Foto: Redd Barna/Rebecca Jafari
Det er uakseptabelt å la barn lide for innvandringspolitiske hensyn, sier Thale Skybak i Redd Barna.

Det er en kjent sak for ansvarlige myndigheter at mange av ungdommene lider av alvorlige psykiske og fysiske lidelser som følge av frykten for retur.

Tirsdagens interpellasjonsdebatt var en mulighet for justisminister Anders Anundsen til å vise at regjeringen vil gjøre noe med ordningen. Den muligheten grep han ikke. Derimot viste han liten politisk vilje til å endre på dagens praksis, mener Thale Skybak, seksjonsleder i Redd Barnas Norgesprogram. 

- Det er uforståelig for oss hvis regjeringen ikke avskaffer midlertidig oppholdstillatelse for barn som søker asyl alene i Norge, sier Skybak. - Det er uakseptabelt å la barn lide for innvandringspolitiske hensyn.

Store menneskelige omkostninger

Foto: Redd Barna/Rebecca Jafari
Fem år etter ordningen ble innført, er det tydelig at de menneskelige omkostningene er store.

Redd Barna er en av mange aktører som advarte mot å innføre ordningen. Fem år senere er det tydelig at de menneskelige omkostningene er store. Flere av ungdommene har vært innlagt på psykiatrisk avdeling, og det finnes eksempler på selvskading og selvmordsforsøk.

Likevel fortsetter justisministeren å legitimere ordningen. Under sitt innlegg i gårsdagens debatt, sier Anundsen at innskjerpingen har hatt en effekt på antall enslige, mindreårige som er kommet til Norge og at sånn sett kan man si at effekten av endringen er ganske god.

- Dette er bare halve sannheten, mener Skybak. - Regjeringen ønsket med ordningen å gi et signal til andre barn om å legge ut på flukt. Dette argumentet er feilslått. Derimot har antallet enslige mindreårige asylsøkere til Europa økt i perioden, påpeker hun.

Under interpellasjonsdebatten forsvarte også justisministeren ordningen med at den kun gjelder barn som ikke har beskyttelsesgrunnlag.

- Det blir for lettvint å snakke om at barna ikke har beskyttelsesbehov, sier Skybak. 

Metodene må forbedres

Foto: Redd Barna/Hanne Bjugstad
"En alvorlig stor melding" var et resultat av samarbeid med de det gjelder: Barna som har erfaringer med Norges asylsystem.

Skybak mener også det er helt kritisk å videreutvikle og forbedre metodene for hvordan barnas situasjon blir belyst i asylforvaltningen. Redd Barnas samarbeid med barna det gjelder, viser hvor viktig dette er, mener hun.

- Arbeidet blant annet med En alvorlig stor melding viser at barna ikke skjønner hvor avgjørende betydning intervjuet har, sier hun. - Vi vet at barn som har traumatiske opplevelser finner det for vanskelig å løfte frem dette i intervjuene. Det er behov for å øke den barnefaglige kompetanse, forståelsen og erkjennelsen av de ulike årsakene til at barn flykter, og øke fokuset på barnespesifikk forfølgelse.

Utilstrekkelig advokathjelp

Foto: Redd Barna/Hanne Bjugstad
En alvorlig stor melding ble overrakt Stortinget i juni 2013, og avdekker situasjonen for barn i det norske asylsystemet.

Redd Barna har også motatt signaler om at mange enslige mindreårige får for tilfeldig og utilstrekkelig advokathjelp.

- Mange møter aldri advokaten sin, forteller Skybak. - En annen utfordring er at informasjon som kommer fram senere i en sak kan bli ansett å svekke barnets historie, heller enn å underbygge eller styrke historien. Det kan være svært gode grunner for at det tar lang tid å fortelle om vonde opplevelser.

Hun etterlyser også et bedre system for å fange opp hvordan enslige mindreårige har det på mottak. Redd Barna anser det som en stor svakhet at det ikke finnes et individuelt tilsyn i dag. - Konsekvensen er at barn som kan defineres som særlig sårbare ikke fanges opp, sier Skybak.

Til barnets beste?

- Vi kan ikke fortsette å la barn lide under offentlig ansvar med viten og. Den eneste gode løsningen for denne gruppen barn er å avskaffe ordningen med midlertidige oppholdstillatelser. Vi mener det ligger en iboende umulighet for å skape en trygg og god ramme for ungdommene, så lenge ikke 18 årsdagen fremstår som en trussel for dem, avslutter Skybak.

Redd Barna har bred dokumentasjon gjennom enkeltsaker, forskning og egen erfaring i arbeidet med enslige mindreårige til å slå fast at dagens ordning ikke er til barnets beste. Vi ber derfor regjeringen igjen om å avskaffe ordningen med midlertidig oppholdstillatelse.