Foto: Lisebeth Michelsen
Et av forslagene i rapporten går ut på at barnevernet må komme ut av kontorene sine, og møte barn og unge der de er. Dette kan for eksempel gløres ved at barnevernet kommer på skolebesøk, eller ved at det blir ansatt barnevernsarbeidere på skolene.

Den 5. desember gjennomførte Redd Barna en rundebordskonferanse om barns rett til å bli hørt i barnevernet. Formålet var å innhente erfaringer og kunnskap fra folk som på ulikt vis kjenner virkeligheten, om hvordan man kan styrke oppfyllelsen av barns rett til å bli hørt i barnevernet. Både FNs barnekonvensjon og barnevernloven slår fast at barn har rett til å uttrykke og få vektlagt sine meninger i alle saker som angår barnet. På tross av dette møter barns rett til å bli hørt på store utfordringer i dagens barnevern.

Konkrete forslag

Deltakerne på rundebordskonferansen representerte unge med ulike erfaringer som brukere av barnevernets tjenester, og ulike voksne fra barnevernets praksisfelt, forskningsetater og organisasjoner. I konferansen stilte de alle på lik linje, de satt sammen ved samme bord og diskuterte. Resultatet ble til rapporten

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.
. Den er basert på de ulike deltakernes kunnskap og erfaringer med barnevernet, og deres forslag til endringer. Rapporten har nå blitt overlevert til barneminister Inga Marte Thorkildsen. Redd Barna vil særlig oppfordre ministeren til å ta med seg erfaringene, synspunktene og ikke minst de konkrete forslagene, inn i arbeidet med den forestående Stortingsmeldingen/proposisjonen om barnevernet.

Foto: Redd Barna/Mai Simonsen
Barneminister Inga Marte Thorkildsen er glad for å få råd mens hun arbeider med en Stortingsmelding om barnevernet. Hun vil at udanningssystemet for barnevernsarbeidere skal fokusere mer på hvordan man best kan snakke med barn.

Ta barn på alvor

Det gis mange råd i rapporten. Blant annet må barnevernet snakke mer med barn på deres premisser, og ta synspunktene deres på alvor. Barnevernet må også bli flinkere til å nå ut til barn, for eksempel ved skolebesøk, eller ved å ansette barnevernsarbeidere på skolene, på lik linje med helsesøstrene. Barn ønsker også å være mer direkte involvert i det barnevernet skriver om dem, og det blir foreslått å etablere egne brukerråd med barn og unge som er i barnevernet.

- Jeg vil takke alle som har vært med for deres tilbakemeldinger, erfaringene deres vil bli lyttet til. Barn skal oppleve at vi tar dem på alvor, sier barneminister Inga Marte Thorkildsen.

Hun jobber nå med en Stortingsmelding om barnevernet.
- Alle barn skal ha likt vern. Også barn under sju år skal bli hørt. Og vi må ha et godt tilsyn med barnevernsinstitusjoner og fosterhjem. Vi må få lagt om utdanningene, slik at de som skal jobbe med barn, lærer seg å snakke med barn. Dessuten må barnevernet komme ut av kontorene, sier Thorkildsen.