Barnefattigdom

Selv i en velferdsstat som Norge finnes det fattigdom – både blant voksne og barn. Som så ofte ellers er barna ekstra sårbare.

Barn som vokser opp i fattige familier, blir ofte ekskludert sosialt.
Foto: Redd Barna/Søren Nielsen

Lite økonomiske ressurser i familien kan føre til at barn blir ekskludert sosialt. Barn i fattige familier kan lett bli holdt utenfor viktige arenaer for lek, læring og utvikling. Barnefattigdom i Norge dreier seg ikke bare om sosial nød eller om mangel på forbruksvarer. Fattigdom i Norge handler heller ikke om å sammenligne seg med de rikeste. For barna handler fattigdom først og fremst om manglende mulighet til å delta på lik linje med andre barn. I et samfunn hvor det i økende grad koster penger å vokse opp, vil lav inntekt få konsekvenser for barna – både på kort og lang sikt.

Stadig flere barn
i Norge vokser
opp i fattigdom

Det blir stadig flere barn som vokser opp i fattige familier i Norge. Fra 2000 til 2006 økte barnefattigdommen fra 5,8 prosent til 7,9 prosent. I reelle tall betyr dette en økning fra 58 000 til 85 000 barn.

Barnefattigdom rammer spesielt barn av foreldre med lav utdanning, foreldre uten fast jobb og foreldre med ikke-vestlig innvandringsbakgrunn. Barn i store husholdninger, med enslig forsørger, i husholdninger som mottar sosialhjelp eller er velferdsstatsavhengige er også utsatt.

Redd Barnas arbeid mot barnefattigdom

Redd Barna arbeider for å sette barnas situasjon på dagsorden i fattigdomsdebatten i Norge. Vi jobber også med å løfte frem barns egne stemmer i debatten. Barns mening er viktig å verdifull for å forstå helheten i debatten om fattigdom generelt, og barnefattigdom spesielt.

For å styrke barnefokuset i fattigdomsarbeidet og sikre at debatten videreføres og videreutvikles, har Redd Barna gjennom flere år drevet det vi kaller Fattigdomsforum. Der arrangerer vi åpne møter for organisasjoner, forskere og andre fagfolk. På forumsmøtene setter vi aktuelle  tema knyttet til barnefattigdom på dagsorden.

Målet er å debatere hvordan vi kan bekjempe barnefattigdom i Norge. Vi ønsker å bidra til å synliggjøre de fattige  barna i Norge. Vi vil også sette fokus på hvilke konsekvenser det kan ha for barn å vokse opp i en lavinntektsfamilie.

Dokumentasjon og kunnskapsutvikling er også en viktig del av vårt arbeid mot barnefattigdom i Norge. De senere år har vi vært med og samarbeidet om flere prosjekter knyttet til temaet. Vi har også skrevet høringsuttalelser.

Synes du flere burde lese dette?