- Redd Barnas jobb er å passe på at alle barn i Norge får den tryggheten og rettighetene de har krav på og rett til. Med dette budsjettet legger regjeringen opp til en fortsatt forskjellsbehandling av barn i Norge. Særlig går det ut over barn som har flyktet alene til Norge, sier kommunikasjonssjef Line Hegna i Redd Barna.

Prioriterer returer fremfor omsorg

Barn som flykter alene får ikke den omsorgen, ivaretakelsen og rettsikkerheten de har rett på i henhold til barnekonvensjonen. Det er bra at regjeringen gir 49,8 millioner til å styrke barnefaglig kompetanse på mottakene, men dette er lite når hvert mottak for barn alene har et behov på 21 millioner kroner for å bemannes skikkelig.

De lave ankomsttallene i år gjør det mulig å ta noen viktige grep for å bedre situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere. Norge kunne ha brukt pengene på å overføre omsorgen for barna som kommer alene til barnevernet, eller i det minste sikret at det jobber tilstrekkelig ansatte voksne på mottakene.

- I stedet prioriterer regjeringen de store summene på returer av asylsøkere- og trapper opp arbeidet med tvangsretur med 105 millioner kroner. Vi mener ikke at alle skal bli i Norge, men når barna er i Norge må de få nødvendig omsorg. Regjeringen burde ha fokusert på å sikre barna som har flyktet til Norge et godt tilbud, sier kommunikasjonssjef Line Hegna i Redd Barna.

- Redd Barna er også skuffet over at regjeringen ikke ser ut til å lytte til stortinget og opprettet egne tilsyn med mottakene. Det er nødvendig for å styrke rettssikkerheten til barna som bor på mottak, sier Hegna.

- Regjeringen snakker i dag om hvordan de får flere barn i barnehage, bør også gi penger til at alle barn på mottak bør få tilbud om gratis barnehageplass, sier Hegna.

Langtidsplan for bistand og utvikling

Regjeringen har med sterkt press fra Krf og Venstre klart å opprettholde 1% til bistand. Dette ønsker Redd Barna velkommen. Vi er glad for at regjeringen er lydhør og at utviklingspolitikken blir til i et samspill mellom sivilsamfunn, storting og regjering. Norge bør bidra med minst 1% av BNI til bistand. Det er viktig og riktig at det er landene med de breieste skuldrene som må bære mest.

- Det at regjeringen nå er enige om å gi minst 1% til bistand, legger et godt grunnlag for at Stortinget kan samle seg om en langtidsplan fram mot 2030 for bistand og norsk utviklingspolitikk. Vi håper regjeringen tar initiativ til det, sier kommunikasjonssjef Line Hegna i Redd Barna.

Verden trenger et globalt krisefond

Det er mange store humanitære kriser i verden og et enormt udekket behov for nødhjelp, og anslag viser at verden går inn i tiår med konflikter og klimakriser.  Men det er svært uheldig at nødhjelpen har gått på bekostning av den langsiktige bistanden de siste årene. Den langsiktige bistanden skal bidra til fattigdomsreduksjon, demokratiutvikling, bekjempe ulikhet og forebygge konflikt. Den utgjorde 81 % av den totale bistanden i 2012, men har gått ned til 67% for 2017.

- Vi foreslår at det blir opprettet et globalt krisefond under oljefondet som skal kunne brukes i ekstraordinære tilfeller, som når det er store humanitære behov i verden enten som følge av natur eller menneskeskapte kriser. På den måten kan vi holde stø kurs med vår langsiktige bistand for å sikre Norges bidrag til å oppnå bærekraftsmålene innen 2030, sier Hegna.