Foto: Lisbeth Michelsen
Illustrasjonsfoto.

Alle barn i barnevernet har rett til å medvirke og bli hørt på egne premisser. Noen barn har behov for særlig tilrettelegging for at denne retten blir reell, og dette gjelder spesielt for barn med utviklingshemming.
Redd Barna har hatt et prosjekt sammen med Høgskulen på Vestlandet for å finne ut om barn med utviklingshemming som bor i fosterhjem blir hørt, og om de får informasjon og mulighet til å medvirke. Det er Hege Sundt, som jobber på barnevernsutdanningen på Høgskulen som har ledet prosjektet.

Trenger tid

Tegning fra heftet "Vi vil også bli hørt".

I prosjektet har vi snakket med fosterforeldre, fosterbarn og ansatte i barnevernstjenesten. Det er med sitater fra både fosterforeldre og barnevernsansatte i heftet Vi vil også bli hørt.

Du kan laste ned heftet Vi vil også bli hørt her.

I heftet kommer det frem at det er stort behov for å tilpasse tilsynsordningen som barnevernet fører med barn i fosterhjem. Tid er en nøkkel her. Flere av fosterforeldrene som ble intervjuet opplevde at barnevernstjenesten ikke har nok tid til å bli kjent med barna. Barn med utviklingshemming kan utrykke seg annerledes enn det man er vant til, og det tar tid å bli kjent med deres uttrykksmåte. Det kan for eksempel gå lengre tid før barnet responderer på spørsmål.
«Komme inn da fire ganger i året, en time eller to. Altså, hvordan kan du klare å fange opp hvordan et barn har det da?»
Fostermor

«Vi ser jo veldig godt hva det er barnet mener og ikke vil. Så mener jo vi at det er tydelig. Men jeg skjønner jo at andre folk rundt, ikke ser det. Verden rundt barnet er litt raskere. Så barnet henger ikke med. Og da er det klart at det er lett å overse de små blikkene eller munnen til barnet. Så, ja, det er det som er viktig for meg. Å få forklart barnets verden»
Fostermor

Forebygge diskriminering

Tegning fra heftet.

Det kommer også frem at kun et fåtall av tilsynspersonene fra barnevernet har spesielle forutsetninger og kunnskap knyttet til det å snakke med barn med utviklingshemming.

- Ved å sette fokus på fosterbarn med utviklingshemming sin mulighet til medvirkning, vil vi fremskaffe kunnskap som kan bidra til bevisstgjøring og holdningsendringer blant både fosterforeldre, ansatte i barnevern, myndigheter og andre. Vi vil kunne forebygge og forhindre at barna diskrimineres på grunnlag av funksjonsnedsettelse, sier Hege Sundt.

Siden kommunikasjonen med barn med utviklingshemming kan være utfordrende, så blir fosterforeldrene ofte et talerør for barnet. Det kan bli sårbart, hvis det skulle være noe galt i fosterhjemmet. I heftet viser alle fosterforeldrene en enorm kjærlighet for fosterbarna sine, og de er opptatt av fosterbarnets livssituasjon og fremtid.

- Barns rett til å bli hørt gjelder alle, og vi er opptatt av de som faller utenfor. Vi må legge til rette for at barn med utviklingshemming skal få muligheten til å medvirke og bli hørt, sier Thale Skybak, seksjonsleder i Redd Barna.

Redd Barna anbefaler

  • at det opprettes et nasjonalt ressursteam som kan samle kunnskap, og gi råd og veiledning til fosterforeldre, tilsynspersoner, avlastere og ansatte i barnevernet.
  • at det arrangeres nasjonale kurs som retter seg direkte til fosterforeldre som har barn med utviklingshemming boende hos seg
  • å øke kunnskapen og kompetansen i barnevernet
  • at det forskes mer på fosterbarn med utviklingshemming sin hverdag, og hvordan barna opplever samhandlingen med offentlige instanser