Foto: Redd Barna/Rebecca Jafari
De fleste som må flykte fra hjemmene sine, ender opp som flyktninger i eget land – eller i naboland. Men noen kommer også til Norge.

Til enhver tid bor det flere tusen barn i norske asylmottak. Mange av dem har bodd der i mer enn tre år.

Barna kommer fra mange forskjellige land, de tilhører forskjellige religioner, og de har opplevd svært ulike ting i hjemlandene sine. Noen kommer direkte fra hjemlandet, mens andre har vært i ett eller flere land før de kommer til Norge. De fleste barn kommer til Norge sammen med en eller begge foreldre eller andre familiemedlemmer. Andre barn kommer helt alene som enslige mindreårige asylsøkere.

Disse barna, enten de er alene eller sammen med familie, er spesielt sårbare og har ekstra behov for omsorg og trygghet, noe som skal ivaretas av den norske stat gjennom utlendingsmyndighetene og barnevernet.

Foto: Redd Barna/Jon Wang
Redd Barnas frivillige har jevnlige aktiviteter sammen med barn på mottak rundt i Norge. Her fra et malekurs på Hvalstad.

Å være på flukt vil si det motsatte av å ha det trygt. Det betyr at man har foreldre som opplever krise, og som også har mistet kontroll over sin egen og familiens fremtid. Det innebærer at alt man hadde er borte. Hus og hjem, arbeid, venner, naboer, besteforeldre og kanskje også foreldre og søsken.

I tillegg er alt man møter i det nye landet ukjent og nytt. Det kan for mange oppleves forvirrende og skremmende. En tilværelse som asylsøker kan derfor føre til store psykososiale belastninger. Det er viktig at barn har en trygg base og utsikt til en trygg fremtid for å ivareta en god barndom og helse. Mange barn som søker asyl opplever ikke dette i Norge i dag.

Alle barn har rett til å søke om asyl, og Barnekonvensjonen gir oss klare forpliktelser til å sikre alle barn omsorg og beskyttelse når de trenger det. Barnekonvensjonen slår fast at alle barn har de samme rettighetene.

Redd Barnas arbeid med barn på flukt

Vi har i mange år jobbet for at barn og unge som søker asyl i Norge skal ha de samme rettighetene som alle andre barn her i landet. Dette er en viktig og prioritert oppgave.

Som en rettighetsbasert organisasjon ønsker Redd Barna å virkeliggjøre rettighetene til barn som søker asyl ved å jobbe aktivt for at myndighetene skal sikre omsorgstilbud og tilfredsstillende livskvalitet for alle barn. Vi jobber for å synliggjøre at også barn som søker asyl først og fremst er barn, med de samme behov som andre barn i Norge.

Av Barnekonvensjonen kommer det klart frem at alle handlinger som angår barn først og fremst skal ta hensyn til barnets beste og at ingen barn skal forskjellsbehandles. Redd Barna har lenge kjempet for at dette skal ivaretas av myndighetene og at alle enslige mindreårige asylsøkere blir behandlet etter kravene i "Lov om barnevernstjenester" – også de over 15 år. I dag er nemlig omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år overført til barnevernet, mens UDI har omsorgsansvaret for de mellom 15 og 18 år. Denne gruppen bor i egne avdelinger på asylmottak, og får mindre oppfølging. 

Redd Barna jobber for å redusere oppholdstiden for barn i mottak og for å bedre deres hverdag. Blant annet følger vi aktivt opp kritikken fra FNs barnekomité om Norges oppfølging av Barnekonvensjonen.

I 2013 laget vi «En alvorlig stor melding fra barns om søker asyl i Norge», som en del av kampanjen Først og fremst barn. Meldingen  består av tekster og  tegninger ,og er barnas eget budskap til Stortinget og til alle voksne som møter, snakker med, bestemmer over og har noe å si for barn som søker asyl i Norge, og  blir aktivt brukt i vårt påvirkningsarbeid.

Foto: Redd Barna/Rebecca Jafari
Redd Barna har stort fokus på barn på flukt. Som frivillig kan du være med på å bedre hverdagen på asylmottak gjennom å delta i aktiviteter med barna som bor der, og du kan bidra til at barn og familier som har fått oppholdstillatelse blir kjent med sitt nye nærmiljø.

Redd Barna har per i dag flere prosjekter for å rette søkelyset på situasjonen for barn som søker asyl og øke forståelsen blant befolkningen, fagfolk og beslutningstagere.

Doktorgradsprosjekt om unge asylsøkerbarns helhet og sammenheng:
Fokus på nyankomne flyktningbarn mellom tre og fem år som går i barnehage i Norge, for å undersøke om barnehagetilbudet og tilhørende pedagogiske program bidrar til en bedring av unge asylsøkende barn sin livskvalitet og en styrking av deres psykososiale helse.

Doktorgradsprosjekt om tid i mottak og psykisk helse blant enslige mindreårige:

Målsettingen er å bidra med ny kunnskap om betydningen av oppholdstid i mottakssenter og sosio-kulturell tilpasning for EMA’s psykiske helse ved å undersøke om

  1. nivå i depresjon, posttraumatiske stressplager og etnisk identitet varierer i forhold til hvor lenge de oppholdt seg i mottakssenter;
  2. nivå i posttraumatiske stressplager og depresjon varierer i forhold til hvor robust ungdommenes etniske identitet er (deres etniske identitets status);
  3. kulturkompetanse og etnisk identitet predikerer endringer i posttraumatiske stressplager og depresjon.

Prosjektet Over eller under 18 år? er en kartlegging av dagens praksis for aldersvurderinger i asylsaker, med anbefalinger om tiltak for å styrke rettssikkerheten for barn som søker beskyttelse i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom NOAS og Redd Barna, med støtte fra ExtraStitelsen.

Studie om barnevernets arbeid med barn i asylsøkerfasen og faglige utfordringer og barrierer i mottaksapparatet. Målet med prosjektet er å belyse barnevernets ansvar for barn som bor på mottak, enten sammen med foreldre (medfølgende barn) eller barn som bor alene (enslige mindreårige). NTNU samfunnsforskning gjennomfører studiet på oppdrag fra Redd Barna, med støtte fra Stiftelsen Wøyen.

Foto: Redd Barna/Rebecca Jafari
Barn som søker asyl i Norge er først og fremst barn.

Kampanjen Først og fremst barn
I 2012 og 2013 gjennomførte Redd Barna kampanjen Først og fremst barn. Målet med kampanjen var å synliggjøre at også barn som søker asyl først og fremst er barn – med de samme behov og rettigheter som andre barn i Norge.

Dette gjorde vi blant annet gjennom en fotoutstilling om barndom i asylmottak, hvor fotograf Rebecca Jafari i over et halvt år fulgte hverdagen til barn og unge som bor i asylmottak. Utstillingen består av fotografier av deres barndom og utdrag fra samtaler med barna. Utstillingen er fremdeles på turnè rundt om i landet, se mer her >

En annen hovedaktivitet var å lage Den alvorlig store meldingen fra barn som søker asyl i Norge. Det er barnas egen melding til Stortinget, men også til alle voksne som møter, snakker med, bestemmer over og har noe å si for barn som søker asyl i Norge. Den er bokstavlig talt alvorlig stor for at man ikke kan unngå å se den og dens viktige innhold, for ett eksemplar er trykket opp til å bli nesten halvannen meter høy og nesten èn meter bred.