Foto: Redd Barna/Inge Lie
Generalsekretær Tove Wang

Redd Barnas verdier bygger på FNs konvensjon om barnets rettigheter og menneskerettighetserklæringen.

Redd Barna bygger på individuelt medlemskap. Vi er en landsdekkende organisasjon hvor medlemmene kan være organisert i Redd Barna-grupper eller være medlemmer i den selvstendige ungdomsorganisasjonen Press. En hver som slutter seg til Redd Barnas formål kan bli medlem.


Redd Barna har styrende organer og tre faste komiteer på tre nivåer:

Landsmøtet er Redd Barnas høyeste myndighet og møtes hvert annet år. Her møter valgte representanter fra Redd Barna-gruppene fra hele landet og velger bl.a. medlemmer til representantskapet og hovedstyret.

Redd Barnas representantskap 
er bindeleddet mellom medlemmene, hovedstyret og Redd Barnas administrasjon. Representantskapet skal være rådgivende for Redd Barnas utviklingsarbeid i Norge og internasjonalt. 

Representantskapet representerer medlemmene og skal fremme medlemmenes synspunkter inn i organisasjonen. Det er medlemsorganisasjonens øverste organ mellom landsmøtene. Representantskapet velges av landsmøtet og består av 15 medlemmer og seks varamedlemmer som rekrutteres blant aktive frivillige i Redd Barna. Det samles til møter to ganger i året, og arbeider resten av året i tematiske grupper.
Representantskapet utøver tilsyn med organisasjonen, de har ansvar for regnskapsrapportering og kontrollfunksjoner. Representantskapet utarbeider også handlingsplan for Redd Barnas frivillige innsats og fastsetter organisasjonens vedtekter. En viktig oppgave for representantskapet er å følge opp handlingsplanen for medlemsaktiviteten.
Medlemmene i representantskapet er lyttepost ut i regionene. De fanger opp og formidler innspill og synspunkter fra medlemmene til hovedstyret og administrasjonen. De skal ha en aktiv rolle mot medlemmene, og bidra til økt engasjement.

Representantskapet er med på å arrangere ulike møteplasser i samarbeid med ansatte på regionkontorene. I perioden 2015–2018 ledes representantskapet av Magnus Frydnes.

Hovedstyret skal sørge for strategisk utvikling, forsvarlig forvaltning og organisering av virksomheten, og i nødvendig utstrekning fastsette planer, retningslinjer og budsjetter for Redd Barnas virksomhet. Hovedstyret har 10 medlemmer og syv varamedlemmer og møtes normalt 6-7 ganger pr år. Hovedstyret ledes av Nils Øveraas.


Hovedstyret i Redd Barna

Leder Nils Øveraas
Nestleder Sigrun Møgedal
Medlem Kristine Brunmark
Medlem Torbjørn Aas
Medlem Kristin Veierød
Medlem Tove Irene Dahl
Medlem Kari Astrid Opdal
Leder av Press Øystein Kolstad Kvalø
Ansattes representant Bjørn-Richard Monsen
Ansattes representant Liv Jørgensen
   
Permisjon Hege Kristoffersen

Varaer
 
1. varamedlem    Tove Irene Dahl
2. varamedlem  Kari Opdal
Vara ansattes representant Stephan Smirou
Vara ansattes representant Inger Elisabeth Einan
Vara Press Olav Bjelland Brekke

De tre faste komiteene er:  

  • Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med Redd Barnas virksomhet og påse at statutter, vedtekter og vedtak i besluttende organer blir fulgt.
  • Statuttkomiteen skal sikre at Redd Barnas statutter og vedtekter er tidsmessige og bidrar til realisering av Redd Barnas formål. Statuttkomiteen skal fremme forslag til eventuelle endringer, avgi uttalelser om innkomne endringsforslag og fremme forslag til forretningsorden og valgreglement for landsmøtet.
  • Valgkomiteen skal fremme forslag på kandidater til de valg som skal foretas av landsmøtet unntatt valg av statuttkomité, valgkomité og revisor.

 

Arbeidet i Redd Barna er forankret i statutter og vedtekter. Statuttene vedtas av landsmøtet, vedtektene av representantskapet. Statuttene står over vedtektene. 

Kjernedokumenter

Hovedstyrets årsberetning 2017 > 

Årsregnskap 2017 > 

Financial Statements 2017 > 

Om korrupsjon 2015 >