hverandre og opplever tilhørighet til klassen. Elevene må komme fram til en felles enighet om at her i klassen, skal vi ha det godt sammen. Hvis en eller flere elever i klassen ikke er trygge, påvirker det alle elevene i klassen. 

Lærere som har en inkluderende og varm lærerstil, men som samtidig er rettferdig og stiller krav til alle elevene i klassen sin, bidrar til et godt klassemiljø med mindre mobbing.  

Elevene må få påvirke sin skolehverdag og gis reell innflytelse. Elever bør få uttale seg om undervisningen, hvordan de lærer best, om skolemiljøet, om utforming av ukeplaner og i alle saker alt som skjer på skolen som angår dem, også i beslutningsprosesser.  Les mer om elevmedvirkning her.

Mobbing er ofte et gruppefenomen der mange tar del i større eller mindre grad. Ønsket om å få høyere status i klassen eller frykten for å være den neste som blir utestengt eller mobbet, kan føre til at man «blir med på» mobbingen i mer eller mindre grad.  

Det betyr at når barn sier ifra om at de ikke har det bra på skolen eller at de blir utsatt for mobbing, så har skolen en plikt til å undersøke og sette inn tiltak i klassen og på skolen, slik at eleven får et trygt og godt skolemiljø. 

Når barn forteller, har de rett til å bli hørt og bli tatt på alvor. 

Det blir ofte ikke godt imøtekommet av elevene, og det kan bidra til misunnelse, uro og utestengelse når læreren ikke er til stede. 

Hvordan lærere og foreldre snakker om og til elever, påvirker hvordan elever selv snakker. Jobb for en positiv språkkultur i klassen, i personalgruppa og i foreldregruppa.  

Digital mobbing og krenkende kommentarer og bilder på nett og mobil øker i takt med elevenes alder. Jobb med holdninger, digital dømmekraft, kildekritikk og sunn nettbruk – både i klassen og på foreldremøtet.

Elevrådet må få god opplæring, få møtes jevnlig og bli involvert i alle saker. De skal få snakke av alle elevene som de representerer, og derfor må de få tid i klassene sine til å kunne diskutere saker. 

Elevene trenger tid sammen med klassen sin til å diskutere saker de er opptatte av, til å jobbe med elevrådssaker, til å være sosiale sammen og bli bedre kjent.  

Et godt og velfungerende skole-hjem-samarbeid, påvirker i stor grad skolemiljøet.

Skolen har en plikt til å informere elever og foreldre om hvordan de jobber forebyggende med skolemiljøet, og hvilke rettigheter elevene har.
Spre gjerne denne siden til elever og lærere for å informere dem om deres rett til et trygt og godt skolemiljø.  

Det er viktig å jobbe jevnlig med normer og holdninger hos lærere, i skoleledelsen og hos øvrige skoleansatte. 

Dette mener elevene påvirker skolemiljøet

Å si sin mening og bli hørt

Alle barn har rett til å si sin mening og bli hørt i saker som angår dem.
FNs barnekonvensjon, artikkel 12

I rapporten «Ikke bare si at det kommer til å ordne seg» kan du lese om hva elevene selv mener fører til gode eller utrygge klassemiljøer og hvilke anbefalinger de har til skolen og foreldrene om hvordan de kan skape trivsel og forebygge mobbing i skolen.

Hva fremmer trivsel og et trygt klassemiljø i følge elevene?

illustrasjon av glade elever med TRIVSEL-tskjorter
Illustrasjon: Tomas Drefvelin
 • Godt vennskap mellom alle elevene i klassen.
 • Å bli hørt og få mulighet til å påvirke alt som skjer på skolen.
 • Klassemøter og tid til å snakke sammen.
 • Mer lek på tvers av kjønn og grupperinger, skaper bedre samarbeidskultur og rom for å feile.
 • Lærere som ser elevene, hører på dem og er snille og rettferdige.
 • Lærere som griper inn i konflikter og stopper mobbing tidlig, samt slår ned på negative kommentarer.
 • Lærere som underviser på en måte som elevene forstår.
 • Mer lek og variert undervisning. Fysisk aktivitet og praktiske og estetiske fag på alle trinn.
 • Mer tid og ro til å spise sammen, og flere og lengre friminutt.
 • Flere oppmerksomme voksne og trivselsledere ute i friminuttene.
 • Foreldre som bryr seg, og som samarbeider godt med hverandre.

