Vold mot barn
En mor ser og er i ferd med å kjefte på en ung gutt som er redd.
Illustrasjonsbilde

Fakta om vold mot barn

Alle barn har rett til å være trygge og beskyttet mot vold. Det er ikke lov for voksne å slå, sparke, lugge, true eller skremme barn.

Likevel er det mange barn som opplever vold fra voksne, ofte nære omsorgspersoner. Barn kan også bli utsatt for vold fra andre barn og ungdommer, lær mer om det på vår side om mobbing.

Barn kan oppleve vold fra både mor og far, fra steforeldre og fra andre i nær familie. Fysisk vold utøves oftere av menn, mens psykisk vold utøves like ofte av kvinner og menn.

Har du eller noen du kjenner opplevd vold?

Her finner oversikt over samtaletilbud der du kan chatte, snakke og få hjelp.

Barn som utsettes for vold, opplever ofte ulike typer vold samtidig. Et barn som blir slått eller utsatt for seksuelle overgrep hjemme, blir også ofte skremt, truet og ydmyket. Barn som opplever vold hjemme, lever i større risiko for å bli utsatt for vold eller overgrep utenfor hjemmet.

Voksne som slår eller utsetter barn for andre former for vold trenger hjelp til å slutte. Utøver du vold, eller kjenner voksne som gjør det? Det er flere steder man kan få god hjelp. Her er en oversikt over hjelpetilbud for voksne som utøver vold.

Hvilke typer vold utsettes barn for?

Fysisk vold kan være når voksne med vilje slår, sparker, lugger, klyper eller gjør andre ting som fører til smerte eller skade. 1 av 5 barn har opplevd fysisk vold fra en voksen i hjemmet minst en gang. 1 av 20 har opplevd alvorlig fysisk vold som å bli sparket eller banket opp av en voksen i hjemmet.  1 av 14 ( 7%) har sett en voksen slå søsken hjemme.

Psykisk vold er å si eller gjøre ting som skremmer, truer, ydmyker eller sårer barn, gjentatte ganger. 1 av 5 barn har opplevd psykisk vold fra foreldre.

Å være vitne til vold i hjemmet, er også en måte å oppleve vold på som skader barn. Det kan være vold mot en forelder, søsken eller kjæledyr. ( Nesten 1 av 6 ) 17 % har opplevd at mor har vært utsatt for minst en form for fysisk eller psykisk vold, mens (1 av 7) 13 % har opplevd at far har vært utsatt for det. (1 av 20) 4 % har opplevd at en voksen har slått eller skadet familiens kjæledyr.

Omsorgssvikt er når de som har omsorg for et barn ikke dekker barnets behov på en sånn måte at de kan bli skadet fysisk, eller psykisk. Omsorgssvikt kan være både med vilje og ikke med vilje fra den som har omsorgen. Eksempler på omsorgssvikt er barn som ikke får dekket behovene for mat, klær, trøst, kjærlighet, varme, trygghet og nærhet over en lengre periode. Det at voksne ikke passer på barna sine og ser til dem sånn at de utsettes for fare er også omsorgssvikt. 1 av 6 barn (14%) har opplevd omsorgssvikt.

Seksuell vold eller seksuelle overgrep mot barn er når noen tvinger, truer, presser, lokker eller lurer barn til å være med på seksuelle handlinger. (1 av 20) 4 % av barn har opplevd seksuelle overgrep fra en voksen. Lær mer om seksuelle overgrep mot barn.

BARN I NORGE - Seksuelle overgrep VERSJON 3 - ETTER NYTT FIGMA OPPSETT 1

Er du bekymret for et barn?

Hva kan være tegn på at barn opplever vold, overgrep eller krenkelser? Hvordan snakke med barn når du er bekymret? Hvem skal du kontakte for å få ta saken videre?

Er noen barn mer utsatt enn andre?

Vold og overgrep mot barn skjer i alle miljø, uavhengig av religion, kultur, sted, og økonomisk status. Samtidig er det noen barn som lever i større risiko for å bli utsatt. Gutter og jenter opplever like mye fysisk vold, men jenter opplever mer psykisk vold og seksuell vold enn gutter

Familier med dårlig økonomi, brutte familierelasjoner, rus, kriminalitet og psykisk sykdom øker sjansen for at barn opplever vold eller seksuelle overgrep. Barn som vokser opp i familier med innvandrerbakgrunn, barn med funksjonsnedsettelser og barn som ikke identifiserer seg som gutt eller jente har også større risiko for å oppleve vold eller overgrep. Barn som har vært på flukt kan ha vært utsatt for eller vært vitne til vold og/eller overgrep under flukten eller i flyktningleiren.

