Foto: Redd Barna/Nevruz Ebru Aksu
Alle barn har rett til en oppvekst fri for vold og overgrep. Redd Barna har forstyrrinsguker for at alle som jobber med barn skal bli flinkere til å melde fra om barn som ikke har det bra. Redd Barna mener også at andre voksne har et ansvar for å se barn.

Titusener av barn i Norge utsettes for fysisk og psykisk vold, seksuelle overgrep eller omsorgssvikt fra voksne som står dem nær, og som de stoler på og er avhengig av. Redd Barna har i mange år arbeidet for barns rett til en oppvekst fri for vold og overgrep. Redd Barna oppfordrer voksne til å ta kontakt med offentlige instanser som politi eller barnevern hvis de er urolige for at et barn i familien, nabolaget eller på jobben utsettes for vold eller overgrep. Forstyrringsukene vil få frem at vi må bryte tausheten som hindrer voksne i å hjelpe utsatte barn.

Se barna

Redd Barna er opptatt av at alle som jobber med barn skal bli flinkere til å melde fra om barn de er bekymret for. Men også andre voksne har et ansvar for å se barn som ikke har det bra. Kanskje er det nabobarnet eller en klassekamerat? Eller en i korpset eller på fotballtreningen? Det er nok mange som ser, men som likevel lukker øynene, fordi de er usikre på hvilke konsekvenser det vil ha for dem selv å melde i fra. Budskapet er enkelt: Vennligst forstyrr! Redd Barnas forstyrringsuker er nødvendig for å minne oss om hvor viktig det er å holde øynene åpne og tørre å se. Du ser det ikke før du tror det. Kampanjen Vennligst forstyrr! som ble avsluttet i 2010, skulle øke åpenheten om vold og overgrep mot barn, og få voksne til å melde fra ved mistanke om vold, overgrep og omsorgssvikt. Som en forlengelse av kampanjen, arrangerer Redd Barna hvert år nasjonale forstyrringsuker.

Foto: reddesmaa.no
I to uker fremover vil forstyrringsukene foregå i hele landet, med ulike aksjoner og markeringer. I Bergen og Trondheim vil Redd Barna vise utstillingen "Hvis klær kunne fortelle2".

Aksjoner i hele landet

I uke 22 og 23, fra 26.mai til 8. juni, vil medlemmer og frivillige i Redd Barna bryte tausheten som hindrer voksne i å hjelpe utsatte barn. Dette gjør de blant annet gjennom aksjoner, markeringer og leserbrev. Det skjer mye i de ulike regionene i ukene fremover. I Kristiansand, Mandal, Larvik, Trondheim, Tromsø, Fauske og Oslo arrangerer Redd Barna seminarer, barnerettighetsfrokoster og foredrag om vold og overgrep mot barn. Flere steder i landet skal medlemmer og frivillige henge opp flyers med informasjon på folks dørhåndtak om hvordan de kan kontakte barnevernet. I Bergen og Trondheim skal Redd Barna vise utstillingen «Hvis klær kunne fortelle2». Denne utstillingen består av klær, utstyr og historier som dokumenterer hva barn i Norge blir utsatt for. Utstillingen fokuserer på mødre som overgripere, minoritetsspråklige barn som blir utsatt for vold og overgrep og den gode barndommen.

Foto: Redd Barna/Nevruz Ebru Aksu
Justisdepartementet har anslått at så mange som 100.000 barn er vitne til vold eller blir selv utsatt for vold hvert år. Likevel kommer det inn få bekymringsmeldiner fra barnehager og skoler, som er de instansene som har størst mulighet til å fange opp omsorgssvikt og overgrep.

Må melde fra

En ny undersøkelse fra NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress) avdekker at vold og overgrep har et betydelig omfang i den norske befolkningen, og at også vold i nære relasjoner rammer mange. De voldsutsatte var ofte utsatt for flere ulike typer vold og overgrep, og det var en sterk sammenheng mellom det å ha vært utsatt i barndommen og å oppleve nye overgrep i voksen alder. Mye av volden og overgrepene forblir skjult for politi og rettsvesen, og bare en mindre andel av de utsatte hadde fått hjelp. Justisdepartementet har anslått at så mange som 100.000 barn er vitne til vold eller blir selv utsatt for vold hvert år. Likevel viser tall fra Statistisk sentralbyrå at kun litt over 5 prosent av bekymringsmeldingene som førte til undersøkelser av barnevernet kommer fra barnehager.
-Det kommer relativt sett veldig få bekymringsmeldinger fra barnehager, og slik har det vært i mange år. Da er det rett og slett noe som ikke stemmer når vi ser at det blir stadig flere barn som går i barnehage. Redd Barna retter kampanjen særlig mot barnehage- og skolepersonell fordi de har en unik mulighet til å fange opp overgrep og omsorgssvikt, sier Janne Raanes, leder for Norgesprogrammet i Redd Barna.

Har du lyst til å bli med på arrangementer, eller lurer du på hva som skjer i din region?

Ta kontakt med ditt nærmeste regionkontor.