Foto: Redd Barna/Søren Nilsen
Barn som vokser opp i fattige familier, blir ofte ekskludert sosialt.

Oppvekst i en lavinntektsfamilie er et komplekst og sammensatt problem, og handler om mer enn kun lav familieinntekt. Dårlige levekår utfordrer barns muligheter til å realisere sine rettigheter slik de er nedfelt i barnekonvensjonen.

Barnefattigdom i Norge handler ikke så mye om sosial nød eller mangel på nødvendige forbruksvarer, men heller om utenforskap og eksklusjon. Forskning viser at disse barna har større risiko enn andre barn for selv å bli fattige som voksne, at de i mindre grad enn andre barn deltar i sosiale aktiviteter, og at det er en sammenheng mellom inntektssituasjonen til familien og barns psykososial helse.

Skam og skyld

Barnefattigdom rammer spesielt barn av foreldre med lav utdanning, foreldre uten fast jobb og foreldre med ikke-vestlig innvandringsbakgrunn. Barn i store husholdninger, med enslig forsørger, i husholdninger som mottar sosialhjelp eller er velferdsstatsavhengige er også utsatt.

Redd Barnas arbeid mot barnefattigdom

Redd Barna arbeider for å sette barnas situasjon på dagsorden i fattigdomsdebatten i Norge. Vi jobber også med å løfte frem barns egne stemmer i debatten. Vi må lytte til barn og unge! Gode og treffsikre tiltak bygger på kunnskap fra barna det gjelder. 

Dokumentasjon og kunnskapsutvikling er også en viktig del av vårt arbeid mot barnefattigdom og dårlige levekår i Norge. De senere år har vi vært med og samarbeidet om flere prosjekter knyttet til temaet. 

Redd Barna jobber også opp mot norske myndigheter for at de skal sette i gang tiltak for å stoppe den negative utviklingen. Vi mener at bekjempelse av barnefattigdom handler om å gjøre de riktige politiske valgene. Vi etterlyser tverrfaglig innsats og samhandling mellom departementer, gjennomgang av sosiale stønadsnivåer og barnefaglig kompetanse på NAV. 

Alle strategier for bekjempelse av barnefattigdom må ha et rettighetsperspektiv. Det vil sikre et helhetlig og tverrfaglig perspektiv, samt sikre at barn får delta aktivt i å identifisere problemer og løsninger. 

Dårlig levekår setter dype spor. Det er viktig at vi handler nå.