Det kan være ulike og sammensatte årsaker til at noen barn er mer utsatt enn andre. Det kan være fordi informasjon om vold, lovverk og hvordan man får hjelp ikke er tilgjengelig, at hjelpeapparatet ikke er tilgjengelig og tilrettelagt, og at de møter diskriminerende holdninger og fordommer som gjør det vanskelig å si ifra og bli trodd.

Er vold mot barn forbudt?

All vold mot barn er forbudt i Norge.

Barns rettigheter

Staten skal beskytte barnet mot mishandling.
Artikkel 19

I følge barnekonvensjonens artikkel 19, har alle barn rett til et liv uten vold og overgrep. Barnekonvensjonen er en del av norsk lov.

I følge barneloven § 30 har foreldre ikke lov til å bruke vold mot barn. Se også straffelovens kapittel 25 om voldslovbrudd.

Hvorfor forteller ikke barn at de opplever vold?

Omtrent halvparten av barn som har opplevd vold har aldri fortalt om det til noen. Kun 1 av 5 som har opplevd vold eller overgrep hadde vært i kontakt med en helsesykepleier, barnevernsarbeider eller annen profesjonell hjelper .

Grunner til at barn ikke forteller om seksuelle overgrep:

  • ikke vet hva vold er, eller at det er ulovlig å utøve vold mot barn
  • tror det er vanlig å bli utsatt for vold
  • føler ansvar og skyld
  • vet ikke hvordan eller hvor de kan få hjelp
  • tror ikke de vil få hjelp hvis de sier ifra
  • er redd for “systemet” og redd for barnevernet
  • stoler ikke på voksne
  • er glad i den som har utøvd vold mot dem
  • blir truet til å ikke si noe, eller opplever tvang
  • prøver å fortelle, men blir ikke tatt på alvor eller lyttet til

Disse grunnene til at barn ikke forteller kommer fram i rapporter fra Barneombudet‌ og fra Forandringsfabrikken.

Barn som får lære om vold sier i større grad fra om at de opplever dette. Dette kommer fram i en studie gjort av Folkehelseinstituttet.

Hva er konsekvensene av å bli utsatt for vold som barn?

Barn og ungdom som har opplevd vold forteller om psykiske helseplager som angst og depresjon, hodepine, kvalme og smerter i kroppen. De har også høyere skolefravær, mer søvnvansker, og er mindre tilfreds med livet sitt, enn barn og ungdom som ikke har opplevd vold .

Å være utsatt for vold som barn, har også konsekvenser inn i voksenlivet. Mange får angst, depresjoner og posttraumatisk stress. Flere opplever fysiske helseplager og sykdommer. Å bli utsatt for vold som barn øker også risikoen for å bli utsatt for vold som voksen. Dette kommer fram i NKVTS sin studie.

Konsekvensene av vold er brutale, men det finnes håp. Mange som opplever vold som barn får nødvendig hjelp og lever gode liv.

Hvordan vet vi hvor mange barn som utsettes for vold?

Det er umulig å vite helt sikkert nøyaktig hvor mange barn som blir utsatt for vold, men vi har god forskning som gir oss et innblikk i hvor vanlig det er. Tallene som brukes på denne nettsiden er hentet fra Ungdoms erfaringer med vold og overgrep i oppveksten: En nasjonal undersøkelse av ungdom i alderen 12 til 16 år (UEVO-undersøkelsen). Den kom i 2019.

Dette er den første nasjonalt representative omfangsundersøkelsen om vold og overgrep blant barn og ungdom i Norge, hvor et representativt utvalg på 10 000 barn og unge i alderen 12-16 år svarte anonymt på spørsmål om sine erfaringer med å oppleve vold og overgrep.

Mer om vold og seksuelle overgrep

Under her finner du temasider og mer inngående informasjon om vold, overgrep, om sårbare grupper av barn og nettet som en risikoarena.

Tre måter du kan bidra på

Gi et bidrag

Gi et bidrag

Gi det beløpet du selv ønsker. Hver krone teller for de barna som trenger det mest.

Gi månedlig

Gi månedlig

Gjør som 95.000 andre og støtt vårt arbeid fast. Sammen redder og endrer vi barnas liv – hver dag.

Bli frivillig

Bli frivillig

Bli med og bidra til at barn får positive opplevelser i form av trygg lek, læring og aktivitet.

Pengene kommer fram!

92,4%
7,6%

Av innsamlede midler og tilskudd går 92,4% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest. Kun 7,6% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.
Les mer om hvordan vi bruker pengene.