Foto: Nora Lie
Redd Barnas generalsekretær, Birgitte Lange.

Redd Barnas verdier bygger på FNs konvensjon om barnets rettigheter og menneskerettighetserklæringen.

Redd Barna bygger på individuelt medlemskap. Vi er en landsdekkende organisasjon hvor medlemmene kan være organisert i Redd Barna-grupper eller være medlemmer i den selvstendige ungdomsorganisasjonen Press. En hver som slutter seg til Redd Barnas formål kan bli medlem.

Redd Barna har styrende organer og tre faste komiteer på tre nivåer:

Landsmøtet er Redd Barnas høyeste myndighet og møtes hvert tredje år. Her møter valgte representanter fra Redd Barna-gruppene fra hele landet og velger bl.a. medlemmer til medlemsstyret og hovedstyret.

Redd Barnas medlemsstyre 
er bindeleddet mellom medlemmene, hovedstyret og Redd Barnas administrasjon. Medlemsstyret skal være rådgivende for Redd Barnas utviklingsarbeid i Norge og internasjonalt. 

Medlemsstyret representerer medlemmene og skal fremme medlemmenes synspunkter inn i organisasjonen. Det er medlemsorganisasjonens øverste organ mellom landsmøtene. Medlemsstyret velges av landsmøtet og består av 15 medlemmer og seks varamedlemmer som rekrutteres blant aktive frivillige i Redd Barna. Det samles til møter to ganger i året, og arbeider resten av året i tematiske grupper.

Medlemsstyret utøver tilsyn med organisasjonen, de har ansvar for regnskapsrapportering og kontrollfunksjoner. Medlemsstyret utarbeider også handlingsplan for Redd Barnas frivillige innsats og fastsetter organisasjonens vedtekter. En viktig oppgave for medlemsstyret er å følge opp handlingsplanen for medlemsaktiviteten.

Medlemmene i medlemsstyret er lyttepost ut i regionene. De fanger opp og formidler innspill og synspunkter fra medlemmene til hovedstyret og administrasjonen. De skal ha en aktiv rolle mot medlemmene, og bidra til økt engasjement.

Medlemsstyret er med på å arrangere ulike møteplasser i samarbeid med ansatte på regionkontorene. I perioden 2018-2021 ledes medlemsstyret av Cecilie Lund.

Hovedstyret skal sørge for strategisk utvikling, forsvarlig forvaltning og organisering av virksomheten, og i nødvendig utstrekning fastsette planer, retningslinjer og budsjetter for Redd Barnas virksomhet. Hovedstyret har 10 medlemmer og syv varamedlemmer og møtes normalt 6-7 ganger pr år. Hovedstyret ledes av Nils Øveraas.


Hovedstyret i Redd Barna

Leder

Nils Øveraas

Nestleder

Kristin Veierød

Medlem

Kristine Brunmark

Medlem

Torbjørn Aas

Medlem

Kristian Berg Harpviken

Medlem

Tove Irene Dahl

Medlem

Anne Trine Kjørholt

Leder av Press

Lea Mariero

Ansattes representant

Ingrid Lund

Ansattes representant

Bjørg Sollien

Varaer

 

1. varamedlem   

Marte Heian-Engdal

2. varamedlem 

Runar Jenssen

Vara ansattes representant

Anne Bleiklie
Ragnhild Nordvik
Bodil Berggren
Maria Hallberg

Vara Press

Marina Johansen

Vara Press

Olav Langeid

 

De tre faste komiteene er:  

  • Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med Redd Barnas virksomhet og påse at statutter, vedtekter og vedtak i besluttende organer blir fulgt.
  • Statuttkomiteen skal sikre at Redd Barnas statutter og vedtekter er tidsmessige og bidrar til realisering av Redd Barnas formål. Statuttkomiteen skal fremme forslag til eventuelle endringer, avgi uttalelser om innkomne endringsforslag og fremme forslag til forretningsorden og valgreglement for landsmøtet.
  • Valgkomiteen skal fremme forslag på kandidater til de valg som skal foretas av landsmøtet unntatt valg av statuttkomité, valgkomité og revisor.

 

Arbeidet i Redd Barna er forankret i statutter og vedtekter. Statuttene vedtas av landsmøtet, vedtektene av medlemsstyret. Statuttene står over vedtektene. 

Kjernedokumenter

Redd Barnas årsrapport 2019 >