Kristin Halvorsen er en av mange statsråder som har møtt til Barnas Spørretime og tatt barnas spørsmål på alvor. Foto: Redd Barna/Nevruz Ebru Aksu.

Det var Stortingets barnerettsgruppe som opprettet den første Barnas Spørretime i 2007, og Redd Barna fikk i oppdrag å gjennomføre den. Hundrevis av barn i Norge har kunnet heve sin stemme fra landets fremste politiske arena. Nå vil ikke lenger Stortingets administrasjon ta regningen.

-Redd Barna mener det er svært beklagelig at Stortinget ikke lenger ser verdien i å lage spørretimer for barn og unge. I løpet av de fire årene Barnas Spørretime har blitt arrangert har spørretimen fått svært mange positive tilbakemeldinger fra barn og unge, samt politikerne som deltar. Barnas Spørretime har en egen verdi ved at den skaper en møteplass der barn kan møte ministre i den norske regjering. Mange av barna som har deltatt har vært barn fra utsatte grupper som sjelden blir lyttet til, sier Wang.

Etter fire år med svært vellykkede spørretimer velger nå Stortinget å si stopp. Det til tross for oppfordring fra FNs barnekomité om å legge bedre til rette for barns deltakelse og rett til å bli hørt, og i samme år som Barneministeren legger ekstra fokus på barn og unges deltakelse.

I januar 2010 kom FNs komité for barnets rettigheter med sine avsluttende merknader til norske myndigheter. Her ble nettopp barns rett til å bli hørt trukket fram som noe Norge må jobbe mer med og legge bedre til rette for. Punkt 25 oppfordrer staten til å ta hensyn til barns deltakelse blant annet i den nasjonale politikken. Norge og norske myndigheter, er gjennom barnekonvensjonen forpliktet til å fremme barn og unges meningsfylte deltakelse i beslutningsprosesser, både på lokalt og nasjonalt nivå.

-Redd Barna har lagt ned betydelige ressurser i arbeidet med Spørretimen. Men ansvaret for at den videreføres er ikke vårt. Det må Stortinget selv ta. Slik vi har forstått det er det ikke lengre noe ønske fra Stortingets side om at denne formen for dialog mellom barn og ministre skal fortsette. Dersom Stortinget likevel vil vurdere å opprettholde egne spørretimer for barn er Redd Barna positive til fornyet dialog om dette, avslutter generalsekretær Tove R. Wang.