Foto: Redd Barna/Nevruz Ebru Aksu
Tre utvalg, FNs barnekomité, Barneombudet og en hel rekke høringsinstanser, inkludert Redd Barna, har alle anbefalt å gjøre barnevernloven til en rettighetslov. Men departementet har valgt å utsette dette spørsmålet.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har nå lagt frem sin proposisjon til Stortinget om barnevernloven. Redd Barna har gitt sine innspill til endringsforslagene, og snakket denne uken til familie- og kulturkomiteen som nå behandler forslagene. Komiteen avgir sin innstilling til Stortinget i begynnelsen av juni. Redd Barna mener BLD har lagt ned mye bra arbeid for å bedre norsk barnevern og å sikre rettssikkerheten til barnevernsbarn. Redd Barna kom med flere innspill til endringsforslagene, men opplever at departementet har valgt å utsette flere av de vanskelige temaene.

Veldig skuffet

- Redd Barna er veldig skuffet over at departementet nok en gang utsetter spørsmålet om barnevernloven skal være en rettighetslov. Det er uforståelig for Redd Barna at de ikke har lyttet til tre utvalg, FNs barnekomité, Barneombudet og en hel rekke høringsinstanser, inkludert Redd Barna, som alle anbefaler å gjøre barnevernloven til en rettighetslov. Om departementet virkelig ønsker at alle barn skal få den hjelpen de trenger, så er ikke det mulig så lenge foreldre kan motsette seg i å la barnet få hjelp. Da vil barn kunne leve i uholdbare situasjoner og faktisk ikke få den hjelpen de trenger og har rett på, sier Janne Raanes, leder for Norgesprogrammet i Redd Barna.

Et av innspillene Redd Barna ga i sin høringsuttalelse, var at barnets beste alltid må være det viktigste prinsippet for barnevernets arbeid. Redd Barna er glade for at departementet har lyttet og nå understreker at barnets beste skal komme først. Redd Barna ser allikevel behov for å understreke at det ikke finnes noe fasitsvar om hva som er gode tjenester som gjelder for alle barn. En vurdering av barnets beste må gjøres i hvert enkelt tilfelle, sammen med hvert enkelt barn.

Foto: Redd Barna/Nevruz Ebru Aksu
Barn som trenger det må ha rett til hjelp når de trenger det. Redd Barna ønsker at BLD skal være enda modigere på barnas vegne.

Styrke barns medvirkning

Redd Barna er også svært positive til at det foreslås en egen bestemmelse som skal styrke barnets medvirkning i barnevernet. Men Stortinget må tydeliggjøre enda bedre hva dette betyr i praksis, og det må stilles konkrete krav til hvordan barnet skal bli sikret reell innflytelse.
Redd Barna har flere forslag til hvordan barns medvirkning skal sikres i alle deler av barnevernet:

  • Redd Barna mener at undervisning i å snakke med barn og å involvere barn i beslutningsprosesser må gjøres obligatorisk for alle som skal jobbe med barn, eller som skal ta avgjørelser som angår barn. Det må også settes av tilstrekkelige ressurser slik at ansatte i barnevernet kan tilrettelegge for medvirkning fra barn på barnets egne premisser, og gi dem reell innflytelse.
  • Redd Barna ber komiteen om å foreslå en gjennomgang av samtlige lover og regler på barnevernfeltet, for å sikre at disse samsvarer med styrkingen av barns medvirkning.

- Redd Barna ønsker at BLD skal være enda modigere på barnas vegne. De sier at barns rettigheter i barnevernet skal styrkes, men det gjenstår å få på plass konkrete tiltak og forpliktelser som gjør dette til virkelighet. Å la barnevernloven bli en rettighetslov er derfor det eneste rette. Barn som trenger det må ha rett til hjelp når de trenger det, på samme måte som de har rett til helsehjelp og til å gå på skolen. I tillegg ser vi at det er stort sprik ennå, mellom de viktige politiske signalene og kommunenes mulighet til å gi barn et godt tilbud. Vi må understreke at det er en illusjon å tro at man kan styrke barns rettigheter i barnevernet uten å samtidig øke ressursene til barnevernet. På det punktet er stortingsmeldingen for vag og tam, sier Raanes.