Foto: Redd Barna/CJ Clarke
Rana har født to barn på et sykehus som ligger langt unna området hun bor. Hun forteller om forskjellsbehandling under fødselen, som følge av at hun bor i slumområder av Dehli.

Aldri har så mange mennesker bodd i by. 54 % av verdens befolkning bor i dag i urbane strøk, og FN anslår at i 2050 vil andelen være to tredeler. Byer har ofte blitt forbundet med velstand, bedre utbygde helse- og utdanningstjenester og bedre tilgang til disse tjenestene for befolkningen i byene.

Det stemmer fortsatt. Men samtidig bor 860 millioner mennesker i byene i utviklingsland som ikke nyter godt av byens tjenester.
- Byene er preget av stor og ofte økende ulikhet mellom de rikeste og de fattigste, sier Tove R. Wang, generalsekretær i Redd Barna.

Spesielle utfordringer i byene

I dag lanserer Redd Barna en rapport om de urbane fattige mødrene.

- Tilstandsrapporten om verdens mødre ser både på ulikhet knyttet til barns mulighet for overlevelse og ulikhet i tilgang til helsetjenester, mellom de fattigste og de rikeste i et utvalg byer, sier Wang.

- Når det gjelder barns overlevelse har myndighetene og sivilt samfunn jevnt over hatt mye mer fokus på rurale strøk enn urbane strøk. Men da har man glemt å se på de særskilte utfordringene som finnes i byer. Det gjelder slummen, med dårlig vann- og sanitærforhold, uregistrerte beboere med svært dårlig tilgang til helse og utdanning, imigrantbefolkning som møter språklige og kulturelle barrierer i møte med helsevesen, dårlig utbygd infrastruktur, dårlige levekår og så videre, sier Wang.

Ikke tilgang til sykehusene

I storbyene finner man de mest moderne sykehusene med de best kvalifiserte legene. Samtidig har ofte ikke de fattigste reell tilgang til dem fordi man må betale for helsetjenester.

I Dehli er det for eksempel bare 19 % av de fattigste mødrene som får kvalifisert hjelp under fødselen, mot 99 % av de rikeste mødrene. Vi vet at kyndig hjelp fødselshjelp er et av de viktigste tiltakene for å få ned mødre- og barnedødeligheten. Ved å innføre gratis helsetjenester for gravide og barn under fem år vil det være et viktig skritt i riktig retning for at flere barn skal oppleve å vokse opp.

Washington DC på listen

Rapporten viser også at stor ulikhet er tilfelle i OECD-land, ikke bare fattige land. For eksempel har barn født i de fattigste områdene i Washington DC ti ganger høyere sannsynlighet for å dø i løpet av sitt første leveår enn barn født i de rikeste områdene av byen.

- Rapporten Redd Barna lanserer i dag er viktig, fordi man i liten grad tidligere har sett på den særskilte situasjonen for barn i de urbane områdene. Redd Barna arbeider for at alle barn, uavhengig av hvor man er født, skal ha like muligheter til å overleve og vokse opp, avslutter Wang.

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.