Budsjettet vil gi flere fattige barn 

Vi er skuffet over at Regjeringen ikke vil øke barnetrygden. Satsen for barnetrygden holdes fast på 970 kroner i måneden, viser forslaget til statsbudsjett for 2018 som regjeringen la fram torsdag. arnetrygden har dermed verken økt eller blitt prisjustert på 22 år. Også i 1996 var barnetrygden på 970 kroner.

– Det er veldig skuffende at man ikke øker barnetrygden, sier leder i Redd Barnas Norgesprogram Thale Skybak. Redd Barna mener i tillegg det er svært uheldig at regjeringen foreslår å fjerne skatteklasse 2.

– Hensikten med å få innvandrerkvinner ut i jobb er en god intensjon, men et slikt kutt vil ramme barna med umiddelbar effekt, fordi det ikke er realistisk at kvinnene kommer i jobb fra dag én. Dette vil gi flere fattige barn, sier Skybak.

Umusikalsk med færre kvoteflyktninger

Foto: Jonas Gratzer / Redd Barna

Regjeringen ønsker kun å ta imot 1120 kvoteflyktninger i 2018. Bakgrunnen for forslaget er at regjeringen har gjennomført Stortingets vedtak om overføring av 8000 syriske flyktninger for perioden 2015-2017, skriver regjeringen i statsbudsjettet.

– Redd Barna er svært skuffet. Det er veldig umusikalsk å ta imot så få kvoteflyktninger med tanke på hva som skjer i verden der 65,6 millioner mennesker er på flukt. Norge har det laveste antallet asylsøkere på flere tiår og vi har kapasitet til å ta imot flere, sier leder for politikk og samfunn Gunvor Knag Fylkesnes.

Sammen med 11 andre organisasjoner har Redd Barna bedt om at Norge tar imot 5000 kvoteflyktninger hvert år de tre neste årene.

Skolehelsetjenesten prioriteres ikke i budsjettet

Redd Barna er positive til at regjeringen trapper opp innsatsen mot vold og overgrep mot barn i statsbudsjettet. Men det har kun kommet en liten økning i de øremerkede midlene til skolehelsetjenesten og helsestasjonene, som er viktige for å kunne forebygge og avdekke overgrep. I følge anbefalinger fra Helsedirektoratet bør det minimum være 3,5 helsesøsterårsverk per 1000 elever i barneskolen. En kartlegging fra 2016 viser at ingen av landets fylker oppnådde minimumsanbefalingen.

- Dette er Redd Barna bekymret over, og mener det er behov for en økning i øremerkede midler i statsbudsjettet. De øremerkede midlene til forebyggende helsetjenester er gått opp marginalt. Det er behov for langt mer enn dette for å få en god nok helsesøsterdekning, økningen i statsbudsjettet tilsvarer kun et par ekstra stillinger, sier Thale Skybak, seksjonsleder i Redd Barna.

Bra at regjeringen styrker Statens Barnehus

- Det er bra at barnehusene blir styrket, både med medisinske undersøkelser og kapasitet. Men en av de store utfordringene med barnehusene er at tilbudet på landsbasis er veldig ulikt fra sted til sted. Redd Barna mener derfor det er viktig at det settes av midler til å evaluere barnehusene, sier Skybak.

Savner flere stillinger i barnevernet

- Vi er positive til en satsing på kompetanseløft og regner med at det brukes til å styrke arbeidet for å beskytte barn mot vold og overgrep. Men vi savner flere øremerkede stillinger i det kommunale barnevernet. Mange steder er det en stor knapphet på ressurser. Barnevernet trenger flere stillinger, slik de får ressurser og tid til å drive godt barnevern, sier Skybak.

Mer til bekjempelse av nettovergrep

Foto: Lisbeth Michelsen/Redd Barna
(Illustrasjonsbilde)

Politiet får 11 millioner kroner til å styrke arbeidet mot overgrep mot barn på internett. Dette mener Redd Barna er positivt, men peker på at det er flere instanser som må jobbe sammen for å beskytte barn mot overgrep på nett.

