Foto: Redd Barna/Kristin Sommerseth
Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken og justisminister Grete Faremo lanserte handlingsplanen mot vold i nære relasjoner, sammen med Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Å styrke ivaretakelsen av barn, både når det gjelder å forebygge, avdekke, beskytte og gi bistand, er blant tiltakene i regjeringens nye handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Redd Barna har gitt innspill til handlingsplanen, og er glade for at flere av innspillene har kommet med. Men Redd Barna synes det er synd at barn bare blir sett på som ofre i den nye handlingsplanen, og ikke som ressurser og viktige talspersoner.

Økt kompetanse

- I de 23 tiltakene som regjeringen nå kommer med, er det ingen tiltak hvor barn selv er med. Vi mener det er viktig at barns stemmer blir hørt i arbeidet mot vold i nære relasjoner. Det mangler også informasjon til barn om at de ikke trenger å leve med vold og overgrep, sier Janne Raanes, leder for Norgesprogrammet i Redd Barna.

Tiltakene i handlingsplanen inneholder flere temaer som Redd Barna har vært opptatt av at skulle komme med. Blant annet skal Alarmtelefonen for barn og unge videreføres og gjøres om til et permanent tilbud. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) skal samle og systematisere kunnskap om enkelte grupper barn og unge som utsettes for vold og overgrep. Dette omfatter blant annet å utarbeide kunnskapsstatus om vold og overgrep mellom unge jevnaldrene og kunnskapsstatus om hvordan barn og unge kan bli utsatt for psykisk og emosjonell vold, voldstrusler og seksuell trakassering gjennom digitale medier. Barnevernets, domstolenes og helsetjenestenes kompetanse om vold og overgrep skal styrkes.
Det er BLD, Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet som står bak handlingsplanen.

Foto: Redd Barna/Kristin Sommerseth
Lysbakken ser på arbeidet mot vold i nære relasjoner som en av de viktigste oppgavene han har. Også de andre ministrene var svært engasjert i temaet.

God samhandling

- Vold krenker mennesker, uansett hvor den finner sted. Men volden er kanskje aller verst når den skjer på stedet som skal være det tryggeste av alle, nemlig hjemme. Arbeidet mot vold i nære relasjoner er en av mine aller viktigste oppgaver, sa Audun Lysbakken da han la frem Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012. Justisminister Grete Faremo var også med på lanseringen.

– I 2010 ble seks kvinner drept av sin nåværende eller tidligere partner, og om lag hver tiende kvinne opplever i løpet av livet grov vold. God samhandling på tvers av tjenester og tradisjonelle etatsgrenser er nødvendig for at den som er utsatt for vold skal bli møtt på en god måte og få den hjelpen det er behov for, sa Faremo.

Også kunnskapsminister Kristin Halvorsen var med og lanserte handlingsplanen.
- Vold, mishandling og overgrep vil prege et menneske hele livet, og går ofte i arv. Selv om skolen ikke skal være noen postkasse for alle gode formål, har vi sett det som nødvendig å sikre en bedre inkludering av grensesetting, respekt og overgrep i relevante læreplaner. Dette er et arbeid vi skal gå i gang med i 2012, sa Halvorsen.

Egen stortingsmelding

Regjeringens ettårige handlingsplan mot vold i nære relasjoner skal avløse Handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2008-2011) «Vendepunkt». Justisministeren har varslet at det i løpet av 2012 skal lages en egen stortingsmelding som skal legge grunnlag for en mer langsiktig handlingsplan mot vold i nære relasjoner.

- Vi håper at stortingsmeldingen om vold i nære relasjoner vil inkludere barn og unges stemmer. Redd Barna skal fortsette å jobbe for at barns stemmer blir hørt i saker som angår dem, sier Raanes.