Seksuelle overgrep mot barn
Et lite barn ses bakfra sittende på en trehjulssykkel.
Illustrasjonsbilde

Fakta om seksuelle overgrep mot barn

Seksuelle overgrep er å gjøre noe seksuelt med eller mot noen uten samtykke. Straffbare seksuelle overgrep inkluderer: 

 • Seksuelt krenkende adferd. Gjelder ikke fysisk kontakt. Det kan være blotting, at noen viser frem kjønnsorgan, eller viser frem bilder eller filmer med pornografisk innhold. Det kan også være å få barn til å se på seksuelle handlinger.
 • Seksuell handling. Her er fysisk kontakt involvert. Det kan være å ta på intime kroppsdeler, som bryst, rumpe, penis og underliv. Det kan skje utenpå klær eller under klærne.
 • Seksuell omgang. Dette omfatter å stikke noe inn i kroppens hulrom. Det kan være å stikke fingre, gjenstander eller kjønnssorgan inn i rumpehull, skjede eller munn. Det regnes også som seksuell omgang å lokke, lure eller tvinge barn til å gjøre dette med seg selv. 

Disse definisjonene er beskrevet i Straffelovens kapittel 26. Seksuelle overgrep kan straffes etter straffeloven.

Barns rettigheter

Alle barn skal beskyttes mot seksuelt misbruk.
Artikkel 34

Strafferammene øker med alvorligheten av overgrepene. Seksuell omgang er mer alvorlig enn seksuell handling, som i sin tur er mer alvorlig enn seksuelt krenkende atferd.

Kan barn gi samtykke?

Seksuelt krenkende atferd, seksuell handling og seksuell omgang med barn under 16 år regnes som seksuelle overgrep, uavhengig av om barnet «er med på det». Barn under 16 år kan ikke gi samtykke til seksuelle handlinger eller seksuell omgang. 

Selv om ungdommer mellom 16 og 18 år er over den seksuelle lavalder og kan gi samtykke, er de like fullt i et tillits- og avhengighetsforhold til voksne rundt seg, og derfor sårbare for utnytting. Å ta, ha eller dele bilder eller videoer med seksuelt innhold av barn (under 18 år) er straffbart.

BARN I NORGE - Seksuelle overgrep VERSJON 3 - ETTER NYTT FIGMA OPPSETT 1

Er du bekymret for et barn?

Hva kan være tegn på at barn opplever vold, overgrep eller krenkelser? Hvordan snakke med barn når du er bekymret? Hvem skal du kontakte for å få ta saken videre?

Hvem begår overgrep mot barn? 

Seksuelle overgrep gjøres ofte av personer barnet kjenner og har tillit til. Noen ganger skjer det ved hjelp av tvang og trusler. Men de fleste seksuelle overgrep mot barn skjer uten brutalitet eller tvang. Voksne kan lure, manipulere og lokke barn inn i en overgrepsrelasjon. Dette kan gjøre det ekstra vanskelig for barn å si ifra. 

Seksuelle overgrep kan skje på alle arenaer der barn er, enten det er hjemme, i familien eller venner, skolen, barnehagen, på internett eller på fritidsaktiviteter.

Barn og ungdom som har blitt utsatt for overgrep forteller at de ble utsatt av en de kjente. De fleste ble utsatt av en voksen utenfor familien (32%), andre ble utsatt av far eller mor (24%) en lærer (5%) eller trener (3%).  32% ble utsatt av en voksen de ikke kjente. 

Hør historien til en 56 år gammel mann som ble utsatt for seksuelle overgrep av moren sin da han var barn. Nicolai Cleve Broch gir sin stemme til han. Se flere slike historier her.

Har du eller noen du kjenner opplevd overgrep?

Her finner oversikt over samtaletilbud der du kan chatte, snakke og få hjelp.

Barn og unge utsettes også for overgrep gjennom internett eller mobil. Finn ut mer om misbruk av barn på nett.

Overgrep begås også av barn og ungdom. 22% av ungdom har blitt utsatt for seksuelle krenkelser av jevnaldrende. Dette kan være bekjente, kjæreste, søsken eller andre barn og ungdommer. 

Kripos har funnet at i straffesaker som omhandler overgrep mot barn under 14 år, ble mer enn halvparten av overgrepene begått av personer mellom 15 og 24 år. Les mer om uønsket deling av nakenbilder.

Barn som viser problematisk eller skadelig seksuell atferd trenger hjelp fra voksne. Skadelig seksuell atferd bør forstås som et smerteuttrykk hos barn, og kan ha mange årsaker. Det er viktig at barnet får hjelp av trygge voksne, på en slik måte at man kan finne ut hva som ligger bak atferden. For mer om dette se seksualatferd.no   

Hjelpetilbud for personer med seksuelle følelser for barn

Høsten 2020 ble det lansert et offentlig lavterskel hjelpetilbud for voksne som står i fare for å begå overgrep mot barn. Her kan man ta kontakt anonymt og få hjelp og behandling. Se mer på detfinneshjelp.no

Redd Barna har arbeidet for at dette hjelpetilbudet skulle komme på plass siden vi lanserte en rapport i 2017 om behovet for et slikt tilbud.

Når starter overgrepene? 

11 år er gjennomsnittsalderen ved første overgrep blant barn som opplever seksuelle overgrep fra en voksen i følge siste omfangsundersøkelse om vold og overgrep. 

Mange var langt yngre. 14% av jentene og 8% av guttene var under 6 år ved første overgrep begått av en voksen. 

13 år er gjennomsnittlig alder for første opplevelse av seksuell krenkelse eller overgrep av en jevnaldrende. 12% av jentene og 6 % av guttene var under 10 år ved første krenkelse. 

