ELEVERS STEMMER
OM TRIVSEL OG MOBBING

«Ikke bare si at det kommer til å ordne seg»
Elev, 5. klasse

«Ikke bare si at det kommer til å ordne seg.»

Elever har mange meninger om hvordan skolemiljøet er, hvordan undervisningen kan bli bedre og om hvordan voksne og elever påvirker klassemiljøet positivt og negativt. Redd Barna har snakket med elever på mellomtrinnet over hele landet, for å høre hva elevene selv mener fører til gode eller utrygge klassemiljøer og hvilke anbefalinger de har til skolen og foreldrene om hvordan de kan skape trivsel og forebygge mobbing i skolen.

Tekst: Anne Elin Kleva / Redd Barna

Redd Barna har hentet innspill fra 850 elever fra ti skoler om hvordan de opplever skolemiljøet sitt og hvilke anbefalinger de har til skolen og foreldre om hvilke tiltak som fungerer positivt på klassemiljøet. Funnene fra skolebesøkene kan du lese i rapporten «Ikke bare si at det kommer til å ordne seg.» Elevers stemmer om trivsel og mobbing.

Vi gjorde de samme aktivitetene og medvirkningsprosessene på alle skolene, men samtalene utviklet seg etter hva elevene selv var engasjerte i og fortalte. Som du vil se i rapporten, har vi derfor bred vidde i hvilke temaer elevene snakket om; med alt fra hvordan elevene opplevde trygge og utrygge klassemiljøer, utestengelse, baksnakking og stygge kommentarer og digital mobbing – til at elevene mente at ensidig og lite variert undervisning og forskjellsbehandling fra lærerne førte til uro i klassen.

Under har vi satt opp de hovedtemaene som elevene mente fremmet og hemmet trivsel i klassen, og hva som kunne føre til uro, mobbing og utrygghet i klassen.

Last ned eller bestill rapporten

Hva fremmer trivsel og et trygt klassemiljø?

 • Godt vennskap mellom alle elevene i klassen
 • Å bli hørt og få mulighet til å påvirke alt som skjer på skolen
 • Klassemøter og tid til å snakke sammen
 • Mer lek på tvers av kjønn og grupperinger, skaper bedre samarbeidskultur og rom for å feile
 • Lærere som ser elevene, hører på dem og er snille og rettferdige
 • Lærere som griper inn i konflikter og stopper mobbing tidlig, samt slår ned på negative kommentarer
 • Lærere som underviser på en måte som elevene forstår
 • Mer lek og variert undervisning. Fysisk aktivitet og praktiske og estetiske fag på alle trinn
 • Mer tid og ro til å spise sammen, og flere og lengre friminutt
 • Flere oppmerksomme voksne og trivselsledere ute i friminuttene
 • Foreldre som bryr seg, og som samarbeider godt med hverandre
Trist emoji

Hva skaper et dårlig miljø og mobbing i klassen?

 • Mobbing, inkludert utestengelse og baksnakking
 • Negative kommentarer og stygt språkbruk både fra barn og voksne
 • Digital mobbing
 • Ensomhet og ikke-tilhørighet
 • Når elever ikke blir hørt når de sier ifra
 • Når voksne ikke tar tak i konflikter med en gang, men griper inn og håndterer dem altfor sent
 • Når voksne ikke klarer å løse situasjoner på en god måte
 • For mye kjefting fra de voksne
 • Forskjellsbehandling i klassen og lærere som favoriserer enkeltelever
 • Mye stillesitting og lite variert undervisning, som skaper uro
 • Dårlig samarbeid mellom foreldrene
Foto: Tomas Drefvelin

"Lærerne finner ikke måter å fikse det på. Fordi det skjer bak ryggen til lærerne, så de ser ikke hva som skjer."
Elev 5. klasse

"Noen ganger er det sånn at andre utestenger uten at de egentlig vet det selv. At det er mange som blir veldig sure. Det er noen som sitter alene i friminuttene."
Elev 7. klasse

Elevene på de fleste skolene som vi besøkte var ganske samstemte i at de voksne – både lærerne og foreldrene – ikke var gode nok på å gripe inn, håndtere og stoppe mobbing. Elevene mente de voksne grep alt for sent inn i konflikter og når det skjedde mobbing elever imellom, og at lærerne ikke var strenge nok når det gjaldt negative kommentarer og baksnakking i klassen. Mange elever opplevde at det ikke hjalp å si ifra om mobbing og mistrivsel, enten ved at de voksne bagatelliserte det eller at de voksne håndterte det dårlig slik at det gjorde ting verre.

Foto: Tomas Drefvelin

"Læreren vår har tro på at hver og en i denne klassen har mulighet til å bli noe stort, og han gir oss alle god motivasjon og han hjelper oss mer. Han gjør oss flinkere. Han liksom dytter oss oppover."
Elev 7. klasse

"Foreldre bør snakke sammen, bli venner og bli bedre kjent, for da lærer barna sikkert det samme og blir bedre kjent og venner."
Elev 7. klasse

I klasser der elevene fortalte om trivsel og godt klassemiljø, hadde elevene et godt forhold til lærerne sine, de opplevde at de fikk påvirke skolehverdagen sin, de snakket godt om medelever og skolen, og det var tydelig et godt foreldresamarbeid i klassen.

"Hvis vi sier ifra til læreren, sier han ofte at vi skal legge det på øverste hylle og glemme det."
Elev 6. klasse

"5. klasse var verst. Begge lærerne våre var sykmeldte. Da fikk vi inn nye vikarer nesten hver uke, og ingen fulgte med. Det ble mer kaos i timen."
Elev 7. klasse

I de klassene som hadde dårlig og utrygt miljø, viste det seg at elevene opplevde å bli hørt i mindre grad, det var dårligere samarbeidsklima imellom elevene, mer grupperinger og flere elever opplevde oftere å bli utestengt og baksnakket. Elevene mente også at ensidig og lite aktiv undervisning, utskifting av lærere og lite samarbeid mellom foreldrene førte til dårligere klassemiljø.

Foto: Tomas Drefvelin

Mest av alt ønsket elevene gode venner og snille lærere på skolen. Lærerne kunne imidlertid være litt strenge, så lenge de opplevde at lærerne var rettferdig. Det var mange elever i flere klasser som opplevde at måten lærerne snakket om elevene og forskjellsbehandlet elevene på, var med på å forme elevenes syn på hverandre og skape misnøye og uro i klassen.

For flere interessante funn fra skolebesøkene og for å se hvilke anbefalinger elevene hadde til skolen og foreldrene om hvordan de kan skape trivsel og forebygge mobbing, last ned eller bestill rapporten her >

Last ned eller bestill rapporten


Ressursarkene til Elevers stemmer om trivsel og mobbing, blir tilgjengelig fra og med 9. oktober.

 

Bestill Redd Barnas Ingen utenfor-materiell for å involvere elevene i arbeidet med å skape et trygt klassemiljø.

Besøk Ingen utenfor