Foto: Christina Krüger (illustrasjon)
Barn og ungdom som av ulike grunner er i kontakt med barnevernet, er en gruppe som generelt er langt mer utsatt for krenkelser og overgrep via nettet enn annen ungdom.

Rapporten "Omsorg på nettet: er det mitt ansvar? Barnevernets utfordringer i å møte overgrep på internett" er skrevet av journalist Silje Berggrav, på oppdrag for Redd Barna.

Redd Barna bestilte rapporten fordi vi var bekymret over at barnevernsansatte virker som de har lite kunnskap og erfaring med ungdoms sosiale liv på nettet, og derfor ikke har et bevisst forhold til hvordan de kan bidra til å beskytte barna. Barn og ungdom som av ulike grunner er i kontakt med barnevernet, er en gruppe som generelt er langt mer utsatt for krenkelser og overgrep via nettet enn annen ungdom.

Usikre barnevernsansatte

Berggrav har dybdeintervjuet 18 barnevernsansatte og fagfolk med nær tilknytning til barnevernet. De aller fleste som ble intervjuet hadde erfaring med eller kjente til saker der klienter hadde hatt nettkjærester, møtt fremmede de hadde truffet på nettet og utsatt seg for situasjoner informantene selv betegnet som risikable.

Foto: Redd Barna
Mange barn og unge bryker mye tid på å chatte på nett.

Til tross for dette var mange usikre på hvordan de skal håndtere slike saker. De følte at de ikke har tilstrekkelig kunnskap om nye medier til å ta det opp på en skikkelig måte. Mange vegrer seg mot å stille spørsmål om klienters seksualliv og seksuell utprøving på nettet, og synes det er lettere å ta tak i problemområder som oppleves som mer synlige og akutte. Enkelte pekte også på generasjonsforskjeller innad i barnevernet, og uenighet om i hvilken grad man skal bruke ny teknologi for å treffe ungdom framfor tradisjonell oppsøkende virksomhet.

Barns risikoatferd

"Jeg jobbet en periode med ei jente som bodde på en institusjon. Vi visste at hun hadde kontakt via nettet med en mann og en kvinne som bodde langt unna, men vi forsto aldri hva dette forholdet gikk ut på. Hun fikk stadig tilsendt gaver. En dag rømte jenta, og vi klarte ikke oppspore henne. Det viste seg senere at hun hadde truffet paret og var blitt brukt i pornofilmer sammen med kvinnen. Den saken var veldig vanskelig. I ettertid så vi at om vi hadde vært tøffere, tatt fra henne pc-en og telefonen over lang tid, kunne vi hjulpet henne på helt annen måte. Vi var veldig redde for henne, vi visste bare ikke hva vi skulle gjøre."

Foto: Christina Krüger (illustrasjon)
Det er nødvendig å plassere og forankre ansvaret for hvem som skal beskytte barn mot seksuelle overgrep på nettet, står det i den nye rapporten.

Sitatet er hentet fra rapporten som lanseres i dag. Dette er en av svært få studier som er gjort nasjonalt og internasjonalt på hvordan hjelpeapparatet forholder seg til barns risikoatferd på internett.

Redd Barna håper rapporten på sikt vil kunne bidra til at barnevernsansatte får den nødvendige kompetansen til å forholde seg aktivt og engasjert til unge klienters nettbruk, og dermed bidra til å forebygge, avverge og avdekke overgrep og krenkelser mot en allerede utsatt gruppe barn og ungdom. Redd Barna kommer i rapporten med flere forslag til tiltak som kan bedre barnevernsbarnas situasjon og de ansattes forhold til barn og unges nettbruk:

 • Ansvarliggjøring
  Det er nødvendig å plassere og forankre ansvaret for hvem som skal beskytte barn mot seksuelle overgrep på nettet. Det er behov for mer helhetlig og systematisk innsats for å kvalifisere barnevernet til å kartlegge og håndtere slike saker. Barne- og likestillingsdepartementet bør utarbeide en plan som plasserer ansvaret for å kartlegge, definere og håndtere seksuelle overgrep.
 • Kompetanseheving
  Økt kompetanse om håndtering av risikoatferd på nettet framstår som det viktigste tiltaket overfor ansatte i barnevernet. Det bør arrangeres kurs og seminarer for de ansatte. Redd Barna foreslår også at det utarbeides en faglig veileder for barnevernet med utgangspunkt i funnene gjort gjennom denne studien. Veilederen skal tilbys aktuelle barnevernsetater og institusjoner.
Foto: Christina Krüger (illustrasjon)
Av de 18 barnevernsansatte som ble intervjuet til rapporten kjente til saker der klienter hadde hatt nettkjærester, møtt fremmede de hadde truffet på nettet og utsatt seg for situasjoner informantene selv betegnet som risikable.
 • Forbedre fagutdanningen
  Nettproblematikken må inn i fagutdanningen. Kunnskap om og handlingsalternativer for alle former for internettrelaterte overgrep bør inn som en obligatorisk del i barnefaglige studieretninger ved universiteter og høgskoler.
 • Innarbeide nettperspektivet
  Barneverntjenesten i hver enkelt kommune må pålegges å utarbeide et sett med rutiner for hvordan nettproblematikk integreres i kartleggingen av unge klienter.
 • Forskning
  Myndigheten bør stimulere forsknings- og kompetansesentra til ytterligere studier av ungdoms nettbruk og risikoatferd.
 • Bedre fokus på behandling
  Både i barne- og ungdomspsykiatrien og helsevesenet for øvrig er det stort behov for økt kompetanse på behandlingsstrategier for denne sammensatte gruppen ofre, og på hvordan de kan oppmuntres til å ta imot hjelp når de har et behov for det.
 • Ungdoms medvirkning
  Referansegrupper med ungdom i og utenfor barnevernets klientgrupper kan og bør brukes i utformingen av kompetanse- og informasjonsopplegg på alle nivåer.


Les rapporten her >