Hva skaper et dårlig miljø og mobbing i klassen i følge elevene?

Illustrasjon av barn og voksne. Til høyre en gutt som holder hendene for ansiktet, voksen dame trøster. Til venstre to barn som ser spørrende bort på gutten, og en voksen som sitter på kne og snakker med barna.
Illustrasjon: Tomas Drefvelin
 • Mobbing, inkludert utestengelse og baksnakking.
 • Negative kommentarer og stygt språkbruk både fra barn og voksne.
 • Digital mobbing.
 • Ensomhet og ikke-tilhørighet.
 • Når elever ikke blir hørt når de sier ifra.
 • Når voksne ikke tar tak i konflikter med en gang, men griper inn og håndterer dem altfor sent.
 • Når voksne ikke klarer å løse situasjoner på en god måte.
 • For mye kjefting fra de voksne.
 • Forskjellsbehandling i klassen og lærere som favoriserer enkeltelever.
 • Mye stillesitting og lite variert undervisning, som skaper uro.
 • Dårlig samarbeid mellom foreldrene.

TIPS OSS!

Har du tips til leker og aktiviteter som bidrar til et trygt klassemiljø? Send gjerne navnet på og/eller en kort beskrivelse av aktiviteten til [email protected] og merk e-posten med: Ingen Utenfor

Hvorfor oppstår mobbing?

Mobbing er tett forbundet med behovet vårt for å høre til og være en del av et trygt fellesskap. I utrygge klassemiljøer, kan mobbing oppstå fordi barna er redde for å bli stengt ute av dette fellesskapet. Mobbing er barnas problem, men det er de voksnes ansvar å stoppe det. Se denne filmen for å forstå mer av mekanismene bak mobbing.

Foreldre med på laget!

Foreldre bør snakke sammen, bli venner og bli bedre kjent, for da lærer barna sikkert det samme og blir bedre kjent og venner

Elev i 7. klasse, fra rapporten “Ikke bare si at det kommer til å ordne seg”

Barnehagen og skolen må legge til rette for gode foreldremøter og sikre en åpen og god tone, slik at det etableres en god kultur for foreldresamarbeid.  Foreldremøter er en viktig arena å styrke elevenes trivsel i skolen og barnas trivsel i barnehagen. Foreldre som kjenner hverandre og som lager felles kjøreregler for bursdagsfeiringer og sosiale spilleregler i sosiale medier, legger et godt grunnlag for trivsel.

Dersom barnehagen og skolen får til gode foreldremøter hvor alle foreldre opplever at det er meningsfullt å delta og får diskutere i grupper, er skolen med på å sette en standard for godt foreldresamarbeid og forebygge mobbing og digitale krenkelser mellom elevene.

Redd Barnas skoleteam - fem smilende damer med hjerte, bok, nettbrett og jordklode

Spørsmål?

Vi vil gjerne høre fra deg om du har tilbakemeldinger eller spørsmål til vårt skolemateriell.

Kontakt oss på e-post: [email protected]o eller [email protected]

Tre måter du kan bidra på

Skoleinnsamling

Skoleinnsamling

Bidra til å hjelpe barn i andre land med å få en trygg oppvekst og mulighet til å forandre og utvikle samfunnet de lever i.

Bli lærerambassadør

Bli lærerambassadør

Bidra til at barn på din skole får kunnskap om barns rettigheter.

Del informasjon med en kollega

Del informasjon med en kollega

Del linken til Redd Barnas skolesider med en kollega, og bidra til at flere barn kan få kunnskap om barns rettigheter.