- Det er behov for å også styrke arbeidet mot overgrep på nett på barns oppvekstarenaer, sier Skybak.

Flott med gratis barnehage for asylbarn

Vi er veldig glade for at regjeringen nå innfører gratis kjernetid i barnehage for 2 og 3 åringer som bor på asylmottak, uavhengig av oppholdsstatus. Dette har vi jobbet lenge for, og det vil ha stor betydning for barn som lever i en unormal bosituasjon med begrensede muligheter for aktivitet og lek.

Mange av barna preges av usikkerheten som deres foreldre lever under, og et barnehagetilbud vil derfor kunne gi positiv stimuli fra andre barn og trygge voksne som vil være positivt for barnets utvikling, både hva gjelder språkutvikling og psykososial helse. Vi mener gratis kjernetid er en veldig godt start, men nå må vi sørge for at barna også får lovfestet fulltidsplass.

Nesten 1 prosent av BNP til bistand

Foto: Minzayar Oo / Redd Barna

Flott at regjeringen ønsker å følge opp Stortingets vedtak om at bistanden skal utgjøre 1% av Norges bruttonasjonalinntekt. Men 354 millioner kroner mangler på bistandsbudsjettet for at én-prosenten er oppfylt. Dette håper vi at Stortinget ordner i behandlingen.

Norske interesser skal ikke styre bistanden

Det er positivt at regjeringen legger opp til økt innsats i sårbare stater hvor behovene er størst, men tiltakene er nødt til å ta utgangspunkt i landenes nasjonale planer og behov.

- Det går ikke tydelig frem av budsjettet, men Redd Barna er bekymret for at det legges opp til en økt bistandsinnsats for å fremme norske interesser, blant annet tiltak for å redusere migrasjonspresset mot Europa og Norge, sier leder for politikk og samfunn Gunvor Knag Fylkesnes.

UDs egen strategi, som er styrende for denne innsatsen, inneholder blant annet en implisitt betingelse om at land som mottar norsk bistand må ta imot returer. Dette kommer til å gå ut over fattige og marginaliserte barn. Stortinget må sikre at norsk bistand brukes i tråd med Stortingets føringer og går til fattigdomsbekjempelse og frakobles norske egeninteresser.

Fortsatt sterk satsing på global helse og utdanning

I vår bestemte Stortinget at global helse og utdanning skal være en langsiktig prioritering i norsk utviklingspolitikk. Nå har Regjeringen fulgt opp med budsjettøkninger for 2018. Det er positivt at kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter er synlig gjennom flere deler av bistandsbudsjettet.

Det er bra at Regjeringen kommer med løfter om å prioritere utdanning til de mest sårbare barna. Regjeringen skal ha skryt for sin satsing på utdanning for barn som er rammet av krise og konflikt og at de vil videreføre dette i 2018. Det er også positivt at budsjettet trekker fram andre grupper sårbare barn som jenter og barn med funksjonsnedsettelser.

Vi er ellers veldig glade for å se at budsjettet tydelig vektlegger betydningen av god ernæring for barns overlevelse og læring.

Skatt for utvikling må synliggjøres i budsjettet

Regjeringen fortsetter satsningen på næringsliv og jobbskaping i utviklingspolitikken. Dette er viktig for å skape økonomisk vekst, men fører ikke nødvendigvis til fordeling og utvikling. Det er derfor på høy tid at arbeidet med skatt for utvikling revitaliseres og styrkes. I statsbudsjettet står det at programmet vurderes reetablert. Det er ingenting å vurdere, men må gjennomføres.

Samtidig er det beklagelig at ikke skattetekning bistand synliggjøres i kroner og øre i årets budsjett. Norge har forpliktet seg til å doble støtten til dette innen 2020, men vi kan ikke se at denne forpliktelsen innfris. Her må Stortinget følge opp.

