En ung jente står på utsiden av et gjerde og ser inn på en basketballbane der andre ungdommer spiller En ung jente står på utsiden av et gjerde og ser inn på en basketballbane der andre ungdommer spiller

VI KREVER EN FRITID UTEN FORDOMMER FOR BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

Fordommer og mangel på kunnskap stenger barn med funksjonsnedsettelser ute fra fritidsaktiviteter.

Nå trenger vi din hjelp!
Si ifra til kultur- og likestillingsminister
en.

5 036

Så langt har 5 036 har signert!

Hjelp oss å nå 5.000 signaturer

Hver eneste dag opplever barn med nedsatt funksjonsevne diskriminering og utestengelse.

Nå vil vi at kultur- og likestillingsministeren gjør noe med dette.

Vi krever en #FritidUtenFordommer for alle barn!

BREV TIL KULTUR- OG LIKESTILLINGSMINISTEREN:

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne blir utsatt for systematisk diskriminering på grunn av fordommer og mangel på kunnskap fra voksne. Dette gjør at de ekskluderes fra fritiden. 

«Sånne som deg»:

Sara vil begynne på dans, men den ansatte i kommunen mener at sykurs er bedre for «sånne som henne». På skoleballet, som Emma har gledet seg til, mener lærerne at det er best om hun sitter ved lærerbordet og ikke med vennene sine for «det er bedre for alle».

På skidag ser Tobias klassekameratene dra av gårde med bussen; han må være igjen og mate ender med en lærer. Kristian er 16 år, likevel snakker korpslederen med foreldrene og ikke med Kristian om hva som er best for ham. Og Fredrik, han får ofte applaus av de voksne – ikke fordi han mestrer noe vanskelig, men fordi de synes det er så fint at han kommer seg ut.

Barn blir sett på som et problem:

Dette er eksempler fra virkeligheten om hva barn og unge med funksjonsnedsettelser utsettes for når de vil delta på fritiden. Og det skjer nå i dag. Barna og ungdommene forteller om å bli snakket om og ikke med. De får høre at det er egne opplegg for «sånne som deg».

De forteller om møter med trenere, lærere, instruktører eller rådgivere i kommunen som undervurderer dem og tenker at de må ha et eget opplegg, istedenfor å få delta sammen med jevnaldrende. Hvorfor blir ikke barna og ungdommene spurt? Hva har du lyst til? Hva liker du å holde på med på fritiden? Hva er du god på?

Feilplassert skam:

Fordommer og manglende kunnskap fra voksne er de usynlige barrierene som stenger barna ute. I tillegg møter de på en rekke fysiske barrierer. Summen av dette blir til skam, bekymring, ensomhet og utenforskap for barna som opplever dette. 

«Jeg kjente meg som et objekt med produksjonsfeil og gjennom oppveksten skammet jeg meg unødvendig mye.»– ungdom med funksjonsnedsettelse

For å endre handlinger må vi endre holdninger:

Du som er vår minister med ansvar for kultur, fritid og idrett, og for likestilling, må stoppe denne diskrimineringen. Sett i gang et holdnings- og kunnskapsarbeid som en gang for alle tar fordommer og mangel på kunnskap ved roten.

Hver dag, hele året, diskrimineres barn og unge med funksjonsnedsettelser. Når barn med funksjonsnedsettelser stenges ute, lærer andre barn at det er greit at noen barn holdes utenfor. Slik fortsetter samfunnet å stenge folk ute. Dette må endres, og det må gjøres nå. Ingen barn skal diskrimineres!

Så nå spør vi deg – hva vil du som minister gjøre for at barn og unge med funksjonsnedsettelser får en #fritidutenfordommer?

Og husk – ikke ta avgjørelser uten å snakke med barna og ungdommene. Når barn og unge setter ord på utfordringene, vil vi finne fram til de beste løsningene.

Hør fra barn og unge med funksjonsnedsettelser om fordommene de møter når de ønsker å delta på fritiden. Vi har samlet dem her:

HVA SKJER MED KRAVET:

Dette brevet vil overleveres til kultur- og likestillingsministeren sammen med underskriftene fra alle som signerer.

Dette mener Redd Barna:

Barn med funksjonsnedsettelser skal ikke diskrimineres på fritiden. Her er hva vi mener at politikerne må gjøre for å sikre dette:

  • Styrket lovverk: FNs konvensjon for mennesker med funksjonsnedsettelse (CRPD) må inkorporeres i menneskerettighetsloven.
  • Økt kunnskap og kompetanse: Det må utvikles en langsiktig nasjonal plan for hvordan sikre kunnskap og lokal kompetanseutvikling om barn med nedsatt funksjonsevne og inkludering på fritidsarenaen. En slik plan bør både inkludere utvikling av nettressurser og veiledere til støtte for lokalt opplæringsarbeid, og tilskuddsordning til kurs og videreutdanning for både ansatte og frivilligheten.
  • Medvirkning: Regjeringen må sette ned et Ungdomspanel som skal utrede hvordan sikre en Fritid uten fordommer. Barn og unges egne behov og interesser må kartlegges og det må igangsettes lokalmedvirkningsprosesser: Barn og unge må spørres, lyttes til og deres meninger må tas på alvor.
  • Øremerket finansiering: Midler må øremerkes til universell utforming slik at alle barn kan delta. Satsningen må gjenspeiles i budsjetter, både lokalt og nasjonalt.
  • Mangfold og representasjon: Det må utarbeides en handlingsplan for å sikre bedre representasjon av personer med funksjonsnedsettelse i norsk offentlighet. Det er viktig å vise et mangfold i samfunnet og barn trenger gode rollemodeller.

Få med flere til å signere. Del videre!

👉 Del underskriftskampanjen på Facebook

📢 Del underskriftskampanjen på Twitter

Les mer om Redd Barnas rapport, filmer og kampanjen #FritidUtenFordommer.