Barns rettigheter
En gruppe barn i blå skoleuniformer ser på et barn som blåser såpebobler opp i luften.

Barne­­konven­­sjonen i kortversjon

Barnekonvensjonen er laget av FN og slår fast rettighetene til alle barn i hele verden.

Barnekonvensjonen er en avtale som myndighetene i nesten alle land i verden har godkjent og forpliktet seg til å følge. Redd Barna jobber for barns rettigheter i Norge og i resten av verden. 

Her kan du lese Barnekonvensjonen i kortversjon. Disse er skrevet så det skal være lettere å forstå hvilke rettigheter barn har. Flere av artiklene i Barnekonvensjonen sier mer enn hva som kommer fram i denne kortversjonen.

 1. Barnealderen

FNs barnekonvensjon gjelder for alle barn under 18 år.

 1. Ingen diskriminering

Ingen barn skal behandles urettferdig på grunn av sin egen eller foreldrenes kultur, hudfarge, kjønn, språk, religion, bakgrunn, funksjonsnedsettelse eller mening.

Se denne filmen hentet fra Rettighetsslottet om ikke-diskriminering. Filmen er fra en døveskole i Nepal:

 1. Til barnets beste

Voksne skal gjøre det som er best for barna. 

 1. Statens ansvar

Staten har ansvar for at alle barn får rettighetene sine oppfylt.  

 1. Foreldreveiledning

Staten skal respektere foreldrenes eller andre nære personers rett og plikt til å gi barna de rådene, som de mener at er best for barnet.

 1. Liv og framtid

Alle barn har rett til å vokse opp, utvikle seg og ha en framtid. 

Se denne filmen om Esse (2) fra Somalia, som er rammet av tørke, og lær mer om barns rett til en framtid:

 1. Navn og nasjonalitet

Alle barn har rett til å ha et navn og å høre til et land. De har også rett til å kjenne til foreldrene sine og få omsorg fra dem, så langt det er mulig.  

 1. Identitet

Alle barn har rett til å ha sin egen identitet og få være den de er.

Se denne filmen fra Det magiske klasserommet, med norske ungdommer som forteller om sin identitet og sine opplevelser av diskriminering på grunn av hvem de er:

 1. Bo med foreldrene

Alle barn har rett til å bo sammen med foreldre sine, bortsett fra når dette ikke er bra for barna.  

 1. Gjenforening av familien

Alle barn som ikke bor i samme land som foreldrene sine, har rett til å ha kontakt med begge og søke om å få bo sammen.

 1. Bortføring til utlandet

Ingen har lov til å ta barn ulovlig ut av landet sitt eller holde dem i utlandet ulovlig.  

 1. Å uttrykke sine meninger og bli hørt

Alle barn har rett til å uttrykke sine meninger og ha innflytelse i saker som angår dem.

Se denne filmen om miljøagentene Isa og Alma, og lær mer om retten til å bli hørt. Filmen er hentet fra Rettighetsslottet:

 1. Ytringsfrihet

Alle barn har rett til å finne, få og spre informasjon, så lenge det ikke bryter med andre rettigheter. 

 1. Tanke- og religionsfrihet

Alle barn har rett til å tro og tenke på det de selv ønsker, og bli respektert for det.  

 1. Organisasjonsfrihet

Alle barn har rett til å delta i organisasjoner og på samlinger.  

 1. Privatliv

Alle barn har rett til privatliv.

 1. Informasjon og media

Alle barn har rett til å få informasjon som er tilpasset barn og de skal beskyttes mot skadelig innhold.

 1. Foreldreansvaret

Alle barn har rett til å bli oppdratt av begge foreldrene sine, hvis det er mulig. 

 1. Beskyttelse

Ingen barn skal utsettes for fysiske eller psykiske skader eller misbruk. 

 1. Barn som ikke bor med familien

Alle barn som ikke bor med foreldrene sine, har rett til å få beskyttelse og hjelp.  

 1. Adopsjon

Alle adopterte barn er trygge på at det er gjort til deres beste.

 1. Flyktningbarn

Alle barn som er flyktninger, har rett til få den hjelpen og beskyttelsen de trenger. 

Se denne filmen om Ahlam, som bor i en flyktningleir i Irak:

 1. Barn med funksjonsnedsettelser

Alle barn med psykiske og fysiske funksjonsnedsettelser har rett til tilrettelegging, slik at de kan delta, utvikle seg og ha opplæring på lik linje som alle barn.

Se denne filmen fra Det magiske klasserommet, med barn som snakker om hvordan det er å ha en funksjonsnedsettelse:

 1. Helse

Alle barn har rett til et godt helsetilbud. 

 1. Barn i fosterhjem eller på institusjon

Alle barn som ikke bor med foreldrene sine, har rett til at bosituasjonen deres vurderes regelmessig.

 1. Økonomisk hjelp

Alle barn har rett til økonomisk hjelp, hvis foreldrene deres ikke har nok penger til å gi dem en trygg og god oppvekst. 

 1. Levestandard

Alle barn har rett til å ha god nok levestandard, slik at de kan utvikle seg og ha en meningsfull hverdag. 

 1. Skole

Alle barn har rett til å gå på skole og ta utdanning. 

Se denne filmen og lær mer om retten til å gå på skole. Filmen er hentet fra Rettighetsslottet.

 1. God skole

Alle barn har rett til å gå på en god skole, der de får utvikle seg på ulike måter og få respekt for menneskerettighetene, natur og forskjellige kulturer.  

 1. Urfolk og minoriteter

Alle barn fra urfolk eller minoriteter har rett til å snakke sitt eget språk, ha sin egen kultur og sin egen tro.

Se denne filmen med fem samiske ungdommer som forteller om de samiske språkene og den diskrimineringen de har opplevd på grunn av sin bakgrunn:

 1. Lek og fritid

Alle barn har rett til lek, fritid og hvile, og til å delta i kunst- og kulturliv. 

Se denne filmen om Hanna (11) og Julie (11), og lær om retten til lek og fritid:

 1. Arbeid

Alle barn har rett til at arbeid ikke skal gå utover skole og helse. Arbeid skal ikke være farlig eller skadelig.  

Se denne filmen med tidligere barnearbeidere i Nepal:

 1. Narkotika

Alle barn har rett til å bli beskyttet mot narkotika. 

 1. Seksuell utnyttelse

Alle barn skal beskyttes mot seksuell utnyttelse og misbruk.

 1. Bortføring

Bortføring og salg av barn er ulovlig.

 1. Beskyttelse mot utnyttelse

Alle barn skal beskyttes mot utnyttelse som kan være skadelig. 

 1. Fengsel, straff og tortur

Alle barn som har brutt loven, har rett til at straffen ikke skal være skadelig og at fengsel brukes som siste utvei. Barn må aldri behandles på en umenneskelig eller nedverdigende måte.  

 1. Barn i krig og konflikt

Alle barn har rett til beskyttelse mot krig og konflikt. Barn skal aldri bli brukt som soldater.  

 1. Hjelp

Alle barn som har opplevd noe vanskelig eller skadelig, har rett til hjelp.  

 1. Lovbrudd

Alle barn som har brutt loven, har rett til å bli behandlet med respekt og rettferdighet.

 1. Når andre lover er bedre

Hvis andre nasjonale eller internasjonale lover er bedre for barn, skal de følges i stedet for FNs barnekonvensjon.  

 1. Kunnskap

Alle barn har rett til å kjenne til FNs barnekonvensjon og rettighetene sine. Staten skal gjøre barns rettigheter kjent for alle barn og voksne.