De fleste som må rømme fra hjemmene sine, ender opp som flyktninger i eget land – eller i naboland. Men noen kommer også til Norge. Bildet er fra dugnad på asylmottak i Fredrikstad
Foto: Redd Barna/Rebecca Jafari

Til enhver tid bor det mange tusen barn i norske asylmottak. Mange av dem har bodd der i mer enn tre år. I 2012 hadde Redd Barna kampanjen "Først og fremst barn" for å øke forståelsen for barn i asylmottak i Norge

Barna kommer fra mange forskjellige land, de tilhører forskjellige religioner, og de har opplevd svært ulike ting i hjemlandene sine. Noen kommer direkte fra hjemlandet, mens andre har vært i ett eller flere land før de kommer til Norge. De fleste barn kommer til Norge sammen med en eller begge foreldre eller andre familiemedlemmer. Andre barn kommer helt alene som enslige mindreårige asylsøkere.

Disse barna, enten de er alene eller sammen med familie, er spesielt sårbare og har ekstra behov for omsorg og trygghet, noe som skal ivaretas av den norske stat gjennom utlendingsmyndighetene og barnevernet.

Redd Barnas frivillige lager jevnlig aktiviteter for barna på mottak rundt i Norge. Her får barn og unge på Hvalstad malekurs.
Foto: Redd Barna/Jon Wang

Å være på flukt er en krevende og vond opplevelse for en person, spesielt et barn. Å være på flukt betyr gjerne det motsatte av å ha det trygt. Det betyr at man har foreldre som opplever krise, og som også har mistet kontroll over sin egen og familiens fremtid. Det innebærer at alt man hadde er borte. Hus og hjem, arbeid, venner, naboer, besteforeldre og kanskje også foreldre og søsken.

I tillegg er alt man møter i det nye landet ukjent og nytt. Det kan for mange oppleves forvirrende og skremmende. En tilværelse som asylsøker kan derfor føre til store psykososiale belastninger. Det er viktig at barn har en trygg base og utsikt til en trygg fremtid for å ivareta en god barndom og helse. Mange asylsøkerbarn opplever ikke dette i Norge i dag.

Alle barn har rett til å søke om asyl, og Barnekonvensjonen gir oss klare forpliktelser til å sikre alle barn omsorg og beskyttelse når de trenger det. Barnekonvensjonen slår fast at alle barn har de samme rettighetene.

Redd Barnas arbeid med asyl- og flyktningbarn

Vi har i mange år jobbet for at asylsøkende barn og unge i Norge skal ha de samme rettighetene som alle andre barn her i landet. Dette er en viktig og prioritert oppgave.

Som en rettighetsbasert organisasjon ønsker Redd Barna å virkeliggjøre asylsøkerbarns rettigheter ved å jobbe aktivt for at myndighetene skal sikre omsorgstilbud og tilfredsstillende livskvalitet for alle barn. Vi jobber for å synliggjøre at også asylsøkerbarn først og fremst er barn, med de samme behov som andre barn i Norge.

Av Barnekonvensjonen kommer det klart frem at alle handlinger som angår barn skal først og fremst ta hensyn til barnets beste og at ingen barn skal forskjellsbehandles. Redd Barna har lenge kjempet for at dette ivaretas av myndighetene og at derfor alle enslige mindreårige asylsøkere blir behandlet etter kravene i "Lov om barnevernstjenester" – også de over 15 år. I dag er nemlig omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år overført til barnevernet, mens de mellom 15 og 18 år må bo i asylmottak der de får mindre oppfølging.

Samtidig jobber Redd Barna for å redusere oppholdstiden for barn i mottak og for å bedre deres hverdag. Blant annet følger vi aktivt opp kritikken fra FNs barnekomité om Norges oppfølging av Barnekonvensjonen. Et resultat av dette er prosjektet ”Mens vi venter” der barn og unge på asylmottak og omsorgssentre fortalte sine historier og delte sine erfaringer og opplevelser. Historiene ble samlet i en bok og blir brukt i Redd Barnas informasjons- og påvirkningsarbeid.

Redd Barna har stort fokus på asyl- og flyktningbarn. Som frivillig kan du være med på å bedre hverdagen på asylmottak, gjennom å delta i aktiviteter med barna som bor der.
Foto: Redd Barna/Rebecca Jafari

Redd Barna har per i dag flere prosjekt for å rette søkelyset på asylsøkerbarns situasjon og rettigheter og øke forståelsen blant befolkningen, fagfolk og beslutningstagere: 

  • Doktorgradsprosjekt om enslige mindreårige: Fokus på skole og utdanning tar for seg enslige mindreårige flyktninger som har fått opphold i Norge, og deres forhold til utdanning og skole spesielt. Målet er å få mer kunnskap om hvilke faktorer som kan fremme eller hemme enslige mindreårige flyktningers utviklings- og læringsmuligheter i bosettings- og integreringsfasen.
  • Studie om psykisk helse blant enslige mindreårige flyktninger rettet mot enslige mindreårige flyktninger etter bosetting i Norge. Hovedmålet med prosjektet er å avdekke hvilke faktorer som kan forklare hvorfor noen enslige mindreårige ser ut til å klare seg godt, mens andre får psykiske plager.
  • I prosjektet "Frivillige i mottak for barn og unge" utarbeides en veilednings- og rekrutteringsfilm for og om Redd Barnas frivillige som driver aktiviteter for barn og familier i asylmottak. Filmen skal være et verktøy for veiledning og råd til nye og erfarne frivillige, og tar for seg ulike situasjoner, hensyn og dilemmaer en kan havne i som frivillig i møte med barn og deres foreldre.
  • I prosjektet "Deltagende videokurs" inviteres enslige mindreårige asylsøkere til å være med på kurs der de lærer å lage sin egen dokumentarfilm. Målet med prosjektet er både å innhente unik kunnskap om situasjonen til enslige mindreårige flyktninger i Norge, og å gi deltakerne på kurset en mulighet til å lære noe nytt, og få brukt seg selv og sine evner. Gjennom filmene vil vi løfte fram stemmene til en gruppe barn i Norge som ofte glemmes, og som befinner seg i en sårbar og utsatt situasjon. 

 

I 2010 lagde barn som bor på Hvalstad asylmottak for enslige mindreårige videofilmer som en del av "Deltagende videokurs". Her kan du se filmen "Ensomhet":

"Mens vi venter"

"Mens vi venter" er en bok av og om barn som søker asyl i Norge. I boken forteller de om sine erfaringer, tanker, drømmer og håp for fremtiden.

Barna er eksperter på sine egne liv og deres innsikt og kunnskap gir oss en mulighet til å forstå deres verden og hvordan det er å være asylsøker i Norge og vokse opp i asylmottak og omsorgsenter. Våren 2010 var det om lag 4000 barn som hadde status som asylsøker i Norge. Vi snakket med 35 av dem.

Målet med prosjektet er å fremme barnas egne stemmer og tilrettelegge for at de skal få formidlet sine historier – på sin måte. Barna som har vært med har på denne måten vært forskere på seg selv og har selv kommet frem til de sakene som er viktig for dem og som er gjenspeilet i kapittelinndelingen. Denne boken gir et innblikk i tankene til barn vi sjeldent hører fra. Alle barn har rett til å bli hørt i saker som angår dem og deres syn må tillegges vekt.

Les "Mens vi venter" her >

Først og fremst barn

Gjennom 2012 kjørte Redd Barna kampanjen "Først og fremst barn". Målet med kampanjen var å synliggjøre at også asylsøkerbarn først og fremst er barn – med de samme behov og rettigheter som andre barn i Norge. Se mer her