Nå dør fire millioner færre barn under fem i året enn i 1990, viser rapporten ”Progress in Child Well-being”, som er laget av uavhengige Overseas Development Institute.

I tillegg viser rapporten at 56 millioner flere barn begynte på skolen mellom 1999 og 2009. Antallet barn som ble fysisk og psykisk hemmet i utviklingen på grunn av kronisk underernæring sank også med over en fjerdedel mellom 1990 og 2008. Og 131 land vaksinerer nå 90 prosent av barna mot difteri, stivkrampe og andre store barnesykdommer kan forhindres, som meslinger. I 1990 var det kun 63 land som vaksinerte barna på denne måten.

Foto: Redd Barna/ Karin Beate Nosterud
Ved å blant annet investere i flere helsearbeidere, har antall barn som ble fysisk og psykisk hemmet i utviklingen på grunn av kronisk underernæring sunket med over en fjerdedel mellom 1990 og 2008.

Bistand fungerer

– Rapporten viser tydelig at bistand virker når den støtter lands egne utviklingsstrategier. Millioner av barn overlever nå takket være bistand og politisk vilje i utviklingsland til å fordele ressurser og satse på velferd for alle. Rapporten imøtegår mye av kritikken bistanden har møtt den siste tiden, sier Line Hegna leder for informasjon og politikk i Redd Barna.

Andre viktige faktorer til at barns velferd er kraftig forbedret:
• innsatsvilje og lederskap fra nasjonale myndigheter
• økonomisk vekst kombinert med sosiale investeringer
• velfungerende bistandsprogrammer rettet mot de mest marginaliserte gruppene
• ny teknologi og innovasjon

Rapporten viser at bistand fungerer best i samspill med disse andre faktorene. Men bistanden kan også fylle huller i velferdstilbudet på egenhånd i land med dårlig styresett.

Foto: Redd Barna
Rapporten viser at bistand fungerer best i samspill med flere andre faktorer. Men den belyser også hvordan bistanden kan også fylle huller i velferdstilbudet på egenhånd i land med dårlig styresett

Bedre vilkår for barn

De landene i Afrika sør for Sahara som har mottatt mest utviklingshjelp det siste tiåret, har hatt størst fremgang når det gjelder å bedre barns levekår. I snitt har landene som mottar mye bistand lavere barnedødelighet og færre underernærte barn enn landene som får lite bistand.  

I mellominntektslandene – som mange land i Latin-Amerika og India – har bistanden hatt en viktig katalyserende effekt fordi den sprer kunnskap om hvilke metoder som fungerer best, viser rapporten.

Undersøkelsen viser hvordan Botswana fikk en markant nedgang i antall barn som ble født med HIV, takket være et bistandsfinansiert program for å redusere smitten mellom mor og barn. I Bangladesh sank barnedødeligheten tilsvarende etter en langvarig satsing på barnehelse fra internasjonale giverland og bistandsorganisasjoner.

Foto: Redd Barna/ Anna Kari
Selv om utviklingen er positiv, er det mange utfordringer i vente. Det er særlig barna i konfliktrammede land dette går utover. Ujevnhetene mellom fattig og rike vedvarer, og i noen tilfeller øker.

Flere utfordringer i vente

Samtidig som rapporten fremhever den positive utviklingen for barn de siste 20 årene, belyser den utfordringene vi har i vente. Framgangen har vært særlig svak i konfliktrammede land. Og stort skille mellom fattige og rike er en vedvarende og i noen tilfeller økende utfordring.

– Rapporten viser at økonomisk vekst alene ikke er nok for å sikre barns velferd. Utviklingsminister Heikki Holmås’ store prosjekt bør bli rettferdig fordeling og lik tilgang til velferd for alle. Det vil kreve økt bistand til sosiale sektorer og at fordeling og lik tilgang til velferd gjennomsyrer norsk utviklingspolitikk, sier Line Hegna.

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.