Foto: Redd Barna/Elin Toft
Redd Barnas landsmøte i september behandlet forslag om aldersgrense for omskjæring av gutter.

Rituell omskjæring av gutter reiser problemstillinger av både helsefaglig, økonomisk, juridisk og etisk art. Redd Barna har særlig arbeidet med det juridiske, og mener at det ikke er gjort nok for å klargjøre om det er et barnerettighetsbrudd. Redd Barna har blant gitt uttrykk for sitt syn i et høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet og under Redd Barnas landsmøte. 

I høringssvaret til departementet ber Redd Barna om en juridisk gjennomgang av om man anser omskjæring av gutter som et brudd på barns menneskerettigheter. Bakgrunnen er at Redd Barna mente at de menneskerettslige perspektivene ikke var godt nok utredet eller drøftet fra departementets side. Det er i dag ikke en internasjonal konsensus om hvorvidt omskjæring av gutter er et brudd på barnekonvensjonen eller en av de andre menneskerettighetskonvensjonene. FNs barnekomité har til nå ikke uttalt seg om temaet, mens de klart har gjort det når det gjelder omskjæring av jenter. 

Fram til resultatet fra en juridisk gjennomgang er klar, ber Redd Barna i høringssvaret om at det utarbeides en lov som sikrer barna en forsvarlig gjennomføring av inngrepet. Så lenge vi vet at omskjæring av gutter skjer, må vi sikre at det ikke skjer i det skjulte men innenfor forsvarlige medisinske rammer. Det betyr at en kompetent person gjennomfører det i et tilgjengelig og kontrollert tilbud. Hensikten er å beskytte guttene mot skade og smerte, samtidig som det sikres mer kunnskap. 

På Redd Barnas landsmøte ble det også lagt vekt på at Redd Barna er en internasjonal organisasjon, og det er viktig at vi mener og arbeider for det samme hjemme og ute. Vi bygger vår politikk og vårt arbeid på universelle menneskerettigheter som strekker seg over landegrenser. Derfor velger vi å vente med å svare klart på om vi er for eller imot aldersgrense og omskjæring av gutter før vi har et bedre menneskehetsrettslig grunnlag. 

Som resultat av den viktige debatten som nå pågår og mer fokus på ikke bare helsemessige men også menneskerettslige sider ved omskjæring, håper vi Norge vil gjennomføre gjennomgangen vi har bedt om. Vi håper på en rask klargjøring.