Bildet viser et menneske sett bakfra som sitter foran et vindu.

AVSLUTTET: Stopp
regjeringens
diskrimin­ering
av barn

Tusen takk til alle som signerte oppropet!

Selv etter sterkt press fra organisasjoner, fagmiljø og alle dere som signerte, så lyttet dessverre ikke Stortinget og lovforslaget ble vedtatt. Les mer her.

Selv om vi ikke fikk gjennomslag for kravet denne gangen, kommer vi ikke til å gi oss og vil fortsette å kjempe for barn på flukt. Følg med videre ved å melde deg på våre oppdateringer i skjemaet her.

Regjeringen foreslo å lovfeste at barn som har flyktet alene til Norge, og som er mellom 15 og 18 år, skal få et dårligere omsorgstilbud enn andre barn. Vi mener at dette diskriminerer og forskjellsbehandler barn. Det bryter med barns rettigheter og er ikke i tråd med Grunnlovens forbud mot usaklig forskjellsbehandling.

10 652

10 652 signerte oppropet

Ingen barn skal diskrimineres og forskjellsbehandles.

Hva har skjedd:

Lovforslaget ble dessverre ikke stoppet

27.april 2021

Lovforslaget ble dessverre ikke stoppet

Et flertall i Stortinget stemte for lovforslaget som diskriminerer barn. Vi er utrolig skuffet over at lovforslaget ble vedtatt. Lovforslaget er uverdig, skammelig og usosialt. Det diskriminerer og forskjellsbehandler barn som flykter alene til Norge.

De siste månedene er vi mange som har presset på politikerne for å forkaste lovforslaget. Fagfolk, enkeltpersoner og organisasjoner har skrevet i aviser, møtt politikere, signert oppropet og protestert.  Tirsdag stemte dessverre et flertall i Stortinget FOR lovforslaget som gjør at barn som flykter alene til Norge, og som er mellom 15 og 18, skal få et dårligere omsorgstilbud enn andre barn 😡

Vi lover at vi ikke gir oss og fortsetter kampen for at barn som flykter alene til Norge skal få like god omsorg som alle andre barn. Sammen fortsetter vi kampen for at INGEN barn skal diskrimineres!

Vis mer
Lukk
I morgen stemmer Stortinget. Vi ber dem stemme nei!

26.april 2021

I morgen stemmer Stortinget. Vi ber dem stemme nei!

169 stortingspoltikere har fått brev i posthylla med tydelig beskjed om å stemme nei til lovforslaget i dag.
Her er det som står i brevet:

Kjære stortingspolitiker

Vi ber deg innstendig om å lytte til fagfolk og eksperter, FNs barnekomité, FNs Menneskerettighetskomité, FNs Torturkomité, og Stortingets eget organ, Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM), og stoppe lovforslaget som diskriminerer barn som flykter alene til Norge. Når saken behandles i Stortinget, ber vi deg om å stemme NEI til forslaget om lovfesting av omsorgsansvaret for enslige mindreårige som bor i asylmottak, Prop. 82 L (2020-2021) Endringer i utlendingsloven.

Med dette forslaget vil man lovfeste at enslige mindreårige asylsøkere som er mellom 15 og 18 år og som bor på mottak, får et dårligere omsorgstilbud enn andre barn under offentlig omsorg i Norge. Dette er en forskjellsbehandling både i forhold til enslige mindreårige under 15 år og barn på samme alder under offentlig omsorg. Det strider med barns rettigheter og er ikke i tråd med Grunnlovens forbud mot usaklig forskjellsbehandling. Barn på flukt er først og fremst barn og har rett på omsorg på lik linje med andre barn. Prop. 82 L (2020-2021) må stoppes. I stedet bør omsorgen for enslige mindreårige asylsøkere overføres til barnevernet, slik som barnevernloven åpner for. Ved å regulere omsorgstilbudet til enslige mindreårige asylsøkere i barnevernloven vil man oppnå at de rettslige rammene er like, og sikre likeverdig omsorg.

10 000 personer har underskrevet dette brevet til deg sammen med disse organisasjonene:
Antirasistisk Senter
Barnesykepleierforbundet
Fellesorganisasjonen (FO)
Ideelt Barnevernsforum (IB)
Jussbuss
Landsforeningen for barnevernsbarn
Lightup Norge
NOAS
Norsk Folkehjelp
Norske Kvinners Sanitetsforening
Norsk Psykologforenings Menneskerettighetsutvalg
Norsk Sykepleierforbund
Press – Redd Barna Ungdom
Redd Barna
SOS-barnebyer
UNICEF Norge
Vergeforeningen

Vis mer
Lukk
10 000 underskrifter til justisministeren

April 2021

10 000 underskrifter til justisministeren

Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna, og Lea Mariero, leder i Press – Redd Barna Ungdom, overrekte underskriftene fra 10 000 nordmenn til statssekretær Hilde Barstad som tok imot signaturene på vegne av justisminister Monica Mæland.

