Foto: Redd Barna/Ingrid K. lund
"Vi opplever derimot at regjeringen ikke forholder seg til den enkeltes sak, men setter grupper av barn opp mot hverandre," skriver leder av Redd Barnas Norgrasprogram i dette leserinnlegget.

Stoltenberg sier i Stortingets spørretime 21.mars at å endre politikk i asylbarnsaken vil være urettferdig overfor familier som har reist frivillig ut eller de om lag 600 barna som ble tvangsutsendt i fjor. Han sier dette handler om enkeltmennesker, og at vi må vi være rettferdige i behandlingen i enkeltsaker. 

Vi opplever derimot at regjeringen ikke forholder seg til den enkeltes sak, men setter grupper av barn opp mot hverandre. Vår erfaring er at dagens politiske praksis gjør at urett begås mot barn nettopp fordi de ikke behandles som mennesker med individuelle rettigheter.

Redd Barnas mandat er å sikre at alle barns rettigheter ivaretas. Dette er derfor vårt bilde av en ryddig, rettferdig og forutsigbar politikk:

En ryddig politikk innebærer at alle barn må få sin sak vurdert individuelt og uavhengig av foreldrenes situasjon og valg. Det innebærer at barna blir hørt og at en vurdering av barnets beste blir tillagt vekt. Det er i tråd med menneskerettighetene, som slår fast at alle barn har særskilte rettigheter. En konsekvens av at Stoltenberg sier at dette handler om enkeltmennesker er at ”asylbarna” ikke kan vurderes som en gruppe. Hvert barn skal få vurdert hva som er til deres beste, uavhengig av innvandringspolitiske hensyn.

En rettferdig politikk innebærer at alle barn i Norge har de samme rettighetene. Uavhengig av foreldrenes valg og om de opprinnelig er fra et annet land. Når norske foreldre gjør uheldige valg, beskytter staten barna. Det er urettferdig om dette ikke også gjelder asylbarn.

Regjeringen har flere ganger sagt at det er urettferdig at et tidsvindu åpnes for de 450 barna vi diskuterer i dag. Det er vi enige i. Et slikt vindu må alltid stå på gløtt. Barn skal på selvstendig grunnlag få vurdert om det har rett til å bli eller må returnere. Det er ikke det samme som å si at alle skal bli. Men ingen skal måtte behandles som en gruppe eller brukes som et verktøy for å sende signaler om norsk asylpolitikk.

En forutsigbar politikk setter ikke internasjonale lover og konvensjoner tilside på grunn av innenrikspolitiske interesser. Norge er blitt kritisert av FNs barnekomité for at barn som har tilbrakt mange år i Norge, kan bli sendt ut av landet, på tross av barnas tilknytning til riket. Komiteen har blant annet anbefalt Norge å ikke sende barn tilbake til utrygge steder og å alltid ta hensyn til barnets tilknytning til landet. Norge er forpliktet til å følge disse anbefalingene. Alle barn i Norge skal alltid kunne stole på at staten tar vare på deres rettigheter. Hvert enkelt barn skal kunne stole på at rettighetene i varetas uavhengig av hvor mange andre barn som er i liknende situasjon

En slik ryddig, rettferdig og forutsigbar politikk vil Norge kunne være stolt av.

Dette innlegget sto på trykk i Dagsavisen mandag 26. mars 2012