Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang har ti krav til den nye stortingsmeldingen om barn på flukt, som kommer til høsten.

Justisdepartementet har siden i fjor sommer jobbet med stortingsmeldingen ”Barn på flukt”. Denne meldingen vil ta for seg ulike tema rundt barn i en fluktsituasjon, blant annet situasjonen til lengeværende barn, menneskehandel, situasjonen for barn i asylmottak og retur av barn til opprinnelseslandet eller et tredje land.

I arbeidet med denne meldingen har departementet inkludert det sivile samfunn ved å opprette en blogg der alle kan komme med innspill. De har også dialogmøter med sentrale organisasjoner som jobber på flyktningfeltet. For å sikre at stortingsmeldingen bygger på rettighetene og prinsippene i FNs barnekonvensjon har Redd Barna sammen med flere andre organisasjoner som Norsk Folkehjelp, NOAS, Amnesty og Press skrevet en egen rapport der vi gjør rede for våre syn og legger frem ti overordnete krav.

Disse ti kravene er utformet som tiltak vi mener regjeringen bør ivareta i stortingsmeldingen for å sikre en mer human og barnevennlig asylpolitikk. Blant annet krever vi at regjeringen utarbeider en forskrift som sikrer en langsiktig løsning for lengeværende barn og at alle enslige mindreårige skal få et omsorgstilbud under barnevernet.

Vi krever også at regjeringen bare returnerer barn når dette er til barnets beste. Norge sender i dag fortsatt barn tilbake til Italia, selv om Italia har store kapasitetsproblemer og mange asylsøkere må bo på gaten, også noen barn. Dette er uforenlig med et barnets beste-perspektiv!

Ti krav til stortingsmeldingen

Organisasjonene ønsker at regjeringen gjennom stortingsmeldingen om barn på flukt:

 • sikrer at barnets beste er et grunnleggende hensyn i alle prosesser som angår barn på flukt
 • iverksetter tiltak som sikrer en langsiktig løsning for de lengeværende barna og at det settes en grense (fire år) på hvor lenge et barn kan leve uten avklart status i Norge.
 • utarbeider en forskriftsbestemmelse som vil sikre at barnets beste og tilknytning til rike i praksis vektlegges tyngre enn innvandringspolitiske hensyn
 • oppretter et eget barnevernsteam som har ansvar for enslige mindreårige som mulige ofre for menneskehandel
 • forbedrer situasjonen til barn i asylmottak og sikrer at deres individuelle behov ivaretas, bl.a. ved å bevilge nok ressurser til asylmottakene
 • etablerer en uavhengig landsdekkende vergeordning med et enhetlig ansvar for rekruttering, opplæring og oppfølging av verger.
 • sikrer at retur av barn kun gjennomføres etter en grundig barnets beste vurdering
  o barn må ikke returneres til en tilværelse der man ikke får oppfylt sine menneskerettigheter
  o Dublin forordningen skal ikke brukes kategorisk. Dublin-returer må ikke foretas til land som ikke klarer å ivareta asylsøkeres rettigheter
 • sikrer enslige mindreårige asylsøkere et bedre omsorgstilbud som ivaretar deres særskilte behov ved å gjennomføre omsorgsreformen til barnevernet for de mellom 15 og 18 år
 • styrker samarbeidet mellom barnevern, UDI og politiet (og verger der det gjelder enslige mindreårige asylsøkere) for å sikre at asylsøkerbarn får tilstrekkelig oppfølging
 • foretar en juridisk utredning av utlendingsloven opp mot FNs barnekonvensjon, som en oppfølging av meldingen

 

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.