Vis mer
Lukk
Lovforslaget et sendt til Stortinget

Februar 2021

Lovforslaget et sendt til Stortinget

Regjeringen har nå sendt lovforslaget til Stortinget. Regjeringen går inn for å opprettholde forskjellsbehandlingen av enslige mindreårige mellom 15 og 18 år. Dersom forslaget blir vedtatt av Stortinget, risikerer vi derfor lovfesting av en diskriminerende praksis. Først skal forslaget behandles i kommunal- og forvaltningskomiteen. Redd Barna har sendt innspill til komiteen som du kan lese her. Komiteen skal drøfte lovforslaget og komme med sin innstilling med forslag til vedtak. Fristen for dette er 20. April. Deretter blir innstillingen fra komiteen behandlet i Stortinget i plenum, og storingsrepresentantene vil stemme over forslagene. Foreløpig dato for avstemming er 27. April. 

Vis mer
Lukk
Send inn ditt høringssvar!

Mars 2020

Send inn ditt høringssvar!

6.mars var høringsfristen for å sende inn innspill til regjeringens lovforslag. Redd Barna og Press – Redd Barna Ungdom oppfordret folk til å sende inn høringssvar, enten ved å sende inn et ferdigskrevet svar eller skrive et selv. Takk til alle som sendte inn høringssvar! Du kan lese høringssvaret Redd Barna sendte inn her.

Vis mer
Lukk

Hva var regjeringens lovforslag

Regjeringens forslag gikk ut på å  gi Utlendingsdirektoratet (UDI) det lovfestede omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år.

Når barn på flukt kommer til Norge, er staten tydelig forpliktet gjennom FNs barnekonvensjon til å ivareta og gi barna et likeverdig omsorgstilbud med andre barn. Barn skal ikke diskrimineres på noen måte ut fra hvem de er og hvor de kommer fra. Dette er et av de aller viktigste prinsippene i barnekonvensjonen. Dessuten slår Grunnlovens §98 fast at ingen skal usaklig forskjellsbehandles.

Barnevernet har omsorgsansvaret for alle barn i Norge som er under offentlig omsorg. Likevel har enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år i lang tid blitt nektet denne retten av norske myndigheter. I en årrekke har disse barna blitt gitt et dårligere omsorgstilbud enn andre barn.

Dette er en diskriminerende praksis som regjeringen med sitt forslag ønsket å lovfeste, til tross for at FNs Barnekomité, Menneskerettighetskomité og Torturkomité m.flere har kritisert Norge for behandlingen av enslige mindreårige asylsøkere. Siden 2007 har Redd Barna og Press – Redd Barna Ungdom kjempet for at alle enslige mindreårige asylsøkere skal tas hånd om av barnevernet.

Regjeringen anerkjenner at det er betydelige forskjeller på omsorgstilbudet til denne gruppen barn og barn under barnevernets omsorg, men hevder at tilbudet er alderstilpasset. Det er direkte misvisende. En rekke forskningsrapporter og utredninger har alle konkludert med at omsorgstilbudet ikke er godt nok.

Barn som har flyktet alene til Norge trenger mer, ikke mindre omsorg

Enslige mindreårige asylsøkere er barn som har behov for mer, ikke mindre omsorg enn andre barn. De bærer på traumer og vonde opplevelser. Mange har vært vitne til ekstreme hendelser på flukten til Norge og kan ha opplevd å komme bort fra nær familie og venner. Nå befinner barna seg alene på norske asylmottak med livet på vent og en usikker framtid.

Redd Barna mener at omsorgsansvaret for enslige mindreårige i stedet burde ha blitt regulert i ny Lov om Barneverntjenester som ble behandlet våren 2021. Da sikrer man at de rettslige rammene er det samme som for andre barn i Norge og tilbudet tilpasses til det enkelte barnets behov. Denne loven har bakgrunn i en betydelig kunnskapsstatus om hvilke forhold som er vesentlig for barns oppvekstsituasjon. 

Vil du vite mer om saken:

Redd Barnas innspill og høringssvar:

Rapporter:

Fafo rapporten viser at det er store forskjeller i den omsorgen som gis. Funnene tyder på at enslige mindreårige over 15 år ikke får god nok helsehjelp, og at enkelte av UDIs mottak heller ikke i tilstrekkelig grad følger opp grunnleggende omsorgsfunksjoner som å sørge for at ungdommene får i seg tilstrekkelig mat eller legger til rette for nok søvn.

NIM konkluderer i sin rapport at enslige mindreårige asylsøkere over 15 år utsettes for usaklig forskjellsbehandling i strid med barnekonvensjonen.

Redd Barna og Press – Redd Barna ungdom krevde:

Regjeringens lovforslag strider med FNs Barnekonvensjonen. Redd Barna og Press – Redd Barna Ungdom krevde at lovforslaget skulle skrinlegges. I stedet bær omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere over 15 år overføres til barnevernet og reguleres i barnevernsloven på lik linje med alle andre barn i Norge.

Alle barn i Norge har rett på likeverdig omsorg!

Redd Barna og PRESS

Foto: fra filmen De Andre / Speranza film