Rapporten «Ending violence in childhood» er utført av av det globale initiativet Know Violence in Childhood. Seniorrådgiver på barns beskyttelse i Redd Barna, Christine Rackwitz, sier at rapporten belyser et tema som ofte er underrapportert, og at den bidrar til å bryte stillheten rundt vold mot barn.

- Rapporten tilfører viktig kunnskap om hvilken type vold barn er utsatt for, og den viser at omfanget er enormt. Vold mot barn forekommer over hele verden, både i rike og fattige land, og utøves mot barn i alle aldre, sier Rackwitz.

Les rapporten "Ending violence in childhood" her.

Over halvparten av barn i Norge har opplevd vold

Foto: Lisbeth Michelsen
Illustrasjonsfoto.

Vold mot barn er et globalt problem. Ifølge rapporten er det liten sammenheng mellom vold mot barn og et lands økonomi. Derimot viser funnene at det er mindre vold mot barn i land som vektlegger menneskerettigheter og som scorer bra på menneskelig utvikling.

Over halvparten, 52,8 prosent, av alle barn under 14 år i Norge har opplevd vold i hjemmet, enten psykisk eller fysisk, ifølge rapporten.

- Vi vet at det å være utsatt for vold, spesielt over lengre tid, har store og langvarige konsekvenser for barn. De lever ofte i redsel over når neste slag eller overgrep kommer, og det ødelegger deres utvikling og læring. I tillegg sliter mange med atferdsproblemer, depresjon, angst og posttraumatisk stress langt inn i voksenlivet, sier Rackwitz.

Jenter spesielt utsatt

Rapporten har sett på vold i hjem og familier, i skolen, lokalsamfunnet og på offentlige arenaer. 261 millioner barn opplever vold på skolen hvert år. 1 av 3 barn har blitt mobbet i løpet av den siste måneden.

 - Vi ser at jenter er spesielt utsatt for vold. 18 millioner jenter mellom 15 og 19 år har blitt utsatt for seksuelle overgrep i sin barndom. I afrikanske land rapporterte nesten 40 prosent av jentene at de var blitt utsatt for seksuelle overgrep før de fylte 15 år. Dette rammer selvsagt også gutter, men veldig få overgrep mot gutter blir rapportert, fordi temaet er så tabubelagt sier Rackwitz.

Rapporten viser at vold mot kvinner og vold mot barn må sees i sammenheng. - Vi må jobbe for å endre sosiale normer og voldskulturer, spesielt må vi snakke om menns og fedrenes rolle i oppdragelse av barna, sier Rackwitz.

Må jobbe systematisk

Foto: Lisbeth Michelsen
Illustrasjonsfoto.

Rapporten viser også at mange barn som utsettes for vold er utsatt for vold på ulike arenaer og blir dermed ofre flere ganger. I tillegg trekkes det frem at barn ofte utsettes for vold på grunn av diskriminering og fordommer, dette går spesielt utover barn med funksjonsnedsettelse, LHBGTI barn, barn med hiv/aids, og barn med minoritetsbakgrunn.

- Rapporten bidrar til økt kunnskap på feltet, og bekrefter at det må jobbes mer systematisk med å forebygge og bekjempe vold. Vi må bevisstgjøre og heve kunnskapen i lokalsamfunnet, blant foreldre og barn, og vi må styrke lovgivingen og hjelpetilbudet, avslutter Rackwitz.
 
I Norge har Redd Barna hatt en nasjonal kampanje, #Jegerher, der fokuset har vært på seksuelle overgrep, og politikere, lokalsamfunn, skoler og barn har blitt oppfordret til å snakke om temaet. Redd Barna har også nettsider hvor det finnes informasjon om hvor man kan søke hjelp, samt undervisningsopplegg som lærere og foreldre kan bruke i samtaler med barn. Redd Barna jobber også med å styrke barns kunnskap, slik at de selv får en stemme og kan si fra hvis de utsettes for vold og overgrep.