Kritisk for sivilt samfunn

Regjeringen foreslår å kutte 48 millioner kroner i tilskudd til sivilsamfunnsorganisasjoner. Dette vil føre til et mindre mangfold av kritiske stemmer og i verste fall føre til nedleggelse av en rekke organisasjoner.

- Vi hadde ønsket at Regjeringen i en tid hvor sivilsamfunnet er under stort press i hele verden, ville øke, ikke kutte, støtten. De siste årene har det vært en dramatisk økning i angrep på det sivile samfunn, både fra stater, voldelige grupper og private aktører. Som en sterk forkjemper for demokrati, menneskerettigheter og ytringsfrihet bør Norge vise vei og ta modige grep for å snu en alvorlig negativ utvikling, sier leder for politikk og samfunn Gunvor Knag Fylkesnes.

Bra med bemanningsnorm i barnehagene

Foto: Nevruz Ebru Aksu / Redd Barna

Regjeringen foreslår en økning til tidlig innsats i barnehage og skole og at en bemanningsnorm i barnehager kommer på plass fra august 2018 (3 barn per voksen på småbarn, 6 barn per voksen på storebarn).

Redd Barna er positive til at regjeringen har satt av midler til tidlig innsats både i barnehagen og på småtrinnet i skolen og til en bemanningsnorm i barnehagene. Men vi er bekymret for hva satsingen til tidlig innsats vil gå til og om den vil føre til enda mer testing og kartlegging i barnehage og skole, noe vi mener ikke er til fordel for barna.

Positivt med mobbeombud

Redd Barna er glade for at regjeringen foreslår midler i statsbudsjettet for 2018 for å innføre lokale mobbeombud i hele landet, og at regjeringen skal følge opp og tydeliggjøre mandatene til mobbeombudene. Vi understreker at det er viktig at mobbeombudene må få bredt mandat som innebærer å være mobbeombud for alle barn fra barnehagen til videregående skoler.

Bra med mer midler til barnefaglig kompetanse

Kjempebra at Regjeringen foreslår å øke midlene til barnefaglig kompetanse i hele asylkjeden. Det er svært viktig at barn som søker asyl møter voksne som har kompetanse om hvorfor og hvordan barnets rett til å bli hørt skal og kan oppfylles. Det er også svært viktig at de møtes av voksne som har kunnskap om hvordan barn berøres av krig og væpnede konflikter.

For passive forslag for enslige mindreårige

Sett i lys av den alvorlige situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere på mottak er regjeringens forslag for passive, og tar ikke tak i roten til problemet.

Det er positivt at regjeringen opprettholder bevilgningen på om lag 50 millioner kroner til økt bemanning og barnefaglig kompetanse på asylmottak for enslige mindreårige asylsøkere over 15 år til tross for lavere ankomster. Men vi er skuffet over at regjeringen enda en gang ikke tar steg for å lovregulere omsorgstilbudet til barna og overfører omsorgsansvaret til barnevernet.

Det er skuffende at regjeringen vil opprettholde ordningen med regelverket som begrenser muligheten for varig opphold for enslige mindreårige uten behov for beskyttelse. Det er bredt dokumentert at denne ordningen er skadelig for barna.

Barnefattigdom på mottak

Foto: Rebecca Jafari / Redd Barna

I statsbudsjettet for 2017 foreslo regjeringen at ytelser til familier i mottak ikke skal overstige 10 000 kroner per måned.  I årets budsjett opprettholdes dette. Barn på mottak lever allerede langt under fattigdomsgrensen. Familienes dårlige økonomi oppleves som svært belastende for foreldrene og barna, og den økonomiske situasjonen gjør en allerede stressende og anspent hverdag enda vanskeligere. Dette er en liten innsparing for regjeringen, men det har enorme konsekvenser for familiene og barna.