Foto: Redd Barna/Mats Lignell
FNs barnekonvensjon sier at statene skal bruke det maksimale de har av tilgjengelige ressurser for å innfri barns rettigheter. Fattige land er mye mindre rustet til å innfri disse rettighetene når pengene forsvinner.

Det sa Monica Sydgård på debatten Korrupsjon og kapitalflukt, eller åpenhet? på Litteraturhuset i Oslo 20.mars. Debatten var arrangert av Publish What You Pay Norge, Redd Barna og KLP. Den omhandlet hvilke åpenhetstiltak man trenger for å kunne stoppe kapitalflukt og korrupsjon.

Korrupsjon og kapitalflukt er en viktig grunn til fattigdom og ulikhet i verden, og utgjør trolig mer enn ti ganger den totale bistanden i verden. Det er estimert at utviklingsland taper 160 milliarder amerikanske dollar i skatteinntekter hvert år på at selskaper snyter på skatten. Til sammenlikning er den totale bistanden på 129 milliarder amerikanske dollar (2010). Dette er penger fattige land kunne brukt til å redde liv, utviklet bedre helsetjenester og utdanningstilbud eller andre typer velferdstilbud som kunne styrket barns rettigheter i landet.

I følge våre estimater hadde 86 000 flere barn under fem år overlevd hvert år dersom pengene som forsvinner i skatteunndragelser hadde blitt i landet. Det vil si 1.4 millioner barn de siste 15 årene. Disse beregningene forutsetter at midlene blir fordelt på samme måte som i dag.

Invester i barn

FNs barnekonvensjon sier at det er staters ansvar å innfri barns rettigheter. Den sier også at statene skal bruke det maksimale de har av tilgjengelige ressurser for å innfri disse rettighetene. For å få til dette trenger staten penger. Men fattige land er mye mindre rustet til å innfri disse rettighetene når pengene forsvinner.

Redd Barna styrker stadig vårt påvirkningsarbeid i alle land for å øke landenes investeringer i barns rettigheter og velferd. Målet er at stater og donorer verden over skal investere mer i barn, og at investeringene skal være av bedre kvalitet. Vi gjør dette arbeidet systematisk ved å analysere offentlige budsjetter og å arbeide for økte investeringer i sosiale sektorer og for at investeringene skal nå de fattigste barna. Redd Barna kommer også til å jobbe mer systematisk for å fremme tiltak for progressive skatter og mot kapitalflukt som kan sikre statene økte inntekter.

Åpenhet er avgjørende

For å kunne gjøre dette arbeidet er vi helt avhengige av økt økonomisk åpenhet. Åpenhet er avgjørende for at landets borgere skal kunne holde både myndigheter og selskaper ansvarlig for at statens inntekter blir brukt der de skal. Dessuten er åpenhet helt nødvendig for å sikre at myndighetene i lavinntektsland (og andre land for den del) får det innsynet de trenger for å sikre at staten får sine rettmessige inntekter fra selskaper og personer i landet.

Foto: Redd Barna/Karin Beate Nøsterud
Med økonomisk åpenhet kan landets borgere holde både myndigheter og selskaper ansvarlig for at statens inntekter blir brukt der de skal.

Publish What You Pay Norge har foreslått å innføre en utvidet land-for-land rapportering, det vil si at selskaper er forpliktet til å rapportere om økonomiske forhold i hvert enkelt land de er registrert i. Selskapene vil da måtte rapportere på hvor mye de henter ut, hvor store inntekter og kostnader de har og hvor mye profitt de har. Redd Barna støtter dette forslaget og ønsker at denne rapporteringen skal gjelde for alle industrier, ikke bare utvinningsindustrien. Regjeringen har lovet å innføre en form for land-for-land rapportering innen 2014, men om denne formen for rapportering er tilstrekkelig for å kunne bekjempe skatteunndragelser er uklart.

Åpenhetskonvensjon neste steg

I tillegg til lovgivning Norge kan innføre her hjemme, mener Redd Barna at man også bør fremme dette på den internasjonale arena. Da er signalene fra regjeringen om å fremme en internasjonal åpenhetskonvensjon lovende. En konvensjon kan bidra til å skape varige endringer og å få en slutt på de enormt skadelige skatteparadisene. Parallelt bør Norge støtte denne kampen nedenfra – støtte til et sterkt sivilsamfunn og uavhengig presse er avgjørende for å skape åpenhet, demokratisering og en ansvarlig stat.