Foto: Stiftelsen UNI
Redd Barna fikk overrakt prisen av styret i stiftelsen UNI. UNI gir økonomisk støtte til tiltak som verner mennesker og fortidsminner, og som bidrar til en trygg utvikling i Norge.

Stiftelsen UNI er en allmennyttig stiftelse som gir økonomisk støtte til tiltak som verner mennesker og fortidsminner. Stiftelsens ideelle formål er å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern. Hensikten er å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner. Stiftelsen UNI har i år besluttet å tildele Redd Barna i Norge Skadevernprisen for 2012. Prisen er på til sammen en million kroner.

Kjetil Reinskou, styreleder i Stiftelsen UNI begrunnet tildelingen med at Redd Barna kjemper for barns rettigheter, og for at alle barn skal leve et verdig liv, uansett hvem de er og hvor de bor, også i Norge. UNI går inn på flere områder som Redd Barna jobber mye med:

Nettvett

Redd Barna arbeider for å øke voksnes engasjement for barn og unges nettbruk, slik at barn kan bruke nettet på en trygg måte. Frivillige i hele landet deltar på foreldremøter for å skape engasjement rundt foreldres ansvar for å engasjere seg i barns nettbruk og Redd Barna drar også ut på skolebesøk og lager materiell som tilrettelegger for dialog mellom voksne og barn om deres nettbruk.

Foto: Redd Barna/Nevruz Ebru Aksu
Vold og overgrep mot barn er et underkommunisert samfunnsproblem i Norge. Redd Barna har i mange år arbeidet for at barn skal få en oppvekst fri for vold og seksuelle overgrep.

Vold og overgrep

Vold mot barn er et av Norges mest underkommuniserte samfunnsproblem. Mange barn og unge lever med daglige fysiske, psykiske og seksuelle overgrep. Temaet er svært tabubelagt, og forbundet med fortielse, skyld og skam. Vold og overgrep påfører barna smerter og skader som kan vare livet ut. Hjemmet og familien er den arenaen hvor de fleste barn har det trygt. Samtidig er hjemmet det stedet hvor vold mot barn foregår i det skjulte, over lang tid uten at det oppdages.
Redd Barna har i mange år arbeidet for barns rett til en oppvekst fri for vold og seksuelle overgrep i Norge, og jobber for at voksne som arbeider med og for barn skal få styrket sin kompetanse, slik at barna som trenger det lettere skal få hjelp.

Asyl- og flyktningbarn

Til enhver tid bor det mange tusen barn i norske asylmottak. Mange av dem har bodd der i mer enn tre år. Barna kommer fra mange forskjellige land. De fleste barn kommer til Norge sammen med en eller begge foreldre. Andre barn kommer helt alene som enslige mindreårige asylsøkere. Disse barna, enten de er alene eller sammen med familie, er spesielt sårbare og har ekstra behov for omsorg og trygghet, noe som skal ivaretas av den norske stat gjennom utlendingsmyndighetene og barnevernet.

Foto: Stiftelsen UNI
Janne Raanes, leder for Norgesprogrammet i Redd Barna mottok prisen fra UNI. Redd Barna er stolte og takknemlige for å ha fått årets skadevernpris.

Å være på flukt er en krevende og vond opplevelse, spesielt for et barn. Redd Barna har i mange år jobbet for at asylsøkende barn og unge i Norge skal ha de samme rettighetene som alle andre barn her i landet.

Barnefattigdom

Selv i en velferdsstat som Norge finnes det fattigdom – både blant voksne og barn. Som så ofte ellers er barna ekstra sårbare. Redd Barna arbeider for å sette barnas situasjon på dagsorden i fattigdomsdebatten i Norge og jobber også med å løfte frem barns egne stemmer i debatten. Barns mening er viktig og verdifull for å forstå helheten i debatten om fattigdom generelt, og barnefattigdom spesielt.

- Dette er en flott pris som Redd Barna er veldig takknemlige for å få. Med disse prispengene kan vi fortsette vårt arbeid for barn som trenger det mest, sier Janne Raanes, leder for Norgesprogrammet i Redd Barna.