For å forebygge og forhindre overgrep mot barn er det nødvendig med et mangfold av tiltak.
«Mange av mennene jeg har jobbet med har uttalt at de flere ganger før overgrepene har tenkt på eller søkt etter hjelpetilbud.»
Det forteller en terapeut som jobber med personer som er dømt for seksuelle overgrep mot barn. Terapeuten er en av flere fagpersoner som bekrefter det samme i en fersk Redd Barna-rapport, finansiert av Extrastiftelsen. Rapporten «Hjelpelinje for personer med seksuelle følelser for barn» dokumenterer behovet for en norsk hjelpelinje, og kommer med en rekke konkrete forslag til hvordan den kan etableres. Norge har i dag ingen slike lavterskeltilbud. Rapporten er utført og skrevet av Silje Berggrav.

Les rapporten «Hjelpelinje for personer med seksuelle følelser for barn» her.

- Det finnes ingen hjelpetelefon man kan ringe til og bli møtt av en kompetent fagperson, som kan gi hjelp til å håndtere slike følelser og endre tankemønstre og adferd. Det finnes heller ingen offentlig, kvalitetssikret nettside med god informasjon og veiledning om tematikken, sier Thale Skybak, seksjonsleder i Redd Barna.

Høy terskel for å søke hjelp

«Det må vel finnes ett eller annet hjelpeapparat? Hvem burde jeg ta kontakt med? Fastlegen min? Det blir ikke lett. Snakker psykologer om sånt?»
Dette er fra et innlegg i et diskusjonsforum på nett. Fagfolk som jobber med denne gruppen forteller at terskelen for å søke hjelp er svært høy. Fastleger, familieterapeuter og psykologer mangler kompetanse og vilje til å håndtere problematikken. Søker man på nettet etter relevante hjelpetjenester, ender man lett i diskusjonsfora og undergrupper der slike følelser legitimeres og overgrep normaliseres.
- Dette betyr at en betydelig gruppe mennesker som kan utgjøre en risiko mot barn, ikke får tilgang til hjelp og forebyggende behandling, sier Skybak.

Norge langt bak naboland

Lavterskel-hjelpelinjer finnes allerede i en rekke av våre naboland. Evalueringer av slike tjenester i Sverige, Danmark, Storbritannia, Nederland og Tyskland viser at personer som har fått hjelp opplever en økt erkjennelse av at de har en problematisk atferd, økt forståelse av at atferden kan kontrolleres og økt evne til å ta i bruk teknikker og strategier for å håndtere seksuelle følelser og atferd knyttet til barn. I Sverige mottar hjelpelinjen Preventell rundt 1000 telefoner årlig.

Må sette inn forebyggende tiltak

I regjeringens Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021) beskrives betydningen av behandling rettet mot personer som begår seksuelle overgrep. Det slås fast at regjeringen vil utvikle og forbedre behandlingstilbudet for både voksne som har begått overgrep, samt unge med seksuelle atferdsproblemer. Opptrappings¬planen nevner imidlertid ingen forebyggingstiltak rettet mot personer som står i fare for å begå overgrep., før overgrepene skjer.

- Vi vet at behovet er der, og i fagmiljøene er det bred enighet om at tiltak rettet mot potensielle overgripere er et viktig bidrag for å forebygge og redusere overgrep mot barn. Redd Barna oppfordrer derfor politikere og offentlige myndigheter til å snarest mulig sette i gang arbeid med å etablere en hjelpelinje for personer med seksuelle følelser for barn i Norge, sier Skybak.