Foto: Redd Barna/Susan Warner
Redd Barna er glad for at det i neste års statsbudsjett bevilges mer penger til utdanning.

Siden 2009 har støtten til utdanning gått ned, både som andel av den totale bistanden, men også i faktiske kronebeløp.

- Det er derfor gledelig å se at det nå bevilges mer til utdanning på neste års budsjett. Redd Barna håper dette er starten på en økt innsats for utdanning i årene frem mot 2015. Det er i tråd med Stortingets vedtak fra 2009 om at utdanning skal øke både i kroner og som andel av bistanden, sier Kjersti Okkelmo, seniorrådgiver på utdanning i Redd Barna.

 Budsjettforlik

Redd Barna mener at uten økt støtte til utdanning vil ikke tusenårsmålet om utdanning for alle nås innen 2015. 67 millioner barn går i dag ikke på skole og over 40 % av disse barna bor i konfliktberørte land. Økte midler til utdanning bør derfor kanaliseres mot disse landene. 

Det ble kjent i går at regjeringspartiene på Stortinget har inngått forlik med KrF om å flytte 100 millioner kroner i bistandsbudsjettet for neste år. I tillegg til utdanning er budsjettet til global helse, med fokus på barne- og mødrehelse, øket, noe Redd Barna også applauderer.

- Men vi har merket oss at selv om budsjetteksten vektlegger viktigheten av styrking av helsevesenet, rekruttering av helsepersonell til primærhelsetjenesten og langsiktig bærekraft og forutsigbarhet i helsetjenestene, så økes ikke de relevante postene til disse formål. Vi er derfor skuffet over at det heller ikke er noen økninger til disse formål i revidert budsjett, sier politisk rådgiver, Kim Terje Loraas. 

Foto: Redd Barna/Luca Kleve-Ruud
Redd Barna mener Stortinget må foreslå en opptrappingsplan for investeringer i helsesektoren i utviklingsland.

Må trappe opp

Verden mangler mer enn 3,5 millioner helsearbeidere, ifølge WHO. En satsning på et styrket helsevesen i utviklingsland gjennom en tydelig satsning på utdanning og rekruttering av helsearbeidere og rettferdig distribusjon av disse er helt nødvendig for å nå FNs tusenårsmål 4 og 5 om redusert barne- og mødredødelighet. Særlig er kvalifisert helsepersonell viktig for å få ned de tragisk høye dødstallene blant nyfødte.

Redd Barna mener derfor Stortinget må foreslå en opptrappingsplan for investeringer i helsesektoren i utviklingsland med vekt på utdanning og rekruttering av helsearbeidere og tilgang for fattige og marginaliserte grupper til helsevesenet. Denne opptrappingsplanen må komme i tillegg til, og bevege seg parallelt med, opptrappingsplanen for støtten til vaksineinitiativet GAVI, fram mot 2015.

Stortinget må sikre en prioritering av helsesektorstøtte og langsiktig oppbygging av bærekraftige helsesystemer. Tilgang av helsetjenester til fattige og marginaliserte grupper er en forutsetning for en rettferdig og bærekraftig utvikling innen helsesektoren og i samfunnet.

Redd Barna utfordrer derfor Stortinget til å sikre en slik opptrappingsplan fra og med budsjettet for 2013.