Fra Redd Barnas barnepolitisk plattform:
Barn som bryter med Normene for kjønn og seksualitet

Alle barn har de samme rettighetene jf barnekonvensjonen artikkel 1, men noen barn er mer sårbare for rettighetsbrudd, og barn og unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet er en slik gruppe.

FNs barnekomité kommenterte følgende til artikkel 2 om ikke-diskriminering i 2018:

«Komiteen gleder seg over framgangen parten har gjort med å vedta lover til bekjempelse av diskriminering mot barn, men merker seg med bekymring at (c) barn som ikke lever opp til kjønnsstereotypier, utsettes for diskriminering, mobbing og trusler, og vold». 

Særlig utsatt

Unge LHBTI-personer ser ut til å være en spesielt utsatt gruppe med hensyn til vold i familien, og kan ha særskilt behov for hjelp. Flere opplever å bli avvist, kastet ut eller utsatt for fysisk eller psykisk vold fra familien.

Forskning viser at ungdom med etnisk minoritetsbakgrunn, lesbiske og homofile med samisk bakgrunn og unge med ikke-normativ kjønnsidentitet er særlig utsatt.

Barnepolitisk plattform

Redd Barnas barnepolitiske plattform bygger på våre daglige erfaringer fra arbeid for og med barn over hele verden, og fra møter med makthavere både nasjonalt og internasjonalt. Med denne plattformen forteller vi om hvilke endringer vi mener må til for å skape et samfunn hvor barns rettigheter respekteres og innfris.

Det er også viktig at ikke-binære barn får nødvendig oppfølging og beskyttelse mot vold, trakassering, mobbing og forskjellsbehandling. Vi trenger mer innsikt i hvordan ikke-binære barn får ivaretatt sin rett til å være seg selv i tråd med artikkel 8 i barnekonvensjonen.  

En mangfoldig og inkluderende tilnærming til kjønn og seksualitet vil komme alle barn til gode, uansett hvem de er og hva de identifiserer seg selv som. Ved at rammene for kjønn og seksualitet blir utvidet, kan barn få større frihet til å utvikle sin personlighet, identitet og seksuelle orientering fritt og uten sanksjoner i møte med samfunnet. 

For Redd Barna er det særlig viktig at barns rettssikkerhet er ivaretatt i lovverket, og at alle barn har de samme mulighetene og rettighetene. Det har vært en positiv utvikling for denne gruppen barn de senere årene. Kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (samlebetegnelse kjønnsinkongruens) ble et eget vernet grunnlag i straffeloven fra 1. januar 2021. 

Hva mener Redd Barna?

Redd Barna mener at:

  • Norske myndigheter må sikre kunnskap om barn som bryter med normene for kjønn og seksualitet hos personer som møter barn og unge, herunder foreldre og tilsatte i helsetjenestene, barnevern, barnehage, skole, politi og påtalemyndighet.   
  • Barn må sikres et fullgodt vern mot mobbing og utestengelse gjort på bakgrunn av deres seksuelle orientering eller kjønnsidentitet. 
  • Norske myndigheter må gi barn og unge trygg og tilgjengelig informasjon og kunnskap om mangfold og variasjoner når det gjelder kjønn og seksualitet gjennom seksualitetsundervisning og undervisning i andre relevante fag. Dette er også spesielt viktig på internett.  
  • Norske myndigheter må sikre likeverdig seksualitetsundervisning og skolemiljø i både offentlige og private skoler.
  • Handlingsplaner for å forebygge og hindre vold og overgrep mot barn skal ivareta det særskilte hensynet til barn som bryter med normer for kjønn og seksualitet.  
  • Handlingsplaner for å forebygge og hindre selvmord og selvmordsforsøk skal ivareta det særskilte hensynet til barn som bryter med normer for kjønn og seksualitet.  
  • Norske myndigheter må utrede barns rettslige stilling i helserelaterte beslutninger hvor foreldrene ikke samtykker.   
  • Regjeringen bør sette i gang en offentlig utredning for å utarbeide klare retningslinjer for behandling av barn som er født med atypiske kjønnskarakteristikker. Disse retningslinjene må ta opp i seg barnets grunnleggende menneskerettigheter.   

Redd Barna pride-logo

«Stolt av å være på lag med alle barn»

Redd Barna deltar på Pride-markeringen i juni under slagordet «Stolt av å være på lag med alle barn». Mange forbinder Pride med feiringen av skeiv kjærlighet mellom voksne, men feiringen er vel så viktig for barn. Vi deltar for å vise støtte til de barna som bryter med normene for kjønn og seksualitet og for å understreke at barns rettigheter også er LHBTI-rettigheter.

I anledning Pride-feiringen endrer Redd Barna logoen vår på sosiale medier: Den kjente røde og hvite logoen blir erstattet av en i regnbuefarger.

Slik skaper vi trygghet i krig og konflikt:

Pengene kommer fram!

92,4%
7,6%

Av innsamlede midler og tilskudd går 92,4% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest. Kun 7,6% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.
Les mer om hvordan vi bruker pengene.