Foto: Redd Barna/Kristin Sommerseth
Inga Marte Thorkildsen vil innføre nulltoleranse for vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Hun har vært pådriver for den nye strategien, som inneholder 42 tiltak.

Strategien«Barndommen kommer ikke i reprise- strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og unge» ble i dag lagt frem for et fullsatt pressekorps i Kværnerdalen barnehage. Strategien er resultatet av et samarbeid mellom Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD), Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Strategien bygger på kunnskap fra både forskningsmiljøer, fagmiljøer og praksisfeltet, og ikke minst ungdom selv. Redd Barna har deltatt og gitt innspill underveis.

Kamp mot tabuer

- Det tar i gjennomsnitt 17 år før ofre for vold eller seksuelle overgrep forteller om dette. Derfor er det viktig å stille spørsmål. Kampen mot tabuene er jobb nummer 1, fordi tabuene er overgripernes beste venn. Vi vil skape mer åpenhet, mer kunnskap og bedre forståelse for hva vold og overgrep handler om, og hvilke konsekvenser det har for barn og unge, sier barneminister Inga Marte Thorkildsen.

Tiltakene i regjeringens strategi involverer barnehager, skoler, helsevesen og justissektor. Strategien legger vekt på tidlig innsats, forebygging og tverrfaglig samarbeid.
- Redd Barna er glade for at det endelig legges frem en egen strategi som retter seg mot barn og unge. Det er viktig at barn i risikogrupper fanges opp tidlig og får støtte, hjelp og oppfølgning. Rett hjelp til rett tid er avgjørende for å sikre barn beskyttelse og en trygg barndom, sier Kaja Hegg, rådgiver i Redd Barna.

Foto: Redd Barna/Kristin Sommerseth
Jonas Gahr Støre vil styrke både helsestasjonene, skolehelsetjenesten og allmennhelsetjenesten på kompetansen om vold og overgrep.

Være tidlig ute

Helseminister Jonas Gahr Støre sier at vold er et helseproblem, og at regjeringen skal sørge for at helsetjenesten er tidligere ute ved mistanke om vold eller overgrep.
- Vi må være veldig tidlig ute der det er en risiko. Vi skal forsterke helsestasjonene og skolehelsetjenesten. Vi må også sørge for at kompetansen på vold og overgrep kommer inn i allmennhelsetjenesten, sier Støre.
Redd Barna synes det er positivt at helsetjenesten skal bli bedre på å avdekke mishandling, vold, overgrep og omsorgssvikt.
- Hvis disse tiltakene lykkes, så vil det virkelig bety en forskjell. Det må også følges opp tverrfaglig, slik at de som avdekker og varsler om mistankene sine, kan kjenne seg trygge på oppfølgningen videre, sier Hegg.
Kunnskapsminister Kristin Halvorsen lover på sin side å sørge for at skoler og barnehager blir flinkere til å avdekke og håndtere overgrep.

Foto: Redd Barna/Kristin Sommerseth
Rådgiver Kaja Hegg og Redd Barna kommer til å følge med på hvordan strategien blir fulgt opp av den neste regjeringen. Inga Marte Thorkildsen håper tiltakene blir gjennomført uavhengig av hvem som kommer i regjering, og har sørget for midler på BLDs budsjett.

Følge opp strategien

Strategien omfatter også behandlingstilbud til ungdom som forgriper seg på andre, og bekjempelse av overgrep som blir begått via internett. Redd Barna har kommet med innspill til begge temaene, og synes det er bra at regjeringen nå setter fokus på dette. Justisdepartementet vil styrke politiets innsats mot besittelse og deling av overgrepsmateriale på internett, og redusere ventetiden for dommeravhør.
Strategien legges frem nå, bare én uke før stortingsvalget. Men Inga Marthe Thorkildsen, som har vært pådriveren for strategien, håper at den kommende regjeringen vil gjennomføre tiltakene.
- Uansett hva slags regjering vi får, så må det satses knallhardt på dette. BLD legger 40 millioner kroner på bordet i neste års budsjett, så noe vil uansett bli gjennomført. Dessuten håper jeg at de minste barna blir satt først uavhengig av hvem som sitter i regjering, sier Thorkildsen.
Redd Barna kommer til å følge nøye med på oppfølgingen av strategien.
- Vi vil kreve at det settes av midler til å gjennomføre disse tiltakene, og at engasjementet for barn og unge opprettholdes, sier Hegg.