TVERRFAGLIG
UNDERVISNINGSMATERIELL

Redd Barnas undervisningsmateriell oppfyller kompetansemål i flere fag og er relevant for arbeid med alle de tverrfaglige temaene. Se oversikt her.

Folkehelse og livsmestring

Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. Temaet skal blant annet bidra til at elevene lærer å håndtere medgang og motgang, utvikle et positivt selvbilde og en trygg identitet, å kunne sette grenser og å respektere andres.

Utvikling av gode og trygge klassemiljø

Vis

Utvikling av gode og trygge klassemiljø

Samfunnsfag, KRLE, norsk

Ingen utenfor-hefte (1.-7. trinn) >

Barns rettigheter og FNs bærekraftsmål

Vis

Barns rettigheter og FNs bærekraftsmål

Demokrati og medborgerskap

Demokrati og medborgerskap som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kunnskap om demokratiets forutsetninger, verdier og spilleregler, og gjøre dem i stand til å delta i demokratiske prosesser. Å forstå sammenhengen mellom demokrati, menneskerettigheter og barns rettigheter står sentralt her, på lik linje med opplæring i de demokratiske verdiene som respekt, toleranse og ikke-diskriminering. Også elevmedvirkning blir essensielt i arbeidet med dette temaet.

Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema i skolen skal legge til rette for at elevene kan forstå grunnleggende dilemmaer og utviklingstrekk i samfunnet, og hvordan de kan håndteres. Temaet rommer problemstillinger knyttet til miljø og klima, fattigdom og fordeling av ressurser, konflikter, helse, likestilling, demografi og utdanning. Elevene skal lære om sammenhengen mellom de ulike aspektene ved bærekraftig utvikling.