Foto: Redd Barna/Ingrid K. Lund
På Redd Barnas Fredsprisfest får barn fra hele Norge møte vinneren av Nobels fredspris på Rådhusdplassen i Oslo. Det er også barn selv som arrangerer Fredspsrisfesten.

Barnekonvensjonen understreker at barn er fullverdige mennesker med ressurser og rettigheter. Barn er ikke bare et vedheng til voksne, de har selvstendige og unike erfaringer og meninger. Barn er de fremste ekspertene på sine liv. Dette synet på barn har konsekvenser for hvordan Redd Barna jobber: Vi jobber ikke bare for barn, men også sammen med barn.

Voksnes plikt til å lytte til barn når de tar beslutninger som berører dem, er nedfelt både i Barnekonvensjonen og i en rekke norske lover. Flertallet av norske kommuner har et eget innflytelsesorgan for barn og unge. Allikevel har Norge en lang vei å gå i å oppfylle Barnekonvensjonens artikkel 12.

En sentral utfordring er hvorvidt barns synspunkter faktisk vektlegges når beslutninger tas. Retten til å bli hørt oppfylles ikke i det øyeblikket en voksen låner øret sitt til et barn. Den oppfylles når den voksne tar det barnet har sagt på alvor og lar det påvirke planer og praksis. Alt for ofte blir barn involvert uten at de gis reell innflytelse, og det er gjerne tilfeldigheter eller den voksnes egen motivasjon som avgjør. En annen utfordring er at organer og arenaer som skal ivareta barns rett til å bli hørt ofte er lagt opp på voksnes premisser. Barn og unge inviteres til å delta, men innenfor rammer hvor de ikke føler seg trygge og i en form som ikke er tilpasset dem.

Foto: Redd Barna/Ingrid K. Lund
På Barnas Spørretime på Stortinget får barn fra hele Norge grille ministrene. Her stiller barn fra Charlottenberg skole i Trondheim spørsmål til Kristin Halvorsen.

Medvirkning fra barn og unge er både et arbeidsprinsipp og et politisk mål for Redd Barna. Vi vektlegger barns erfaringer og meninger i vårt eget arbeid, og vi jobber for at beslutningstakere på ulike områder og ulike nivå i det norske samfunnet skal lytte til barn og ta barns synspunkter på alvor. Vi jobber for økte påvirkningsmuligheter både for grupper av barn i saker som angår flere, og for det enkelte barn i en sak som berører ham eller henne.

Vi har et særlig fokus på utsatte grupper barn som sjelden kommer til orde med sine synspunkter, som flyktning- og asylsøkerbarn og barn utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt. Vi jobber også med elevmedvirkning i norske skoler gjennom programmet Ingen Utenfor. I vårt arbeid for oppfyllelse av barnets rett til å bli hørt samarbeider vi både med andre organisasjoner, med politikere og fagmiljøer, og ikke minst med barn og unge selv.

Arrangementer der barn deltar:

Høringsuttalelser

Les hva Redd Barna mener om barns rett til å bli hørt i vår barnepolitiske plattform >