Er noen barn mer utsatt enn andre? 

Vold og overgrep mot barn skjer i alle miljø, uavhengig av religion, kultur, sted, og økonomisk status. Samtidig er det noen barn som lever i større risiko for å bli utsatt. 

Flere jenter enn gutter opplever seksuelle overgrep. Nesten dobbelt så mange jenter (8%) som gutter (4%) har opplevd seksuelle overgrep fra en voksen. 

Denne kjønnsforskjellen er tydelig også når det gjelder overgrep mot jevnaldrende, som for eksempel blotting, beføling, eller samleielignende handlinger mot sin vilje. Langt flere jenter (28%) enn gutter (16%) hadde opplevd slike krenkelser. 

Familier med dårlig økonomi, brutte familierelasjoner, rus, kriminalitet og psykisk sykdom øker sjansen for at barn opplever vold eller seksuelle overgrep. Barn som vokser opp i familier med innvandrerbakgrunn, barn med funksjonsnedsettelser og barn som ikke identifiserer seg som gutt eller jente har også større risiko for å oppleve vold eller overgrep. 

Barn som har vært på flukt kan ha vært utsatt for eller vært vitne til vold og/eller overgrep under flukten eller i flyktningleiren. 

Det kan være ulike og sammensatte årsaker til at noen barn er mer utsatt enn andre. Det kan være fordi informasjon om seksualitet og seksuelle overgrep og hvordan man får hjelp ikke er tilgjengelig, at hjelpeapparatet ikke er tilgjengelig og tilrettelagt, og at de møter diskriminerende holdninger og fordommer som gjør det vanskelig å si ifra og bli trodd.

Hvorfor forteller ikke barn om overgrep?

Omtrent halvparten av barn som har opplevd overgrep har aldri fortalt om det til noen. Kun 1 av 5 som har opplevd vold eller overgrep hadde vært i kontakt med en helsesykepleier, barnevernsarbeider eller annen profesjonell hjelper .

Grunner til at barn ikke forteller om seksuelle overgrep:

 • De tror det er vanlig å oppleve det
 • De vet ikke hva seksuelle overgrep er, eller at det er ulovlig
 • De føler ansvar, skyld og skam
 • De utsettes for trusler og tvang
 • De vet ikke hvordan eller hvor de kan få hjelp
 • De stoler ikke på voksne
 • De tror ikke de vil få hjelp
 • De er redd for “systemet”, redd for barnevernet
 • De er glad i den som har begått overgrep mot dem
 • De prøver å fortelle, men blir ikke tatt på alvor eller lyttet til

Disse grunnene til at barn ikke forteller kommer fram i rapporter fra Barneombudet‌ og fra Forandringsfabrikken.

Mange seksuelle overgrep mot barn blir aldri oppdaget eller anmeldt. Forskning på kvinner utsatt for seksuelle overgrep viser at det tok 17 år før de fortalte om det de hadde opplevd til noen.

Barn som får lære om overgrep sier i større grad fra om de opplever dette. Dette kommer fram i en studie gjort av Folkehelseinstituttet.

Hva er konsekvensene av å oppleve overgrep 

Barn og ungdom som har opplevd vold og overgrep forteller om flere psykiske helseplager som angst og depresjon, hodepine, kvalme og smerter i kroppen. De har også mer skolefravær og søvnvansker, og er mindre tilfreds med livet sitt enn barn og ungdom som ikke har opplevd vold.

Å være utsatt for vold og overgrep som barn, har også konsekvenser inn i voksenlivet. Mange får angst, depresjoner og posttraumatisk stress. Fysiske helseplager og sykdommer er også en konsekvens. Å bli utsatt for vold og overgrep som barn øker også risikoen for å bli utsatt for vold som voksen. Dette kommer fram i NKVTS sin studie.

Konsekvensene av vold og overgrep er brutale, men det finnes håp. Mange som opplever vold som barn får god hjelp og lever gode liv.

Hvordan vet vi hvor mange barn som utsettes for overgrep?

Det er umulig å vite helt sikkert nøyaktig hvor mange barn som blir utsatt for seksuelle overgrep. Men vi har god forskning som gir oss et innblikk i hvor vanlig det er. Tallene som brukes på denne nettsiden er hentet fra Ungdoms erfaringer med vold og overgrep i oppveksten: En nasjonal undersøkelse av ungdom i alderen 12 til 16 år (UEVO-undersøkelsen). Den kom i 2019.

Dette er den første nasjonalt representative omfangsundersøkelsen om vold og overgrep blant barn og ungdom i Norge, hvor et utvalg på 10 000 barn og unge i alderen 12-16 år svarte anonymt på spørsmål om sine erfaringer med å oppleve vold og overgrep.‌

Mer om vold og seksuelle overgrep

Under her finner du temasider og mer inngående informasjon om vold, overgrep, om sårbare grupper av barn og nettet som en risikoarena.

Tre måter du kan bidra på

Gi et bidrag

Gi et bidrag

Gi det beløpet du selv ønsker. Hver krone teller for de barna som trenger det mest.

Gi månedlig

Gi månedlig

Gjør som 95.000 andre og støtt vårt arbeid fast. Sammen redder og endrer vi barnas liv – hver dag.

Bli frivillig

Bli frivillig

Bli med og bidra til at barn får positive opplevelser i form av trygg lek, læring og aktivitet.

Pengene kommer fram!

92,4%
7,6%

Av innsamlede midler og tilskudd går 92,4% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest. Kun 7,6% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.
Les mer om hvordan vi bruker pengene.