Foto: Redd Barna/Rebecca Jafari
Redd Barna ber om at sakene til de barna og familiene som de nye reglene skal gjelde for, stilles i bero. Myndighetene bør ikke sende dem ut før de har fått prøvd sakene sine på nytt etter regelendringene.

- Redd Barna er sterkt bekymret for at utsendelsene skjer uten at barna har fått prøvd sin sak etter det nye regelverket som skal legge større vekt på hensynet til barnets beste, sier Thale Skybak, seksjonsleder i Redd Barnas Norgesprogram.

Regjeringen har vedtatt nye regler for når lengeværende barn skal gis oppholdstillatelse på grunn av tilknytning til riket. 1. juli i år ble det innført regler om en engangsløsning for noen av barna som har bodd flere år i Norge. Til høsten kommer en ny forskriftsbestemmelse om en varig løsning for de lengeværende barna. Reglene er kompliserte, og en rekke ulike vilkår må være oppfylt for å få oppholdstillatelse.

Still sakene i bero

- Selv om det innføres et nytt og vanskelig tilgjengelig regelverk, får ikke de aktuelle familiene informasjon om endringene eller om hvilke opplysninger som må videreformidles til utlendingsmyndighetene. De tilbys heller ikke juridisk bistand. For å få saken behandlet på nytt etter de nye reglene, må familiene selv sende inn en ny omgjøringsbegjæring, sier Skybak.

Redd Barna har tidligere sendt brev til Justisdepartementet sammen med NOAS, LO og Norsk Folkehjelp og bedt om at familiene må gis fri rettshjelp, og at sakene stilles i bero i påvente av ny vurdering.
- Nå ser vi dessverre konsekvensene av at sakene ikke stilles i bero, og familier som ikke sender inn ny informasjon, risikerer å bli sendt ut selv om de oppfyller vilkårene for tillatelse etter de nye reglene, sier Skybak.

Foto: Rebecca Jafari
Myndighetene returnerer nå mange barnefamilier til Afghanistan, der sikkerhetssituasjonen er svært alvorlig. Redd Barna mener det er kritikkverdig at barnefamilier reurneres til et så konfliktfykt område, og særlig når disse familiene kan bli omfattet av de kommende regelendringene.

Tvangsutsender barn

Ifølge Norsk Organisasjon for Asylsøkere, som tilbyr rettshjelp og bistår svært mange av familiene, sendes også familier ut av landet samtidig som omgjøringsbegjæringene sendes inn til Utlendingsnemnda.

- Dette er ikke å ta barns rettsikkerhet på alvor. Regjeringen har slått fast at hensynet til de lengeværende barna skal tillegges større vekt. En regelendring som skal sikre dette har akkurat vært på høring, og da kan man ikke sende ut barn som kan falle inn under det nye regelverket før de har fått saken sin vurdert på nytt, sier Skybak.

Redd Barna reagerer også sterkt på at myndighetene nå returnerer mange barnefamilier til Afghanistan, der sikkerhetssituasjonen er kraftig forverret den siste tiden. 36 barn er tvangsutsendt fra Norge så langt i år, mot ingen de to tidligere årene. De fleste av barna nærmer seg grensen for hva som etter tidligere praksis har kunnet gi opphold på grunn av tilstrekkelig tilknytning til Norge.

- Det er kritikkverdig at man overhodet returnerer barn til et så konfliktfylt område som Afghanistan. Det er grunner til at dette ikke har blitt gjort på flere år.
Det kan virke som om myndighetene nå intensiverer utsendelsen av barnefamilier, og ikke tar hensyn til at familiene kunne blitt omfattet av de kommende regelendringene, avslutter Skybak.