Foto: Statsministerens kontor
Gjør som FN sier, Jens! Det er oppfordringen fra Redd Barna og en rekke andre organisasjoner til statsminister Jens Stoltenberg.

Bakgrunnen for aksjonen er tvangsutsendelsene av asylsøkere som regjeringen har foretatt i det siste. Regjeringen bryter med FNs klare anbefalinger om hvor i verden man kan returnere asylsøkere. Norske myndigheter fikk kritikk fra FN etter å ha handlet i strid med FNs høykommissær for flyktningers råd da 30 avviste irakiske asylsøkere ble sendt i retur til Bagdad i desember 2009.

Redd Barna støtter denne folkeaksjonen og anbefaler alle å signere kravet. Les og signer brevet her > 

Det er Norsk Folkehjelp, Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) og Amnesty International som har tatt initiativet og mobilisert til en folkeaksjon på nettet for å få så mange som mulig til å skrive under på kravet om at Jens må gjøre som FN sier. Også Antirasistisk Senter, biskopen i Oslo, Den norske Helsingforskomité, Kirkens Bymisjon, Mellomkirkelig Råd og Norsk Misjon i Øst er med på aksjonen.

Barn rammes av asylpolitikken

Barn rammes også av asylpolitikken som regjeringen fører. Regjeringen har i løpet av det siste året lansert og iverksatt en rekke tiltak for å stramme inn den økte asylankomsten til Norge. Flere av tiltakene berører særlig enslige mindreårige asylsøkere. Dette er tiltak som er diskriminerende og som vil ha negative konsekvenser for barns rettigheter og barns særskilte behov for ivaretakelse, omsorg og trygghet.

Ett eksempel er den nye forskriften om at barn over 16 år skal gis begrensede tillatelser uten rett til fornyelse og skal bo på egne mottak for å vente på å bli returnert til hjemlandet den dagen de fyller 18 år. Et annet eksempel er at enslige mindreårige asylsøkere skal kunne returneres til det landet de søkte asyl først, gjennom Dublin II-forordningen.

Redd Barna er bekymret for at dette ikke gir vern mot at det blir begått brudd mot disse barnas rettigheter i landene de returneres til. Italia og Hella er eksempler på dette. Forslaget om å opprette omsorgssentre i hjemland som er preget av krig og konflikt og vanskelige levekår er nok et eksempel på et innstramningstiltak som berører barn direkte.

Følger ikke FNs anbefalinger

Redd Barna reagerer også sterkt på at utlendingsmyndighetene foretar en endringspraksis slik at enslige mindreårige i dag kan returneres til andre slektninger eller institusjoner i hjemlandet som ikke hadde omsorgsansvaret for barnet tidligere, uten at det er tilstrekkelig sikret at de barna returneres til har evne og vilje til å ta på seg et langvarig forpliktende omsorgsansvar, slik FNs høykommissær for flyktninger anbefaler.

Politikken som regjeringen nå fører er ikke forenelig med statens forpliktelser i henhold til FNs barnekonvensjon og anbefalinger fra FNs barnerettskomité. Forholdet mellom hensynet til barnets beste og innvandringsregulerende hensyn blir satt opp i mot hverandre, der det sistnevnte hensyn er tillagt uforholdsmessig stor vekt.

Mobiliseringen til folkeaksjonen vil finne sted på organisasjonenes hjemmesider og i ulike sosiale medier. Målet er innen kort tid å kunne overrekke regjeringen tusenvis av underskrifter fra nordmenn med kravet: Gjør som FN sier, Jens!